Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 393/11 Ob-4409/11 , Stran 2052
Št. 393/11 Ob-4409/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina) na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola št. 24/09 in 13/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnega mesta – parc. št. 1280, k.o. Izola
I. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: del parcele št. 1280, k.o. Izola, v skupni izmeri 80 m2, kot je razvidno iz grafične priloge. Skupna površina vključuje najem: – površine za postavitev enostavnega objekta, in sicer večnamenskega tipskega zabojnika ali kioska v tlorisni površini največ do 30 m2, ter v višini do 4 m in – površine za postavitev odprtega sezonskega gostinskega vrta, v skupni izmeri do 50 m2. Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 10.000 EUR. Prodajno mesto se odda v najem za določen čas, in sicer do 15. 9. 2012. II. Pogoji prijave ponudbe 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja; – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče – Priloga 3; – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – Priloga 1; – podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2; – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije TRR št: 01240-0100006381; – načrt ureditve prodajnega mesta, ki mora vsebovati: načrt izvedbe in postavitve večnamenskega kioska, opis dejavnosti (najmanj dveh, ki se bosta izvajali v večnamenskem kiosku, pri čemer gostinska dejavnost tj. priprava in strežba hrane ter pijač predstavlja eno izmed dejavnosti) ter tloris odprtega sezonskega gostinskega vrta (gl. grafično prilogo); – koncept programa ponudnika. Večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik mora biti usklajen s podano situacijo, ki je priloga razpisne dokumentacije ter usklajen z ostalo urbano opremo v občini (večnamenski kiosk na »Lonki«, večnamenski kiosk na kopališču »Svetilnik«). 2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje ter pri tem upoštevati zakonodajo iz predmetnega področja (Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, Odlok o zazidalnem načrtu Marina) in pridobiti vsa potrebna soglasja za postavitev prodajnega mesta. III. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381 s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. IV. Merila za ocenitev ponudb b) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodajno mesto se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežeta enako število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Merila za izbor ponudnikov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. V. Navodila za pripravo ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve ponudbe Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 9. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb parc. št. 1280 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. VII. Datum odpiranja in vsebina ponudbe Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 12. 9. 2011 od 15.30 dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala. VIII. Izid razpisa Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda sklep o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku treh dni. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina zadrži njegovo varščino in sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/660-01-03 (od 5. 9. 2011 dalje) ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti