Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 183/2011 Ob-4436/11 , Stran 2051
Št. 183/2011 Ob-4436/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si) ter pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Maribor-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti Predmet poziva Maribor-PrP-2011 je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so: – redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo, ter kot statutarno določeno delovanje organov društva; – produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti; – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva MariborPrP-2011 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 85.000,00 €. 3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 4. Roki poziva: Javni poziv Maribor-PrP-2011 prične teči 26. 8. 2011 in se zaključi 26. 9. 2011. 5. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2011 obsega: – besedilo poziva Maribor-PrP-2011 – prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti). 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Maribor, do sredstev po tem pozivu niso upravičene. Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.). Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv Maribor-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da: – trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju; – so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost. Popolne vloge na poziv Maribor-PrP-2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!; – vsebujejo obvezne priloge. Vloga je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih, – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, – vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva Maribor-PrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisnem roku; – ki jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega poziva. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Kriteriji poziva Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Maribor-PrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, p. p. 1582, 2000 Maribor, do 26. 9. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! – Vloga na poziv Maribor-PrP-2011. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor PrP-2011. 11. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: – Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 10. do 12. ure); – Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/2342-115 (uradne ure po telefonu vsak od 10. do 12. ure). Informacije posreduje tudi ZKD Maribor: – Nežka Šoštarič, zkd.maribor@siol.net; 02/2342-110 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure). 12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor-PrP-2011 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor-PrP-2011, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti