Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 360-5/2011-7-(4601-4150) Ob-4438/11 , Stran 2047
Št. 360-5/2011-7-(4601-4150) Ob-4438/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 11. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11) Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. 04/237-31-49, dodatna 04/237-31-10, telefaks 04/237-31-14, marko.hocevar@kranj.si; zdenka.kogej@kranj.si; http://www.kranj.si/. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, parcelna št. 280/2, k.o. Kranj ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj, razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba. Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se podeli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11). 5. Postopek izbire koncesionarja V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11) izdala občinska uprava Mestne občine Kranj v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10). Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 42/11) je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/. 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. 7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. 8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik. 9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora prijavi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika http://www.kranj.si/ 11. Kraj in rok za predložitev ponudb Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Končni rok za oddajo prijav 15. 9. 2011 do 10. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe. Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »Umik ponudbe« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba ponudbe« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno, kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen. 12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, dne je 15. 9. 2011 ob 11. uri. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov marko.hocevar@kranj.si; zdenka.kogej@kranj.si; Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti