Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4382/11 , Stran 2045
Ob-4382/11
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., št. 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 8/09 – ZUPTG, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11 in 57/11), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 45/10 in 28/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, sprejetega na 7. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 28. 6. 2011 in 54. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Medvode
1. Koncedent: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet koncesije: Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) za okvirno do 12.000 ur letno z začetkom izvajanja storitve najkasneje 1. 1. 2012. 3. Opis storitve: Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo; – gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode. 4. Obseg storitve: V skladu s Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, sprejetim na 7. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 28. 6. 2011, Občina Medvode razpisuje eno koncesijo za okvirno do 12.000 ur letno. 5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Medvode. 6. Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija: Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. 7. Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili, najkasneje 1. 1. 2012. Koncesija se podeli za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. 8. Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. 9. Način določitve cene storitve: ceno storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno storitve določi organ upravljanja koncesionarja, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k ceni pridobiti soglasje koncedenta. Izbranim ponudnikom bo organ, pristojen za podelitev koncesije v odločbi o podelitvi koncesije določil rok za predložitev vloge za izdajo soglasja k ceni. 10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju, se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – ponudnik, ki je do sedaj že izvajal storitev, je le-to izvajal v skladu z zakonskimi in podzakonski predpisi in pri njem Socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti, – v izračunu cene storitve mora biti povprečno mesečno število efektivnih ur na oskrbovalko oziroma oskrbovalca v posameznem letu najmanj 105, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo storitev opravljal v obsegu okvirno 12.000 ur na leto, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost (lahko v zmanjšanem obsegu) začel izvajati v letu 2012, celoten obseg storitve iz svoje ponudbe pa najkasneje v letu 2013, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, – v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel 9 zaposlenih neposrednih izvajalk, ki so zaposlene pri dosedanjem izvajalcu te storitve v Občini Medvode, Centru za socialno delo Ljubljana Šiška. 12. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: 12.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 12.2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 12.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 12.4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo z začetkom izvajanja storitve zaposlil devet izvajalk neposredne oskrbe dosedanjega izvajalca te storitve, 12.5. projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, 12.6. izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, na obrazcih iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, 12.7. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, 12.8. program dela izvajanja storitve. Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila: 12.9. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let. V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti. Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube). 12.10. bonitetno informacijo AJPES-a, 12.11. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 12.12. izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični, 12.13. izjavo o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti, 12.14. izjavo o predvidenem začetku opravljanja koncesijske dejavnosti, 12.15. izjavo o dosedanjem izvajanju storitve pomoč družini na domu, 12.16. izjavo o ponudbi drugih storitev socialnega servisa. Če ponudnik storitve do sedaj še ni izvajal, mu potrdila in izjav pod zaporednimi številkami 12.9., 12.10. in 12.15. ni potrebno predložiti. 13. Rok in način prijave na javni razpis: Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Medvode – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je bila oddana izključno po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za oddajo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo ponudbe, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu. 14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 29. 9. 2011 ob 9. uri, v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 15. Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov: Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije: 1. cena storitve, izražena za eno efektivno uro: največ 50 točk, 2. čas dosedanjega izvajanja storitve: največ 10 točk, 3. ponudba drugih storitev socialnega servisa: največ 5 točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. Ob enakem številu točk bo o izbiri koncesionarja odločil žreb. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. 16. Obvestilo o izboru ponudnikov: Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri bo določil tudi rok za podpis koncesijske pogodbe. Organ, pristojen za podelitev koncesije, je Oddelek za družbene dejavnosti Občine Medvode. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan Občine Medvode. 17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si) in – v tajništvu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode: – v ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure; – v sredo od 8. do 11. in od 13. do 16.30 ure in – v petek od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija zajema: – besedilo javnega razpisa, – navodila za izdelavo ponudbe, – zahtevane sestavine ponudbe (izjave, potrdila, dokazila), – opis podrobnejših meril in kriterijev za izbiro, – osnutek koncesijske pogodbe. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po tel. 01/361-95-25 (Tatjana Komac) in 01/361-95-43 (Sonja Rifel) izključno v času uradnih ur: – v ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure; – v sredo od 8. do 11. in od 13. do 16.30 ure in – v petek od 8. do 12. ure.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti