Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 407-189/2011 Ob-4381/11 , Stran 2043
Št. 407-189/2011 Ob-4381/11
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 39/07, 62/11), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) in priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-5880173-2011 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je: A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B). C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev. 2. Razpoložljiva sredstva Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva). Namen A: 105.000 EUR. Namen B: 20.000 EUR. Namen C: 5.000 EUR. Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearrno zmanjšajo vsem upravičencem. 3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni Namen A: Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati. Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij. Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Sofinancira se investicije v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2010) do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2011) – začetne investicije – opredeljene v prejšnjem odstavku (sofinancira se investicije v stroje in opremo, izključene so investicije v nepremičnine). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar. Upoštevajo se računi brez DDV. Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije. Kolikor se mikro ali majhna družba nahaja v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice) in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%. Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 85.000,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV). V primeru leasinga se kot skupna višina investicije šteje celoten znesek predmeta leasing pogodbe, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko plačani obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu. Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno znaša največ 25% vrednosti investicije. Namen B: Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2010 do 30. 8. 2011. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5 navedenih v vlogi. Za vsako novo odprto delovno mesto se lahko maksimalno dodeli 200,00 €/ polni mesec nove zaposlitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji: – delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij, – investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev, – nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 2 leti. Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih virov. Namen C: Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev obdobju od 16. 9. 2010 do 15. 9. 2011. Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni katalog. 4. Upravičenci Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice. Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje najmanj dve tretjini (2/3) oseb za nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na območju Občine Brežice. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za mikro oziroma majhne družbe po Zakonu o gospodarskih družbah. Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, in – vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR. Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve od teh meril: – povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, – čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR in – vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR. Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo. Do sredstev za razvoj so upravičena podjetja, ki so neodvisna. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškimi deleži in glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo. Do sredstev so upravičene mikro in majhne družbe, ki niso navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Uradni list RS, št. 43/05). Do sredstev za razvoj niso upravičene mikro in majhne družbe, ki so v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR). Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih: področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, področje ribištva in ribiških storitev, področje premogovništva, oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, oddelek 61 – vodni promet, oddelek 62 – zračni promet. Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo za posamezni namen, in sicer za namen A z eno vlogo in za namen B z eno vlogo. V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji. Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja. Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije. 6. Izjava o zaupnosti dokumentacije Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja. 7. Vsebina vloge Prijava na razpis mora vsebovati: Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2); 3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (Obrazec 3); 4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog; 5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije; 7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4); 8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali z leasingom – Obrazec 7); 11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 8); 12. Vzorec pogodbe (parafiran). Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezani z investicijo 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, kopije računov itd.) 3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije; 5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog, priložijo se fotokopije; 6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 10. 2009. 7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4); 8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (Obrazec 9); 11. Vzorec pogodbe (parafiran). Za namen C – Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predtsvitev inovativnih proizvodov in storitev 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C); 3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu – specifikacija in izjava (Obrazec 3-C); 4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog; 5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije; 7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 9. Vzorec pogodbe (parafiran). 8. Rok in način prijave: rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2011. Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2011« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (Npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji. 9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za razvoj se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog. 10. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti