Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4434/11 , Stran 2041
Ob-4434/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), drugega odstavka 42. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letu 2011. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, spodbujanje programov interesnih organizacij in skrb za afirmacijo stroke. Pri izboru programov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu. Programi organizirane filmske stroke po tem razpisu se sofinancirajo na podlagi sheme de minimis. 2. Razlaga izrazov Finančni načrt je prikaz virov financiranja programa, vključujoč vse stroške, potrebne za izvedbo projekta ter pojasnila, na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo programa; Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito izvedbo programa; Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije programa organizirane stroke so vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, z donatorji, s sponzorji ...), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za izvedbo projekta. Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu: 3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti. Za sredstva agencije na tem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. 3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na tem razpisu lahko kandidirajo: – prijavitelji z največ enim programom. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot en program, se bo obravnavalo tistega, ki bo prispel prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. 4. Merila: Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene programe ocenjevala po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni programa tem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 70 točk. 5. Obvezne priloge: – Prijavni obrazec z izjavami; – finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije programa; – predračun programa. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – vsebina programa, iz katere mora biti razviden vsebinski koncept programa, pričakovana odzivnosti oziroma odmevnosti programa; – terminski načrt izvedbe programa; – reference prijavitelja iz katerih mora biti razviden dosedanji program prijavitelja, medijski odzivi, število udeležencev na doslej izvedenih programih; – navedba obsega in strukture članstva prijavitelja. Podatke o finančni kredibilnosti in solventnosti prijavitelja bo agencija pridobila iz uradnih evidenc. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke po tem razpisu, je 30.000,00 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni program organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 15.000,00 EUR. Razliko med predračunsko vrednostjo programa, sofinanciranega po tem razpisu ter deležem agencije zagotovi prijavitelj. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 7. Upravičeni stroški: Agencija bo stroške sofinanciranih programov organizirane stroke krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11). Agencija sofinancira programe po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija. 8. Ta razpis se prične z dnem 26. 8. 2011 in se zaključi z dnem 26. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z izjavami; – obrazca za finančni načrt in predračun programa; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije http://www.film-center.si v zavihku javni natečaji. 10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov organizirane stroke«, se posamično za vsak program posebej lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. 11. Odpiranje vlog: Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva agencije na podlagi tega razpisa. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov projekta organizirane filmske stroke. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje: Strokovno presojo in ocenjevanje vseh ustreznih vlog izvede pristojna SPK. SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih programov organizirane filmske stroke. Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje programov, ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega programa. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe programov ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje prijavljenega programa na tem razpisu, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti. O sofinanciranju prijavljenih programov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih programih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost programov glede na finančni načrt in predračun prijavljenega programa. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih programov. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe: Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih programi so bili sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja programa na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega programa. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj programa in direktor agencije. Če se izbrani prijavitelj programa vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si, (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti