Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4433/11 , Stran 2039
Ob-4433/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) in drugega odstavka 39. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letu 2011. Namen sofinanciranja kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov. Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu. Kulturno vzgojni filmski projekti po tem razpisu se sofinancirajo na podlagi sheme de minimis. 2. Razlaga izrazov Finančni načrt kulturno vzgojnega filmskega projekta je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za izvedbo kulturno filmskega projekta ter pojasnila, na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta. Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito izvedbo projekta. Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije kulturno vzgojnega filmskega projekta so vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, soizvajalci, z donatorji, s sponzorji ...), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za izvedbo projekta. Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu: 3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji, ki prijavljajo kulturno vzgojne filmske projekte, ki niso sestavni del programov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji. Za sredstva agencije na tem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. 3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na tem razpisu lahko kandidirajo: – prijavitelji z največ dvema kulturno vzgojnima filmskima projektoma (v nadaljevanju: projekt). Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot dva projekta, se bo obravnavalo tista, ki bosta prispela prva, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. 4. Merila: Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene projekte ocenjevala po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni kulturno vzgojni filmski projekt na tem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 75 točk. 5. Obvezne priloge: – Prijavni obrazec z izjavami; – finančni načrt projekta z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije; – predračun projekta. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – navedba kulturno-vzgojnih dogodkov za obdobje vsaj enega leta in reference predavateljev oziroma vodij kulturno-vzgojnega programa; – dokazila o številu predavanj in številu udeležencev ter izdane publikacije za obdobje vsaj enega leta; – medijski zapisi, iz katerih je razvidna odmevnost prijaviteljeve dejavnosti za obdobje vsaj enega leta; – programska usmeritev z navedbo zasnove programa kulturno vzgojnega projekta, napovedjo predavateljev in njihove reference; – načrtovano število kulturno-vzgojnih dogodkov, predavanj, delavnic in pričakovano število udeležencev; – dokazila o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve kulturno vzgojne dejavnosti; – terminski načrt; – izjava o zaprtju finančne konstrukcije. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov po tem razpisu, je 30.000,00 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni kulturno vzgojni filmski projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 15.000,00 EUR. Razliko med predračunsko vrednostjo kulturno-vzgojnega filmskega projekta ter deležem agencije zagotovi prijavitelj. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 7. Upravičeni stroški: Agencija bo stroške sofinanciranih kulturno vzgojnih filmskih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11). Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. V primeru, če bo prva tranša avans, mora prijavitelj sofinanciranega projekta pred izplačilom prve tranše predložiti listino o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu. Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija. 8. Ta razpis se prične z dnem 26. 8. 2011 in se zaključi z dnem 26. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z izjavami; – obrazca za finančni načrt in predračun projekta; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije http://www.film-center.si v zavihku javni natečaji. 10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov«, lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. 11. Odpiranje vlog: Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva agencije na podlagi tega razpisa. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov kulturno vzgojnega filmskega projekta. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje: Strokovno presojo in ocenjevanje vseh ustreznih vlog izvede pristojna SPK. SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti. O sofinanciranju prijavljenih projektov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen prijavljenih projektov, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost projektov glede na finančni načrt in predračun prijavljenega projekta. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe: Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor agencije. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Nerina T. Kocjančič, strokovna sodelavka II, nerina.kocjancic@film-center.si, (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti