Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 430-61/2011/3 Ob-4454/11 , Stran 2035
Št. 430-61/2011/3 Ob-4454/11
Na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11 – ZIPRS1112), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljevanju ZRRD), Odločbe Evropske Komisije Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658 z dne 17. 11. 2006, Statuta EURAMET e.V. z dne 11. 1. 2007, Nacionalne zaveze za sofinanciranje programa EMRP št. 631-43/2008/8 z dne 1. 12. 2008 (v nadaljevanju Nacionalna zaveza) in Odločbe št. 912/2009/EC Evropskega parlamenta in Sveta o udeležbi Skupnosti pri evropskem meroslovnem raziskovalnem programu (A185), ki ga je sprejelo več držav članic z dne 16. 9. 2009 (v nadaljevanju Odločba št. 912/2009/EC), objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranja projektov, izbranih na razpisu skupnega programa EMRP za predloge projektov v letu 2010 – razpisa Meroslovje za industrijo in Meroslovje za okolje (EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisu skupnega programa EMRP (European Metrology Research Programme) za predloge projektov v letu 2010 (EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje dela aktivnosti slovenskega partnerja na projektu, ki ga je na podlagi ocenjevanja neodvisnih svetovnih strokovnjakov potrdilo združenje EURAMET. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment« (v nadaljevanju: mednarodni razpis) v okviru skupnega programa EMRP (European Metrology Research Programme), ki je bil objavljen v času od 21. 6. 2010 do 11. 10. 2010 na spletnem naslovu: http://www.emrponline.eu/call2010/. V mednarodnem razpisu »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment« sodeluje 22 držav, ki so članice EURAMET in Evropska skupnost. Seznam je objavljen na spletnem naslovu http://www.euramet.org/index.php?id=1012. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa Prijavitelji so morali izpolniti vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer pogoje, ki so navedeni na spletnem naslovu: http://www.emrponline.eu/call2010. 3.2. Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov Meroslovje za industrijo in Meroslovje za okolje lahko prijavijo slovenski prijavitelji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav članic EURAMET (seznam je objavljen na spletnem naslovu http://www.euramet.org/index.php?id=1012) (v nadaljevanju: nacionalni partnerji). Do sofinanciranja so upravičene raziskovalne organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment« in tega javnega razpisa, in sicer: – nacionalni meroslovni institut države članice (ki je na podlagi nacionalne odločitve pristojen za meroslovje in je mednarodno priznan) in – imenovane pravne osebe, priznane za nosilca nacionalnega etalona s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pripravljene in sposobne sprejeti dolžnosti in obveznosti, povezane s sodelovanjem v projektu. Na nacionalni razpis se lahko prijavijo le slovenski prijavitelji, ki sodelujejo v mednarodnem projektu, ki je bil potrjen s strani EURAMET. Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; – vse navedbe, ki so podane v vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju; – raziskovalci, ki bodo delali na projektu, imajo v obdobju trajanja projekta zadostno število prostih raziskovalnih ur po evidenci Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost – na dan 31.12. v letu pred objavo tega javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11); – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – nimajo neporavnanih obveznosti do države; – niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna; – imajo sedež v Republiki Sloveniji. Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru, da katerikoli od naštetih pogojev ni izpolnjen, komisija ministrstva vlogo zavrže. Kolikor ministrstvo ugotovi, da so podatki, ki jih je navedel, napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za sofinanciranje bodo izbrani projekti, katerih prijavitelji izpolnjujejo razpisne pogoje. Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj, se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih rezultatov in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis. Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, izbrani prijavitelj pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmeren del sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije tudi v primerih, ko izbrani prijavitelj zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji projekta, ki je predmet sofinanciranja in dogovorjenega načrta izvajanja v pogodbi, za več kot šest mesecev. Izbrani prijavitelj, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je uprijavitelj posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. 3.3. Konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav članic evropskega združenja nacionalnih meroslovnih inštitutov EURAMET v posameznem raziskovalnem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). Konzorcij posameznega projekta predstavlja in zastopa koordinator projekta, ki je eden izmed partnerjev v projektu. 4. Okvirna višina sredstev V skladu z Nacionalno zavezo in Odločbo št. 912/2009/EC ter na podlagi mednarodnega razpisa »EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment« bo del upravičenih stroškov slovenskega udeleženca v konzorciju, izbranem na mednarodnem razpisu, sofinanciralo ministrstvo, del upravičenih stroškov pa bo preko združenja EURAMET sofinancirala Evropska komisija. Za razpisa Meroslovje za industrijo in Meroslovje za okolje namenjata ministrstvo in Evropska komisija za sofinanciranje slovenskih udeležencev v sprejetih triletnih projektih skupno okvirno 717.017,00 EUR, od tega ministrstvo okvirno 390.120,00 EUR in Evropska komisija okvirno 326.897,00 EUR. Projekti se bodo izvajali v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Obdobja za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za sofinanciranje projektov v posameznih letih bodo določena z aneksi k pogodbi skladno s proračunskimi možnostmi. S strani ministrstva je za sofinanciranje projektov: – v proračunskem letu 2011 namenjenih do 32.510,00 EUR, – v 2012 do 130.040,00 EUR, – v 2013 do 130.040,00 EUR in – v 2014 do 97.530,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Nacionalna sredstva s strani ministrstva se zagotavljajo na proračunski postavki ministrstva 9651 – Evropski meroslovni raziskovalni program, s sredstvi združenja EURAMET pa upravlja National Physical Laboratory (NPL), Velika Britanija kot upravitelj celotnega programa EMRP v imenu združenja EURAMET. Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški projekta lahko znašajo do 100 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičene stroške slovenskih partnerjev v projektu do višine 52,4 odstotkov celotnih upravičenih stroškov sofinancira ministrstvo ostalih 47,6 odstotkov pa Evropska komisija preko združenja EURAMET. Upravičeni stroški: – so samo dejansko nastali stroški, ki so nastali v času trajanja projekta ter strošek končne revizije, ki bo opravljena po zaključku projekta, – so samo stroški prijavitelja in stroški, nastali v zvezi z organizacijo sestankov in službenih poti, – so določljivi in preverljivi po običajnih računovodskih praksah, – morajo biti ustrezno računovodsko vodeni, – so vezani izključno na doseganje ciljev projekta in njegovih rezultatov, ob upoštevanju principov ekonomičnosti, učinkovitosti in uspešnosti, – pri upravičenih stroških osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, ki opravlja raziskovalno dejavnost, so vključeni vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih stroškov dela zaposlenih, – so režijski stroški (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki skupaj ne smejo presegati 40% stroškov celotnega projekta. Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim upravičencem po tem razpisu, so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški, nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Upravičeni stroški so skladni s shemo državnih pomoči Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06) z dne 7. 4. 2009. Vrste upravičenih stroškov, vključno s časovnimi obdobji, so podrobneje navedene v točki 1.3 razpisne dokumentacije. Upravičeni so stroški in izdatki, ki so povezani z izvedbo projekta in so nastali in bili plačani od datuma začetka projekta do zaključka posameznega projekta. Vloge morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da le-tega ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določa shema. 6. Obdobje porabe sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Pogoj za začetek sofinanciranja je predložitev izjave o sklenitvi konzorcijske pogodbe (razpisni obrazec št. 6). Predviden rok trajanja projektov je okvirno 36 mesecev (3 leta). 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge – Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1) – Podatki o prijavitelju (razpisni obrazec št. 2) – Predstavitev projekta (razpisni obrazec št. 3) – Predračun stroškov projekta (razpisni obrazec št. 4) – Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5) – Izjava o sklenitvi konzorcijske pogodbe (razpisni obrazec št. 6). 8. Postopek razpisa Vsak slovenski udeleženec, ki je član konzorcija in je bil potrjen s strani združenja EURAMET, se mora posebej prijaviti na ta javni razpis za dodelitev sofinanciranih sredstev. Vloga mora biti poslana v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Vloga naj bo v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače. Oddati jo je potrebno v pisni obliki. 9. Ocenjevanje in izbor projektov Združenje EURAMET je izbralo neodvisne svetovne strokovnjake, ki so ocenjevali projekte po vnaprej določenih in za vse prijavitelje enotnih merilih. Za mednarodni razpis EMRP v letu 2010 (»EMRP Call 2010 – Metrology for Industry, Metrology for Environment«) so merila ocenjevanja prispelih projektov določena v razpisni dokumentaciji, dostopni na spletni strani http://www.emrponline.eu/energycall/docs/S2evaluation.pdf. Merila so naslednja: 1. znanstvena in/ali tehnična odličnost, 2. ustreznost glede na cilje EMRP, 3. potencialen vpliv končnih rezultatov skozi razvoj, prenos in uporabo rezultatov projekta, 4. kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja projekta. Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Na podlagi ocen neodvisnih svetovnih strokovnjakov, EMRP pododbor izdela uvrstitveni seznam, ki je podlaga za sofinanciranje tistih projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji. 10. Izdelava predloga sofinanciranja: glede na razpoložljiva sredstva, zaprošena sredstva v vlogah in ocene projekta v skladu z merili iz 9. točke tega razpisa, se bo za sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja posameznega projekta sprejme minister s sklepom. 11. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto pošiljke 12. 9. 2011, do 12. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vloga mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije biti dostavljena v zaprti ovojnici pod oznako »NE ODPIRAJ – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov izbranih v okviru razpisa skupnega programa EMRP v letu 2010« na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasna se šteje vloga, ki, ne glede na način dostave, prispe na ministrstvo do izteka roka iz prejšnjega odstavka. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem. Kot formalno popolna vloga se šteje vloga, ki vsebuje popolnoma izpolnjene razpisne obrazce od št. 1 do 5, ki so del razpisne dokumentacije tega razpisa in vlogo v elektronski obliki (zgoščenka), ki je enaka vlogi, poslani v tiskani obliki. 12. Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijavitelja. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso pravilno označene, se zavržejo in se neodprte vrnejo prijaviteljem. Komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga formalno nepopolna, prijavitelja pozove k dopolnitvi. Vloge prijaviteljev, ki se na poziv k dopolnitvi pravočasno niso odzvali, se ravno tako zavržejo s sklepom. 13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 14. Določbe za upravičence in prejemnike sredstev državnih pomoči Upravičenci in prejemniki sredstev državnih pomoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L. št. 371, 27. 12. 2006). Upravičenci in prejemniki sredstev državnih pomoči morajo zagotoviti hrambo in dostopnost do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. 16. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije so na voljo preko elektronske pošte: gasper.vindisar@gov.si in janez.kostevc@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti