Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 54450-2/2011 Ob-4397/11 , Stran 2031
Št. 54450-2/2011 Ob-4397/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 11. 8. 2011, št. OP RČV 3/2/006-0-MŠŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011–2014«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu. Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja za zagotavljanje večje mobilnosti in strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovno-organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo. Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj in licenciranj v športu v različnih nacionalnih panožnih športnih zvezah ter sofinancirati aktivnosti, ki bodo zagotovile vsaj 2.000 posameznikom, da bodo prejeli javno veljavno diplomo o usposobljenosti (od tega vsaj 400 žensk) in vsaj 4.000 posameznikom, da bodo prejeli veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športu (od tega vsaj 800 žensk) v letih 2011, 2012, 2013 in 2014. Aktivnosti za dosego namena in cilja razpisa: 1. usposabljanje strokovnih delavcev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu, 2. usposabljanje strokovnih delavcev za druga strokovno-organizacijska dela v športu, 3. izvajanje licenčnih seminarjev. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Prijavitelj Za sofinanciranje programov usposabljanja lahko kandidirajo vsi nosilci usposabljanj, ki jih je določil Strokovni svet RS za šport, od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanj v športu, izvajalci licenčnih seminarjev in drugi subjekti, ki vložijo prijavo v imenu nosilca usposabljanja ali izvajalca licenčnega seminarja na podlagi pooblastila, v skladu z medsebojnim pogodbenim razmerjem. 3.2 Osnovni pogoji Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je prijavitelj in morebitni aktivni partnerji: – registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, – ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, – je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registriran, – ima poravnane davke, prispevke in druge zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz drugih sredstev, – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini, – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 Odl. US: U-I-73/09-19): · hudodelsko združevanje · sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje · goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti · pranje denarja. 3.3 Ostali pogoji Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje: – pripravljen seznam programov usposabljanja s podatki o nazivu, trajanju programa, navedbo predavateljev in pridobljenem strokovnem nazivu; ter seznam licenčnih seminarjev z navedbo, na kateri program usposabljanja se nanašajo; – pripravljen natančen finančni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da projekt ne ustvarja prihodkov; – zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje programov usposabljanja ali licenciranja. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) S sredstvi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu se sofinancira programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je določil Strokovni svet RS za šport in licenciranja strokovnih delavcev v športu, skladno s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (sprejel Strokovni svet RS za šport dne 27. 10. 2004) in Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev v športu (sprejel Olimpijski komite Slovenije dne 3. 11. 2010 in dopolnil dne 15. 12. 2010). Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter pri izločitvenih merilih ne bodo izločene, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij po merilih za ocenjevanje projektov, ki so navedena v nadaljevanju. Izločitvena merila Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje projektov. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsota točk po vseh merilih iz zgornje preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinancira se lahko samo tiste projekte, ki pri točkovanju zberejo vsaj 60 točk in ki bodo 100% sofinancirani iz dodeljenih sredstev. Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog, se pripravi prioritetna lista prijav. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag 60 točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk. Prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk, ob kumulativni izpolnitvi dveh pogojev in sicer: da jih je mogoče iz sredstev, ki ostanejo od višje uvrščenih projektov, 100% sofinancirati in da je neposredno višje uvrščeni projekt prav tako mogoče 100% sofinancirati iz dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru se kljub izpolnitvi praga 60 točk morebitni preostanek sredstev ne dodeli. V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri kriteriju »Cilji projekta«. Če bosta tudi pri tem kriteriju imela navedena prijavitelja enako število točk, bo višje uvrščen tisti, ki bo imel večje število točk pri kriteriju »Vključitev do sedaj nesofinanciranih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev«. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 2.973.654,00 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.973.654,00 EUR, od tega 2.527.605,90 EUR na PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in 446.048,10 EUR na PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), v okviru projekta 3311-11-S010 ter skupine projektov ESS in ESRR, in sicer: – za proračunsko leto 2012: 1.059.920,00 EUR od tega: – 900.932,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 158.988,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013: 1.042.860,00 EUR od tega: – 886.431,00 EUR PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 156.429,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2014: 770.874,00 EUR od tega: – 655.242,90 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 115.631,10 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2015: 100.000,00 EUR od tega: – 85.000,00 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 15.000,00 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo upravičencu praviloma izplačalo predplačilo v višini do 20% od vrednosti predvidenih izplačil sredstev. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2014. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00% 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela do 17% vrednosti celotnega projekta; – delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce); – delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce) do 5% vrednosti celotnega projekta; – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije; – stroški oglaševalskih storitev; – stroški za izvedbo zaključne konference; – stroški najema prostorov in opreme izključno za izvajanje projekta; – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi); – nakup strokovnih gradiv in pripomočkov (po predhodni odobritvi MŠŠ); – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih; – DDV (davek na dodano vrednost); – posredni stroški v pavšalu (brez dokazil) v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi, 3. delo po podjemni pogodbi, 4. stroški oglaševalskih storitev, 5. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). – amortizacija računalniške in druge opreme do 5% vrednosti celotnega projekta. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za njihovo dokazovanje so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS. 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. 15. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili nepričakovani prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 16. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja, ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 20. Način in rok za predložitev vlog Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 22. 9. 2011 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011–2014«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport. Odpiranje prispelih vlog bo dne 26. 9. 2011, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in ne bo javno. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v Navodilih za prijavo. 22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si/si/sport/ (rubrika Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov helga.kocevar@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti