Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 11. 7. 2011

Kazalo

Ob-3911/11 , Stran 1691
Ob-3911/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 14. člena Statuta družbe KIV d.d., uprava in nadzorni svet družbe KIV d.d. sklicujeta
skupščino delničarjev
KIV d.d., Vransko 66, Vransko,
ki bo dne 12. 8. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu družbe KIV d.d., Vransko 66, Vransko. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice. Predlog sklepa: »skupščina delničarjev družbe KIV d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov Marjano Jug in Žano Pančič.« 2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: »skupščina delničarjev družbe KIV d.d. se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe KIV d.d. o sprejemu letnega poročila za leto 2010.« 3. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi. Predlog sklepa: »skupščina delničarjev družbe KIV d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe KIV d.d. za poslovno leto 2010.« 4. Sklep o imenovanju revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: »za revizorja poslovanja družbe v letu 2011 se imenuje Plus Revizija d.o.o. iz Ljubljane.« 5. Podaljšanje roka za izvedbo povečanja osnovnega kapitala družbe KIV d.d. Predlog sklepa: »rok, določen s sklepom skupščine družbe KIV d.d. z dne 14. 4. 2011 za vpis in vplačilo delnic, s katerimi se izvede povečanje osnovnega kapitala družbe KIV d.d. skladno temu sklepu, se podaljša za 200 dni, tako da znaša skupaj 320 dni.« 6. Sprejem sprememb Statuta družbe. Predlog sklepa: »tretji odstavek 14. člena Statuta družbe KIV d.d. se spremeni tako, da odslej glasi: Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine, z objavo v časopisu Večer. V objavi sklica skupščine se obvezno navedejo čas in kraj zasedanja skupščine, dnevni red in pogoji, od katerih je odvisna udeležba na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic.« Predlog sklepa: »27. člen Statuta družbe KIV d.d. se spremeni tako, da odslej glasi: Družba objavlja v časopisu Večer.« Predlog sklepa: »skupščina delničarjev družbe KIV d.d. sprejme prečiščeno besedilo – čistopis Statuta družbe KIV d.d., ki je sestavni del zapisnika skupščine.« Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, bo na voljo na sedežu družbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki do izteka četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe, na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo in se izkažejo v svojstvu delničarja, njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom ter pisnim pooblastilom. Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KIV d.d. direktorica Suzana Vodovnik Andrejč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti