Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Ob-2818/11 , Stran 1063
Ob-2818/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d., sklicuje uprava družbe
16. redno skupščino,
ki bo dne 31. 5. 2011 ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi: – za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana, – za preštevalki glasov se imenujeta Špurej Andrejka in Vlasta Antonič. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat. 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 595.971,96 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 v višini 27.432,10 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 568.539,86 EUR, ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009 in jima podeljuje razrešnico. 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja PLUS REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2011. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane hranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Prijava udeležbe na skupščini Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje 3 dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirano po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov iz člena 300. ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si. Pravice do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine. Gradivo za skupščino, ki vključuje: – obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami, – letno poročilo družbe TEKOL d.d. za leto 2010, – poročilo neodvisnega revizorja, – poročilo nadzornega sveta o preveriti Letnega poročila družbe TEKOL d.d. za leto 2010, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
TEKOL d.d. direktorica Zdenka Bedenik

AAA Zlata odličnost