Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Št. 4015149 Ob-2813/11 , Stran 1059
Št. 4015149 Ob-2813/11
Na podlagi 30. in 31. točke Statuta ETOL d.d., Tovarne arom in eteričnih olj d.d. Škofja vas, Škofja vas 39, sklicuje uprava
17. redno sejo skupščine ETOL d.d.,
ki bo 30. maja 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Škofji vasi 39, Škofja vas. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine. – Imenovanje predsednika skupščine. – Imenovanje preštevalcev glasov. – Ugotovitev prisotnosti notarke Katje Fink za sestavo zapisnika. Predlog sklepa: imenuje se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in ugotovi se prisotnost notarke Katje Fink. 2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: skupščina sprejme predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa: 4.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička ETOL-a d.d. za leto 2010. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Bilančni dobiček uporabi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 3. 6. 2011, na način, določen s sklepom uprave. 4. 2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled letnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje družba Ernst & Young d. o. o. Ljubljana. 6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev. Predlog sklepa: 6. 1. Skupščina ugotovi, da je članu nadzornega sveta dr. Tomažu Subotiču zaradi odstopne izjave prenehal mandat v nadzornem svetu družbe ETOL d.d. s 17. 1. 2011. 6. 2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe ETOL d.d. ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo od dneva imenovanja do 7. 9. 2012 imenuje Zdenka Podlesnika. Predlagatelja sklepov za skupščino sta uprava družbe in nadzorni svet. Gradivo za skupščino Gradivo za sejo skupščine, vključno s predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe ETOL d.d. v Škofji vasi 39, Škofja vas, in sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik med 8. in 12. uro. Vabilo bo objavljeno v Uradnem listu RS, dne 29. 4. 2011, prav tako je gradivo dostopno na spletni strani družbe, www.etol.com. Na spletni strani družbe, www.etol.com so dostopni tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@etol.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi na elektronski naslov: skupscina@etol.si. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna poslati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetnik delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na sedež družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 26. 5. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 254.619 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ETOL d.d. nima lastnih delnic. Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri na istem mestu. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delitev dividend Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 3. 6. 2011, na način, določen s sklepom uprave.
ETOL d.d., Tovarna arom in eteričnih olj d.d. Škofja vas predsednik uprave: mag. Zdenko Zanoški

AAA Zlata odličnost