Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Št. 5/11 Ob-2791/11 , Stran 1059
Št. 5/11 Ob-2791/11
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 30. 5. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1 1. Za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalca glasov se imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko. Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa št. 2 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa št. 3 3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d., ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.083.867,99 EUR, se razporedi: – Del bilančnega dobička v višini 149.999,11 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe KDD na dan 31. 5. 2011, v obliki dividende, ki znaša 0,13807 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 60 dni od dneva skupščine. – Preostanek bilančnega dobička v višini 933.868,80 EUR ostane nerazporejen. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 4 4. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, Postojna. 5. Iztek mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. 5.1. Skupščina ugotovi, da se je z dnem 26. 4. 2011 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: Marku Močanu, Stojanu Hergouthu in Bojanu Pečenku. 5.2. Skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta: Marka Močana, Stojana Hergoutha in Bojana Pečenka, za obdobje štiriletnega mandata, to je od 27. 4. 2011 dalje. 5.3. Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil 2 člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 10. 5. 2011 dalje. Nova člana NS-ja sta Darja Kaluža in Valter Brezovnik. Gradivo za skupščino je na vpogled v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1, Pivka vsak dan, od 8. do 10. ure, od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi na Klirinško depotni družbi. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d. d predsednik uprave Janez Rebec

AAA Zlata odličnost