Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Ob-2799/11 , Stran 1049
Ob-2799/11
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih (Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si. II. Opis predmeta prodaje: V najem se oddaja objekt ``Hotel šola``, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2. Objekt ``Hotel šola`` se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine. Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti. III. Izhodiščna cena Izhodiščna najemnina znaša od 1. 6. 2011 do 1. 6. 2016 1275,00 eur/mesec + 5% od bruto prometa na mesec. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani s poslovanjem). IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2011. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 20. 5. 2011. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Višino ponujene najemnine za objekt skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene. C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. Drugi pogoji oddaje v najem: – Poslovni prostori se oddajo za določen čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša. – Najemnik nima pravice oddati prostora v podnajem. – Izhodiščna najemnina se polletno usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec. – Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih storitev v Hotelu šola. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika. VII. Posebna določila: Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi začeti postopek, brez odškodninske odgovornosti. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna najemna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. X. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali pooblaščencu v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost