Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Št. 3502-0129/2011-3 Ob-2796/11 , Stran 1034
Št. 3502-0129/2011-3 Ob-2796/11
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,100/09 in 49/10) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%. Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin v SOIC«, – notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno je 2.000 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 15 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«. 7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do 30. 4. 2012. Rok začetka gradnje in gradnja objekta za opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Mestna občina Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena do 31. 12. 2013 zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po enaki ceni kot jo je kupil na dražbi, v primeru da ne prične z gradnjo objekta do 30. 4. 2012. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske pravice na kupca. 9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. 10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 11. Javna dražba bo v ponedeljek, 16. 5. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/01, 100/09 in 49/10). 12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23, ali po telefonu 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost