Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Ob-2843/11 , Stran 1032
Ob-2843/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa v Občini Tolmin za leto 2011, Občina Tolmin objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2011
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin (PN – Uradne objave št. 50/02). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru. I – Predmet razpisa: V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje vsebine programov: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov. 2. Športna rekreacija. 3. Kakovostni šport. 4. Vrhunski šport. 5. Šport invalidov. In naslednje razvojne in strokovne naloge v športu: 1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu. 2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve. 3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci. 4. Delovanje društev in njihovih zvez. 5. Priznanja športnikom in športnim delavcem. 6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa. II – Višina sredstev: skupna višina sredstev namenjenih za predmet razpisa znaša 112.416 EUR (73.000 EUR za programe, 23.616 EUR za sofinanciranje uporabe objektov in 15.800 EUR za razvojne in strokovne naloge). Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni z Letnim programom športa v Občini Tolmin za leto 2011. III – Prijave in roki Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan od objave do zadnjega dne razpisa od 13. do 15. ure na sedežu Zavoda za šport Občine Tolmin, Dijaška 12/c, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček – tel. 041/695 675). Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte. Prijave morajo biti oddane v 15 dneh od objave razpisa, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in oznako »Za razpis« na naslov: Zavod za šport Občine Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin. Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od pisnega poziva Zavoda za šport Občine Tolmin. IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov Odpiranje vlog bo 17. 5. 2011 in ne bo javno. Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. O izidu javnega razpisa vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri. Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2011.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost