Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

Št. 35602-64/2011-2 Ob-2811/11 , Stran 1014
Št. 35602-64/2011-2 Ob-2811/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) v povezavi s 6. členom Pravilnika o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (Uradni list RS, št. 66/07)
javni razpis
za izbiro organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje
I. Predmet javnega razpisa Odkrivanje in raziskovanje jam ali delov jam lahko v skladu z določili 14. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06, v nadaljevanju: ZVPJ) opravljajo za to usposobljene fizične osebe. Usposabljanje fizičnih oseb za samostojno jamarsko delovanje izvajajo na podlagi javnega pooblastila organizacije, ki so za to posebej usposobljene in pooblaščene. V skladu z drugim odstavkom 15. člena ZVPJ javni natečaj za izbiro usposobljenih organizacij izvede ministrstvo. Predmet razpisa je izbira usposobljenih organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje. Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge so prvi, drugi in tretji odstavek 15. člena ZVPJ v povezavi s 6. členom Pravilnika o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (Uradni list RS, št. 66/07). II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje so organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirane pri pristojnem organu in opravljajo dejavnost raziskovanja jam, kar dokažejo s kopijo izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je organizacija registrirana za opravljanje te dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev in mora odražati dejansko stanje; – da imajo ustrezna znanja in izkušnje za usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje, kar dokazujejo s predložitvijo programa za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje po vsebinskih sklopih, navedenih v Prilogi 1 Pravilnika o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (Uradni list RS, št. 66/07, v nadaljevanju: Pravilnik). Prijavitelji lahko priložijo tudi dodatna dokazila in reference, kot na primer: – podatke o pretekli izobraževalni dejavnosti organizacije, ki vsebinsko ustreza usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje; – podatkih o založništvu priročnikov oziroma učbenikov, ki vsebinsko pokrivajo usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje; – navedbo o morebitnem pridobljenem statusu društva, ki deluje v javnem interesu, kar se dokazuje s kopijo odločbe; – da razpolagajo s predavatelji za vse štiri vsebinske sklope usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje, kot so opredeljeni v Prilogi 1 Pravilnika. Razpolaganje s predavatelji/predavateljicami se dokazuje z navedbo enega ali več predavateljev/predavateljic za vsak vsebinski sklop, navedbo njihovih/njihovih referenc in podpisano izjavo vseh predavateljev/predavateljic, da navedene reference ustrezajo dejanskemu stanju in da so pripravljeni/pripravljene izvajati usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje v okviru sklopa, v katerem so navedeni/navedene. Za predavatelja/predavateljico za četrti sklop (varstvo jam in načela jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja) je zahtevana univerzitetna izobrazba (najmanj prva bolonjska stopnja), kar se dokazuje s kopijo diplome predavatelja/predavateljice. Vsi predavatelji/predavateljice morajo biti usposobljeni za samostojno jamarsko delovanje, kar se dokazuje s kopijo potrdila o vpisu v zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje; – da razpolagajo z ustreznim učnim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor), kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju z ustreznim prostorom in opremo; – da razpolagajo z varno in atestirano jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja, kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju s to opremo, ki vključuje seznam te opreme. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. III. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje: htpp://www.arso.si, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo med 14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu: gp.arso@gov.si. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje narave. Kontaktna oseba je mag. Petra Ulamec, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek od 10. do 11. ure, v sredo pa tudi od 14. do 15. ure na tel. 01/280-40-20. IV. Rok in način prijave Vloge je treba poslati po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana prispela do 31. maja 2011 do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje«. Na ovojnici morata biti navedena tudi ime in točen naslov vlagatelja. V. Obravnavanje vlog in postopek izbora Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo javno in bo opravljeno dne 1. junija 2011 ob 11. uri, na Agenciji RS za okolje, v sobi 112, na lokaciji Vojkova 52, 1000 Ljubljana. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene. VI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: o podelitvi javnega pooblastila bo na podlagi predloga komisije najkasneje do 30. junija 2011 z odločbo odločil minister za okolje in prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje

AAA Zlata odličnost