Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

VL 104586/2008 Os-7379/10 , Stran 30
VL 104586/2008 Os-7379/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Rosita Klimesch, Kneza Koclja 14, Maribor, proti dolžniku Goranu Jerković, Gorkega ulica 10, Maribor, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Breda Senčar-Leljak, Partizanska 20, Maribor, zaradi izterjave 919,85 EUR, sklenilo: dolžniku Goranu Jerković, Gorkega ulica 10, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Breda Senčar-Leljak, Partizanska 20, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 9. 2010