Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 001/2011 Ob-7621/10 , Stran 26
Št. 001/2011 Ob-7621/10
Na temelju 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta delniške družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Litijska mesarija družba za proizvodnjo in konzerviranje mesa d.d., Šmartno pri Litiji,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 2. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe, Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odv. Dušana Pungartnika, za preštevalki glasov pa Ireno Kremžar in Brigito Sečki. Seji skupščine prisostvuje notar Miro Bregar, Litija, zaradi sestave notarskega zapisnika. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2009 in pisno poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. Skupščina podeli razrešnico upravi za leto 2009. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009. 3. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta ter seznanitev s sklepom zbora delavcev o izvolitvi člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev. Predlog sklepa: Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta: – Marko Višnar, EMŠO: 2908951501122, stan. Opekarska 7, Ljubljana in – Roman Smrekar, EMŠO: 2912976500152, stan. Vintarjevec 5, Šmartno pri Litiji. Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, za dobo šestih let, se izvolita: – Vilibald Korošec, EMŠO: 1004963500152, stan. Okoška Gora 8, Oplotnica in – Borut Gros, EMŠO: 1805957500570, stan. Kidričeva cesta 37, Kranj. Skupščina sprejme na znanje, da je zbor delavcev za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvolil Marjana Trebušaka, EMŠO: 1604959500432, stan. Zabreznik 6, 1411 Izlake. 4. Imenovanje revizorja za leto 2010. Predlog sklepa: Za leto 2010 se za revizorja imenuje revizijska družba Rating d.o.o., Družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje, Gosposka 7, Celje. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do vključno 10. 2. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe, Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak delavnik, od 8. do 10. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prevzem glasovnic Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe, pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Uprava družbe direktor mag. Boštjan Marolt

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti