Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Ob-7614/10 , Stran 25
Ob-7614/10
V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v zvezi s prvim odstavkom 54. člena Zakona o zavarovalništvu, uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., sklicuje
18. skupščino
Vzajemne, d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 9. 2. 2011, ob 14. uri, v dvorani Povodni mož, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov. 1. Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: Za predsednika skupščine se izvoli Andrej Šercer, pomočnik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 2. Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: Za preštevalca glasov se izvolita: – Robert Sraka, direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., – Janez Gregorič, direktor pravne službe Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. 2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne, d.v.z. Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o zavarovalništvu se sprejmejo spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila statuta. 3. Sprejem pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: Sprejme se »Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.« v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika. 4. Izvolitev članov volilne komisije izmed članov Vzajemne, d.v.z. Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: Za člane volilne komisije se izmed članov Vzajemne, d.v.z., za dobo šest (6) let oziroma do začetka mandata novih članov volilne komisije izvoli pet (5) članov Vzajemne, d.v.z., iz vsakega starostnega razreda po en (1) član, in sicer: – I. starostni razred: Mojca Cvetko, rojena 9. 12. 1985, Sela 55, Dobova, – II. starostni razred: Igor Ilijaš, rojen 18. 3. 1968, Slogonsko 14a, Kapele, – III. starostni razred: Jože Benec, rojen 5. 3. 1958, Dilce 23, Postojna, – IV. starostni razred: Ana Bilbija, rojena 1. 3. 1945, Jakčeva ulica 20, Novo mesto, – V. starostni razred: Rous Marija, rojena 4. 2. 1940, Kocljevo naselja 13, Beltinci. Izvoljeni člani volilne komisije nastopijo mandat z izvolitvijo. 5. Določitev sejnin za nadzorni svet, komisije nadzornega sveta in volilno komisijo Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: Zneski posameznih plačil in povračil, ki jih prejmejo člani nadzornega sveta, člani komisij nadzornega sveta ter člani volilne komisije v letu 2011, znašajo: 1. Sejnine za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta: – predsednik nadzornega sveta: 325,00 EUR, – član nadzornega sveta: 215,00 EUR. 2. Sejnine za udeležbo člana komisije nadzornega sveta na seji komisije nadzornega sveta: – predsednik komisije: 80% sejnine, ki pripada predsedniku nadzornega sveta, – član komisije: 80% sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta, – član komisije, ki ni hkrati član nadzornega sveta (zunanji član): 387,00 EUR. 3. Sejnine za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije: – predsednik volilne komisije: 30% sejnine, ki pripada predsedniku nadzornega sveta, – član volilne komisije: 30% sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta. 4. Vse osebe, opredeljene v predhodnih točkah, imajo tudi pravico do povrnitve običajnih potnih stroškov. 5. Zgoraj navedeni zneski plačil in povračil so izraženi v bruto zneskih. Izplačujejo se članom nadzornega sveta, članom komisij nadzornega sveta in članom volilne komisije tudi v letu 2012 oziroma do naslednje skupščine, ki bo odločala o višini plačil in povračil. Informacije za člane Vzajemne, d.v.z. Dostop do gradiv, predlogov sklepov in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno s sklicem skupščine, predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvijo, besedilom predloga Pravilnika o volitvah, je od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ter na spletni strani družbe, www.vzajemna.si. Zahteve in predlogi članov Vzajemne, d.v.z. Najmanj pet odstotkov (5%) članov Vzajemne, d.v.z., lahko v skladu z 298. členom ZGD-1 in 26. členom statuta najpozneje v roku sedmih (7) dni po objavi sklica skupščine, pisno zahteva dopolnitev dnevnega reda skupščine. Popolni in pravočasno poslani zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Dodatna točka dnevnega reda ali nasprotni predlogi članov Vzajemne, d.v.z., k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni z ZGD-1 in posredovani na sedež Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v roku sedmih (7) dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1, objavljeni na enak način, kot ta sklic. Pravica do obveščenosti članov Vzajemne, d.v.z. Na skupščini lahko član Vzajemne, d.v.z., uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami. Na zastavljena vprašanja z isto vsebino lahko poslovodstvo odgovori v skupnem odgovoru. Pogoji za udeležbo na skupščini V skladu z določbami ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo člani Vzajemne, d.v.z., ki najpozneje do konca četrtega (4) dne pred skupščino (to je do vključno sobote, 5. 2. 2011) pisno prijavijo svojo udeležbo Vzajemni, d.v.z.. Prijava mora vsebovati ime in priimek, prebivališče člana Vzajemne, d.v.z., datum rojstva ter številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo v Vzajemni, d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za člane Vzajemne, d.v.z., uresničevati pooblaščenci, mora biti pisna prijava pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana Vzajemne, d.v.z., prav tako predložena Vzajemni, d.v.z., najpozneje do konca četrtega (4) dne pred skupščino (to je do vključno sobote 5. 2. 2011). Pooblaščenci, ki nameravajo na skupščini uresničevati glasovalno pravico na podlagi zbranih pooblastil, morajo biti pisno pooblaščeni posebej za to skupščino. Vsa pooblastila morajo biti Vzajemni, d.v.z., predložena najpozneje sedem (7) dni pred skupščino (to je do vključno torka, 1. 2. 2011). Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek ter datum rojstva člana Vzajemne, d.v.z., številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo, ime in priimek, datum rojstva (ali EMŠO) oziroma naziv in matično številko pooblaščenca, predloge sklepov, predlog pooblaščenca za glasovanje k posameznim predlogom sklepov, ki morajo biti v pooblastilu obrazloženi, poziv članu Vzajemne, d.v.z., naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in opozorilo, da lahko član Vzajemne, d.v.z., pooblastilo kadarkoli do glasovanja na skupščini prekliče. Pooblaščenec mora v pisni obliki kot prilogo pooblastilu članu Vzajemne, d.v.z., razkriti vse okoliščine, ki so lahko pomembne za člana Vzajemne, d.v.z., pri presoji tveganja, da bi pooblaščenec lahko deloval v interesu, ki je drugačen od interesa člana Vzajemne, d.v.z. Do nasprotja interesov lahko pride predvsem, če je pooblaščenec povezana oseba po določbah ZZavar, če je pooblaščenec v pogodbenem odnosu z Vzajemno, d.v.z., ali če je pooblaščenec od Vzajemne, d.v.z., prejel donacijo. Prijave, pooblastila in obvestila morajo biti predložena na vložišče Vzajemne, d.v.z., na naslovu Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne dostave prijave, pooblastila in obvestila so uradne ure na vložišču Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do 14. ure, v sredo, od 8. do 14.30, v petek, od 8. do 13. ure ter v soboto, dne 5. 2. 2011, od 8. do 12. ure. Organizirano zbiranje pooblastil Pooblaščenci, ki bodo organizirano zbirali pooblastila, morajo o zbiranju pooblastil Vzajemno, d.v.z., obvestiti najkasneje enaindvajset (21) dni pred zasedanjem skupščine (to je do vključno torka, 18. 1. 2011). Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje pooblastil, ki je namenjeno več kot desetim (10) članom Vzajemne, d.v.z. Obvestilo mora vsebovati kontaktne podatke pooblaščenca, predloge pooblaščenca za glasovanje k posameznim predlogom sklepov in razkritje okoliščin o morebitnem nasprotju interesov. Pooblaščenec, ki je zbral več kot deset (10) pooblastil, mora o številu zbranih pooblastil obvestiti Vzajemno, d.v.z., najkasneje sedem (7) dni pred dnem zasedanja skupščine (to je do vključno torka, 1. 2. 2011). Obvestilo mora vsebovati tudi navodila članov Vzajemne, d.v.z., za glasovanje pooblaščenca in njihovo število ter podatke o razvrstitvi članov Vzajemne, d.v.z., od katerih je pooblaščenec prejel pooblastilo, v starostne razrede. Uresničevanje glasovalne pravice in razvrstitev v starostne razrede Za namen glasovanja na skupščini se bodo vsi zbrani glasovi v skladu z določbo ZZavar razporedili v pet (5) starostnih razredov. Vsakemu starostnemu razredu bo pri glasovanju pripadal enak delež glasovalnih pravic. Razporeditev po številu članov Vzajemne, d.v.z., enako velikih starostnih razredov (z dopustnimi odstopanji, ki so nujna zaradi morebitnega večjega števila članov, rojenih na isti dan), je naslednja: I. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z., rojeni od vključno 22. 6. 1976 in mlajši; II. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z., rojeni od vključno 11. 12. 1964 do vključno 21. 6. 1976; III. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z., rojeni od vključno 14. 5. 1954 do vključno 10. 12. 1964; IV. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z., rojeni od vključno 26. 9. 1941 do vključno 13. 5. 1954; V. starostni razred: člani Vzajemne, d.v.z., rojeni do vključno 25. 9. 1941 in starejši. Posamezni pooblaščenec lahko glede na zbrane glasove glasuje v več starostnih razredih. Pri preštevanju glasov na skupščini se pri posameznem pooblaščencu upošteva razporeditev v starostne razrede. Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo odprt eno uro in pol pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani Vzajemne, d.v.z., in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem času pred začetkom skupščine, da se bo lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. mag. Igor Jarc član uprave Marija Milojka Kolar Celarc članica uprave Dušan Kidrič predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti