Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Ob-7601/10 , Stran 21
Ob-7601/10
Na podlagi Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Jz KP Goričko (Uradni list RS, št. 3/04) ter Odločbe UIL o registraciji znamke, št. 31207-69/2010-7, z dne 18. 11. 2010 (objava prijave za kolektivno znamko – uradni bilten IUL-junij 2010), Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, kot lastnik/prijavitelj in nosilec znamke objavlja po določilih 7. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki Krajinski park Goričko (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1/11 in na spletni strani zavoda) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« (okrajšava KBZ KPG)
javni poziv
vsem zainteresiranim vlagateljem, proizvajalcem/ponudnikom – upravičencem, z območja Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog – zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke KP Goričko. 1. Namen uporabe Namen uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko v splošnem prometu je povezovanje proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter doseženo kakovost. Po Odločbi UIL je znamka vpisana v register znamk in traja deset let, to je do 15. 1. 2020. 2. Upravičenci Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ KPG so proizvajalci/ponudniki s stalnim bivališčem na območju KP Goričko oziroma izven območja, ki imajo vsaj eno od oblik registrirane dejavnosti s sedežem na območju parka ali izven, jo pa v celoti ali pretežno izvajajo oziroma nameravajo izvajati na območju KP Goričko (pravne in civilne osebe –izvajalci ali nosilci kmetijske, gospodarske ali druge negospodarske registrirane oziroma prijavljene poslovne dejavnosti, v predpisani obliki – kmetje, podjetniki, obrtniki, svobodni poklici, nosilci dopolnilnih dejavnosti oziroma dopolnilnega dela, študenti, upokojenci, drugi interesenti ne glede na zaposlitev ali socialni status). 3. Pogoji podeljevanja Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in proizvodov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko-turistične storitve, ponudbo nastanitev in bivanja, storitve vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju KP Goričko. Pravica do uporabe se podeli upravičencem brezplačno in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne pogoje. Upravičenci, ki jim je na podlagi vloge-zahtevka, po predpisanem postopku podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi javni zavod. 4. Splošni pogoji za dodelitev pravice Ocenjevani proizvodi oziroma storitve morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – morajo biti primerne dosežene kakovosti, – poreklo sestavin oziroma izdelka mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistven pogoj, – morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde, – proizvodi morajo biti pridelani oziroma proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način. 5. Oprema s kolektivno blagovno znamko Označevanje proizvodov in vsebin: – na vsaki embalaži oziroma certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oziroma znak KBZ, – za proizvode, kjer je to možno izdelati, bo oznaka KBZ tudi na samem izdelku, – prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ. Uradni znak oziroma logotip kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko v barvni podobi in seznam blaga in storitev z razvrstitvijo po mednarodni klasifikaciji, je objavljen v citirani Odločbi in v uradnem biltenu UIL, kot priloga Pravilnika in njegov sestavni del pa je objavljen tudi v Uradnem listu RS. 6. Rok za oddajo vlog po javnem pozivu Rok za oddajo vlog – zahtevkov po tem javnem pozivu je do vključno 31. marca 2011. Izpolnjene vloge s potrebno vsebino in zahtevano priloženo dokumentacijo (dokazili o prijavi izvajanja dejavnosti oziroma dovoljenju za izvajanje, sedežu oziroma bivališču v območju krajinskega parka) se oddajo v pisni obliki na sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, osebno, po običajni pošti ali po dogovoru in strokovni asistenci pa tudi po e-pošti: park.goricko@siol.net. Za nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi, neustrezne vloge pa bodo izločene in dokumentacija vlagateljem vrnjena. 7. Razpisna dokumentacija in informacije Vsa razpisna dokumentacija (obrazec vloge, po dogovoru kopije Odločbe UIL, Pravilnika, podobe znaka, seznam razredov blaga in storitev, dodatne obrazložitve), je interesentom na voljo ves čas trajanja javnega poziva na sedežu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad. Informacije: tajništvo zavoda, tel. ++386/2/551-88-61, faks++ 2/551-88-63, e-naslov: park.goricko@siol.net. Kontaktna oseba: vodja projekta KBZ KPG: Janko Halb, univ. dipl. oec., faks 02/551-88-66, tel. 041/395-975, 041/626-802, e-mail: janko.halb@goricko.info.
Javni zavod Krajinski park Goričko

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti