Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 2011-01 Ob-7626/10 , Stran 19
Št. 2011-01 Ob-7626/10
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi, na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009 in 18/2010) objavlja javni razpis za direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, organizacijske ali ekonomske smeri; – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – poznavanje dejavnosti s področja zavoda. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kolikor izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja. Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada najmanj en tuj jezik ter osnove računalništva in ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu. Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: 1. fotokopija diplome; 2. fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, ter fotokopije listin, ki izkazujejo tri leta dela kandidata na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih (npr. kopija pogodbe o zaposlitvi, kopija izpiska iz sodnega oziroma poslovnega registra za pravno osebo, če je bil kandidat zaposlen kot odgovorna oseba pravne osebe, ter druga dokazila); 3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti zavoda, itd.); 4. fotokopije spričevala ali indeksa o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik); 5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva. B. Ostala dokazila in priloge: 1. življenjepis; 2. fotokopija potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice; 3. izjava kandidata ali ustrezno potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni starejše od 30 dni; 4. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici, z označbo » Ne odpiraj – za razpis direktorja«, priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi, v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena točki A in B tega javnega razpisa. Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi traja pet let. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Svet zavoda Igor Sredenšek, predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti