Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 1/11 Ob-7629/10 , Stran 18
Št. 1/11 Ob-7629/10
Varstveno delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin po metodi javne dražbe – počitniško prikolico Adria B 542 z opremo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Varstveno delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto. 2. Predmet javne dražbe, opis predmeta javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje je počitniška prikolica znamke Adria B 542, inv. št. 1431, kuhinja TNT 70 × 40 × 80, z inv. št. 1586, predprostor, z inv. št. 2356 ter drobni inventar, za izklicno ceno: 5.800,00 EUR (brez DDV). Najnižji znesek višanja izklicne cene je 100 EUR. Premičnina je na prodaj po načelu videno - kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse in drugo) nosi kupec. Prodajalec bo organiziral ogled predmetne premičnine, in sicer na dan dražbe, 25. 1. 2011, ob 10. uri. Vsi morebitni stroški ogleda premičnine bremenijo zainteresirane kupce. 3. Način in rok plačila kupnine Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za vplačano višino varščine, na podračun VDC Novo mesto: 01100-6030307673. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu premičnina nemudoma izročila v posest. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo izvedena v torek, 25. 1. 2011, ob 12. uri, v kampu Straško na otoku Pagu – Hrvaška. 5. Varščina Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 580,00 EUR (10% izklicne cene), na podračun VDC Novo mesto: 01100-6030307673. Varščina se ne obrestuje. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 8 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist VDC Novo mesto. 6. Pogoji sodelovanja Na dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe organizatorju javne dražbe v tajništvo predložijo pisno vlogo, najkasneje do ponedeljka, dne 24. 1. 2011, do 13. ure. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno sobote, dne 22. 1. 2011. K pisni vlogi morajo predložiti naslednja potrdila: – pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice), – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo, – potrdilo o plačilu varščine v višini 580,00 €. 7. Ustavitev postopka VDC Novo mesto si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor nad prodajo premičnine začeti postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla, tudi ustavi. 8. Informacije o podrobnejših pogojih Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu VDC Novo mesto, vsak delovni dan, tel. 07/393-32-40, in sicer med 11. in 14. uro. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10). Javna dražba, dražbena pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani VDC Novo mesto, www.vdc-nm.si.
Varstveno delovni center Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti