Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Ob-7635/10 , Stran 12
Ob-7635/10
Javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2011
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2011 (v nadaljevanju: javni razpis) je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI). Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Številka javnega razpisa: JR 1/2011-431. 2. Pravna podlaga: Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS, št. 73/05), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/99, 96/10, 29/10, 56/10) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07), Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08), Program dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2011 ter Finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2011, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 113. seji, dne 23. 12. 2010, in pogodba št. JAPTI – 1724, 2224 – 2010, 2011 – PF, o izvajanju in financiranju programov za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja za obdobje 2010–2011, z dne 23. 2. 2010. 3. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je zagotoviti podporo za razvoj inovativnega okolja, ki bo s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju in razvijanju inovativnih podjetniških pobud ter novih inovativnih (tehnoloških) podjetij, ki so sposobna ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Naloge in aktivnosti subjektov inovativnega okolja so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje novih inovativnih podjetij. Subjekti inovativnega okolja so koncentrirana infrastrukturna in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija ustvarjanja znanja ter poslovnih zamisli in komercializacija le-teh. Hkrati so nadgradnja v iskanju ter soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj za povečanje števila novonastalih ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in jih ustanavljajo osebe javnega in zasebnega prava, ki zagotovijo tudi sredstva za njihovo ustanovitev, zagon in začetno delovanje. Evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca) vodi JAPTI v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa postopek za vpis in izbris subjektov iz evidence ter podrobneje opredeljuje splošne, infrastrukturne in kadrovske pogoje za vpis in izbris iz evidence. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini do največ 95% upravičenih stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa v letu 2011. Izvajalec javnega razpisa bo izbral posamezno pravno osebo za izvajanje nalog v okviru različnih sklopov aktivnosti: 1. sklop: univerzitetni inkubator ali 2. sklop: podjetniški inkubator ali 3. sklop: tehnološki park. Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa, za katere se izvajajo naloge v okviru subjektov inovativnega okolja, so: – mladi: študenti, – potencialni podjetniki: nosilci inovativne poslovne zamisli (potencialni inkubiranci), – delujoča podjetja: – inovativna mikro-, majhna in srednje velika podjetja, ki razvijajo proizvode, procese in storitve (start up, 0–3 let delovanja), – inovativna tehnološka podjetja, za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši (rast in razvoj podjetij, starejših od 3 let delovanja). Izvajalec javnega razpisa bo sredstva dodelil prijavitelju, ki bo v letu 2011 izvajal spodaj navedene naloge in ki bodo privedle do navedenih pričakovanih rezultatov. Aktivnosti v okviru navedenih nalog morajo biti dostopne vsem ciljnim skupinam, ne glede na status inkubiranca/člana inovativnega okolja. Aktivnosti za posamezno ciljno skupino morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da sledijo potrebam konkretne ciljne skupine. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelj mora izvesti vse zgoraj navedene naloge v letu 2011. Prijavitelj mora v finančni konstrukciji zajeti najmanj zgoraj navedene aktivnosti, z namenom doseganja zahtevanih rezultatov, pri čemer mora upoštevati zgornjo mejo za dodelitev sredstev v skladu s poglavjem 8 Obseg in način dodeljevanja sredstev. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Prijavitelj je pravna oseba in je v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, v nadaljevanju: ZPOP-1) in Pravilnikom najkasneje do konca leta 2010 oddala vlogo za vpis ali podaljšanje vpisa v evidenco A subjektov inovativnega okolja in še nima dodeljenih sredstev za namen izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja za leto 2011 na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011. Splošni pogoji: – Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. – Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem položaju. – Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. – Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega razpisa lahko utemelji. – Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države. – Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06,55/08): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje /dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja, – in da mu ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 popr.), 50/04, 65/08), – Prijavitelj ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08). – Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumentaciji. – Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom. – Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. – Prijavitelj za iste upravičene stroške ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). – Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu ali razpisni dokumentaciji. Posebni pogoji: Osnovni pogoji – Prijavitelj je oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjala dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu in je v skladu z ZPOP-1 in Pravilnikom najkasneje do konca leta 2010 oddala vlogo za vpis ali podaljšanje vpisa v evidenco A subjektov inovativnega okolja. – Prijavitelj še nima dodeljenih sredstev za namen izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja za leto 2011 na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011. – Prijavitelj na javni razpis kandidira samo z eno vlogo in sicer samo za en sklop aktivnosti. – Prijavitelj je imel v letu 2009 vključenih vsaj 5% inkubirancev, ki so dosegali višji BDV od povprečja v panogi, pri čemer se upošteva vsa podjetja, ki so imela v letu 2009 status inkubiranca, ne glede na leto vključitve (pridobitve statusa inkubiranca). Kadrovski pogoji in reference – Prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani usposobljenih svetovalcev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu s Pravilnikom. – Prijavitelj je v obdobju 2009–2010 izvedel najmanj 2 dve ali več urnih delavnic za promocijo podpornega okolja in najmanj 2 dve ali več urnih delavnic s področja promocije komercializacije znanja v obdobju 2009–2010. Drugi pogoji – Prijavitelj mora vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja nalog, ki so predmet tega javnega razpisa, in sicer za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. – Prijavitelj mora aktivnosti v akcijskem načrtu načrtovati z namenom doseganja pričakovanih rezultatov, navedenih v 4. točki tega javnega razpisa. Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z obrazcem v razpisni dokumentaciji. – Prijavitelj mora stroške za izvajanje nalog v okviru tega javnega razpisa voditi na posebnem stroškovnem mestu. 6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vloga, ki izpolnjuje pogoje in je formalno popolna, bo ocenjena na podlagi naslednjih meril: 1. Število informativno-promocijskih in izobraževalnih dogodkov, ki bodo izvedeni v letu 2011 – 35 točk, 2. Število novih podjetij, ki bodo nastala s pomočjo prijavitelja v letu 2011 – 35 točk, 3. Pričakovani odstotek (%) inkubirancev, ki bodo na podlagi bilančnih podatkov za leto 2010 izkazovali višji BDV od povprečja v panogi – 30 točk. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 ali več točk. 7. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo s tem javnim razpisom Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2011 je 100.000,00 EUR. Prijavitelj je dolžan za izvajanje nalog del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in sicer najmanj v višini 5% upravičenih stroškov. 8. Obseg in način dodeljevanja sredstev Izvajalec javnega razpisa bo sredstva razdelil na podlagi fiksnega in variabilnega dela. Način dodeljevanja sredstev, naveden v nadaljevanju, velja za obdobje 1 leta. Fiksni del je za vse prijavitelje enak in znaša 40.000 EUR. Variabilni del predstavlja vsota dveh oziroma treh dodatkov, in sicer: – Dodatek 1 – dodatek za število novih podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja, – Dodatek 2 – dodatek za uspešnost prijavljenih projektov na razpis P2, – Dodatek 3 – dodatek za delo s študenti, ki se dodeli samo prijaviteljem na 1. sklop aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem). Dodatek 1 – dodatek za število novih podjetij, ki so nastala s pomočjo prijavitelja Dodatek 1 = ŠtNP x TReg x 25 Kjer je: ŠtNP – število novih podjetij, ki so v obdobju 2009 – 2010 nastala s pomočjo prijavitelja, TReg – točke glede na regijo, v kateri ima prijavitelj sedež. Tabela: Pregled točk po regijah (TReg) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točke po regijah so izračunane na podlagi števila prebivalstva v regiji, števila podjetij v regiji in indeksa ogroženosti regije v razmerju 40:30:30. V regijah, kjer je evidentiranih več pravnih oseb, vpisanih v evidenco A subjektov inovativnega okolja, je število prebivalstva in število podjetij sorazmerno zmanjšano v odvisnosti od števila evidentiranih subjektov v regiji. Dodatek 2 – dodatek za uspešnost prijavljenih projektov na razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja Dodatek 2 = OV x%Usp x 10 Kjer je: OV – število odobrenih vlog na razpisu P2 v obdobju 2009 in 2010, %Usp – razmerje med prejetimi in odobrenimi vlogami na razpis P2 v obdobju 2009 in 2010. Upoštevajo se vloge, ki so bile poslane oziroma odobrene s strani inkubirancev/članov prijavitelja na razpis P2 v letih 2009 in 2010. Dodatek 3 – dodatek za delo s študenti Dodatek se dodeli samo prijaviteljem na 1. sklop aktivnosti (univerzitetnim inkubatorjem), in sicer: – za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 40.000 študentov, lahko variabilni del znaša največ 40.000,00 EUR; – za univerzitetni inkubator, katerega doseg je več kot 40.000 študentov, lahko variabilni del znaša največ 60.000,00 EUR. V primeru, da višina razpisanih sredstev po posameznih letih ne zadošča za sofinanciranje po zgoraj navedenem standardu, se lahko po tem razpisu dodeli sredstva največ v višini skupne okvirne vrednosti, opredeljene v 7. poglavju tega javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa bo s posamezno pravno osebo za leto 2011 sklenil samo eno pogodbo o dodelitvi sredstev, tudi če ima v evidenco vpisanih več vrst programov (aktivnosti). 9. Upravičeni stroški Dodelitev sredstev se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih nalog, ki so predmet javnega razpisa, in so nastali v obdobju od 1. 1. 2011–31. 12. 2011. V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma, ki je določen kot rok za prejem poročila in zahtevka, kar prijavitelj dokaže s potrdilom o plačilu. Upravičeni stroški za izvajanje storitev, ki so predmet javnega razpisa, so: – stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana zaposlenih ter stroški pogodbenih delavcev na podlagi podjemnih pogodb (največ do višine 80% vseh upravičenih stroškov), – potni stroški in dnevnice, – strošek najema opreme in prostora za izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti, – stroški storitev zunanjih izvajalcev, – materialni stroški za izvedbo promocijskih aktivnosti. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 10. Obveščanje in informiranje javnosti: izbrani prijavitelj je dolžan javnost informirati in obveščali o tem, da je izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja sofinancirano s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo. Na vseh dokumentih, publikacijah ali komunikacijah, povezanih z delom subjektov inovativnega okolja, mora omenjati sofinanciranje Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo in objaviti njuna logotipa. 11. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Oddaja vloge Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prijavitelj lahko za sredstva na tem razpisu kandidira samo z eno vlogo, in sicer samo za en sklop aktivnosti, ne glede na to, da je v evidenco vpisan z več programi (aktivnostmi). Rok za oddajo vlog je 25. 1. 2011, do 12. ure. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: – dostavljena osebno v vložišče izvajalca javnega razpisa na naslovu: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog, – prispela po navadni pošti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog, – oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelj mora vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis SUBJEKTI 2011«, in navedbo firme ter naslova prijavitelja. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo dne 28. 1. 2011, na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo, bodo kot nepravočasne neodprte vrnjene prijavitelju. Če na ovojnici ni prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre in se po ugotovitvi naslova vrne prijavitelju. V primeru, da prijavitelj (pravna oseba) odda vlogo oziroma več vlog, in sicer za več kot en sklop aktivnosti, se šteje, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev za prijavo in se vse njegove vloge izloči iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Dopolnitve in pojasnila vlog Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu, ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev vloge glede na merila ali višino dodeljenih sredstev. Akcijski načrt ni predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa o pomenu informacije odločil po prostem preudarku. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi, in o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi ne bo upošteval. 12. Ocenjevanje vlog Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija po merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce in priloge. 13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. 14. Podpis pogodbe: izvajalec javnega razpisa bo izbranemu posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 10 dni od dneva prejema sklepa o izbiri. Če izvajalec javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo. 15. Dosegljivost razpisne dokumentacije in dodatnih informacij Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je dosegljiva v elektronski obliki, na spletnem naslovu www.japti.si, ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011). Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vloge. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011) ali na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011), in sicer najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti