Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 093-25/2010/5 Ob-7634/10 , Stran 4
Št. 093-25/2010/5 Ob-7634/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES, Uredbe Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 o Evropskem socialnem skladu, Uredbe (ES) št. 396/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, glede razširitve vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10,79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007 ter sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RČV5/3/008-0 – MJU z dne 31. 12. 2010 Ministrstvo za javno upravo objavlja
dodatni javni razpis
za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011–2012 za Gorenjsko regijo
1. Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in upravičene dejavnosti javnega razpisa 2.1 Predmet javnega razpisa Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010–2012 za gorenjsko regijo se izvede, ker v okviru javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011–2012 (Uradni list RS, št. 67/10 in Uradni list RS, št. 69/10 – pop.) ni bil izbran upravičenec za izvajanje projekta regionalnega NVO stičišča gorenjske regije. Dodatni javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007–2013, prednostne usmeritve 5.3.: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. V okviru predmetnega javnega razpisa je regionalno NVO stičišče Gorenjske opredeljeno kot: nevladna organizacija, ki združuje več NVO z različnih področij delovanja in deluje na regionalni ravni (statistična regija, klasifikacija NUTS 3) Gorenjske regije s ciljem povezovanja, partnerskega sodelovanja ter zagotavljanja strokovne podpore in pomoči delovanju NVO. V okviru dodatnega javnega razpisa se bo sofinanciralo samo 1 projekt(*1) regionalnega NVO stičišča. (*1) Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo izraza v členu 3 (7) Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10). 2.2 Upravičene dejavnosti javnega razpisa Upravičene dejavnosti javnega razpisa: 1. Zagovorništvo in civilni dialog; 2. Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam; 3. Krepitev vloge mreže NVO v okolju/vsebinskem področju delovanja in krepitev lastnih kapacitet mreže: a) Krepitev vloge mreže v okolju/vsebinskem področju delovanja in zagotavljanje trajnosti delovanja mreže; b) Usposabljanje in izobraževanje za zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo pri izvedbi projekta; 4. Skupne akcije/iniciative NVO z namenom ozaveščanja posebnih ciljih skupin tj. medijev in gospodarstva o pomenu NVO sektorja ali ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju in vlogi NVO. Prijavitelji morajo v vlogi predvideti izvajanje vseh navedenih dejavnosti od 1 do 4. Po tem razpisu je projekt opredeljen kot, nedeljiva celota aktivnosti, ki prispevajo k rezultatom in vnaprej določenim in jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril. Projekt ima določeno trajanje, ki je določeno z datumom začetka in konca. Upravičene dejavnosti so podrobneje opredeljene v 2. poglavju razpisne dokumentacije. 3. Namen razpisa: namen razpisa je zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije, da bodo aktivno in medsebojno komplementarno prispevale k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik, krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocija nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO. 4. Pričakovani rezultati in učinki javnega razpisa Prijavitelji morajo v delovnem načrtu projekta predvideti izvedbo aktivnosti najmanj v takšnem obsegu, da bo zagotavljala doseganje učinkov in rezultatov za posamezen projekt, najmanj v višini, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji lahko predvidijo doseganje višjih vrednosti od navedenih. 4.1 Pričakovani rezultati in učinki za projekt Pričakovani rezultati in učinki za projekt regionalnega NVO stičišča Gorenjske regije so določeni v nadaljevanju glede na upravičene dejavnosti in se ne razlikujejo glede na predhodni javni razpis. Pričakovani učinki in rezultati za dejavnosti zagovorništvo in civilni dialog, krepitev vloge mreže NVO v okolju delovanja in krepitev lastnih kapacitet NVO mreže, skupne akcije/iniciative NVO. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega koli prijavitelja lahko Ministrstvo za javno upravo zahteva dodatna pojasnila in dokazila. Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev iz uradnih evidenc. Upravičeni prijavitelji so: – nevladne organizacije s sedežem v gorenjski statističnih regiji (na podlagi klasifikacije NUTS III), ki delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja, povezovanja ter razvoja nevladnih organizacij na območju statistične regije oziroma na območju najmanj dveh občin (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega ustreznega splošnega dokumenta¸, iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko področje delovanja prijavitelja, Priloga B); – pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih; – nevladne organizacije, ki izkažejo interes lokalnih nevladnih organizacij za mrežno povezovanje na regionalni ravni v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij o podpori regionalnemu NVO stičišču, Obrazec št. 6 razpisne dokumentacije); – nevladne organizacije, ki so imele v letu 2009 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, Priloga C). Neupravičeni prijavitelji na javni razpis so: – pravne osebe ustanovljene kot javni zavodi. 4.2 Dodatni pogoji za prijavitelje na javni razpis – za projekt, za katerega podajajo vlogo, niso pridobili pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU ali donacije iz Norveškega /EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka (dvojno financiranje); – hraniti morajo vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020; – zagotavljati morajo informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Navodili organa upravljanja, posredniškega telesa ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006; – zagotavljati morajo posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati morajo posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES); – zagotavljati morajo posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostop do dokumentacije o projektu; – v primeru ugotovitve o nenamenski porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali o dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS ali EU, morajo vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila; – v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list. RS, št. 98/04 – UPB1, 65/08; v nadaljevanju: ZOPOKD) niso pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 95/04 – KZ-UPB1, 37/05 Odl. US, 17/06 Odl. US, 55/08 (66/08 popr.), 89/08 Odl. US, 5/09 Odl. US): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija. 5.4.1. Dodatni pogoj za prijavitelje za regionalna stičišča NVO: – da bodo izvajali projekt v statistični regiji, v kateri so registrirani. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za dodatni javni razpis: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85,00% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (državnega proračuna Republike Slovenije – Ministrstva za javno upravo) pa 15,00% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. V skladu s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme) ne sme preseči 9% upravičenih stroškov projekta. Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencu za leto 2011, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2011, sredstva dodeljena za leto 2012 pa v letu 2012, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev. Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva, upravičencem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. 6. Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta. Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov je 100.000,00 € (skupaj za leti 2011 in 2012). Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projekta je 193.588,00 EUR (skupaj za leti 2011 in 2012). Pri izračunu maksimalne višine sofinanciranja projekta regionalnega NVO stičišča Gorenjske sta bila poleg osnovne ocenjene vrednosti za izvedbo projekta upoštevana še dva kriterija tj. število prebivalcev posamezne statistične regije ter indeks razvojne ogroženosti regij. Izračun in najvišja višina sofinanciranja regionalnega NVO stičišča Gorenjske regije je enak, kot je bil določen v javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010–2012 (Uradni list RS, št. 67/10 in Uradni list RS, št. 69/10 – pop.) Za usposabljanje/izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev, ki sodelujejo pri izvedbi projekta, lahko prijavitelj zaprosi do 15.000 € (skupaj za leti 2011 in 2012). 7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2011 in 2012. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letih 2011 in 2012, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Ministrstvo za javno upravo bo upravičencem sofinanciralo le upravičene izdatke, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma datuma začetka projekta do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 31. 10. 2012. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo in obdobja upravičenosti izdatkov so opredeljena v vzorcu pogodbe (Priloga E). Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12. 2012, vendar v skladu s plačilnimi roki kot jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS. 8. Predplačilo za izvedbo projekta Upravičenci bodo po podpisu pogodbe v skladu s 24. členom ZIPRS 2011/2012 prejeli predplačilo za izvedbo projekta v višini 20% upravičenih stroškov projekta (predvidenih izplačil upravičenih stroškov projekta). Izplačilo predplačila bodo morali kriti nastali upravičeni stroški pri izvajanju projekta. Podrobnejši način izplačevanja predplačila in povračilo le-tega je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter v Navodilih MJU za poročanje in dokazovanje stroškov. 9. Stroški 9.1 Upravičeni stroški Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških. Prav tako je Ministrstvo za javno upravo objavilo Navodila upravičencem javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011–2012 za poročanje in dokazovanje stroškov, ki bolj natančno opredeljujejo način dokazovanja upravičenih stroškov in se uporabljajo tudi za dodatni javni razpis. Razlika bo le v rokih za poročanje. Sofinanciranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta. Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z navodili upravičencem za poročanje in dokazovanje stroškov. Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: Plače in drugi stroški dela zaposlenih na projektu: – vsi stroški dela (plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delojemalca in delodajalca – v celoti oziroma glede na odstotek dela na projektu); – povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti oziroma glede na odstotek dela na projektu; – nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (boleznine do 30 dni, regres za letni dopust ipd.). Stroški dela so upravičeni glede na odstotek dela na projektu in glede na dejansko opravljene ure iz evidence opravljenega dela (časovnice). Regres je upravičen strošek skladno z odstotkom dela na projektu samo za zaposlene, ki bodo na projektu neprekinjeno zaposleni najmanj šest mesecev in najmanj polovico (50%) svojega delovnega časa. Enako velja za povračilo stroškov dela za čas dopusta – upravičeni so le zaposleni, ki bodo na projektu neprekinjeno delali najmanj šest mesecev in najmanj polovico (50%) svojega delovnega časa. Potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni, prostovoljci in funkcionarji): – stroški poti, parkirnine, dnevnice, stroški nastanitve. Stroški potovanj v Sloveniji so upravičeni samo do višine opredeljene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, 140/06 z dne 29. 12. 2006 in dopolnitve v Uradnem listu RS, 76/08 z dne 25. 7. 2008). Stroški potovanj v tujini so upravičeni samo do višine opredeljene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/1994, 63/1994, 24/1996, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09). V primeru, da bo upravičenec povrnil višje stroške poti od navedenih v uredbah, je razlika neupravičen strošek. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (npr. plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah ipd.) na primer: – vodenje in druga dela neposredno na projektu; – stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev; – stroški priprave analiz, strokovnih podlag ipd., – stroški nakupa strokovnih gradiv in podpornih materialov; – stroški izvajalcev svetovanj za NVO; – stroški članarin v mednarodnih mrežah, če so vezane na projekt in nujne za izvedbo projekta; – stroški organizacije srečanj, dogodkov (npr. najem prostorov, priprava in tisk gradiv); – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih za NVO; – stroški oglaševalskih in promocijskih aktivnosti (npr. stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, distribucije, objave člankov v medijih, stroški nabave nalepk, izdelave promocijskih panojev, zastav(ic), stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oglasov, objav, naznanil, oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.); – izdelave in vzdrževanja spletnih strani; – stroški izvedbe novinarskih konferenc; – nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki vključujejo programsko opremo, patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje). Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev ne smejo presegati 30% vseh upravičenih stroškov projekta. Stroški izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo pri izvedbi projekta: – plačilo izobraževanja/usposabljanja – šolnine, kotizacije, nakup strokovnih gradiv oziroma literature; – potni stroški v zvezi z izobraževanjem (npr. stroški poti, dnevnice, stroški parkirnine, stroški nastanitve). Potni stroški za izvedena usposabljanja/izobraževanja so upravičeni v skladu z navedenima uredbama. Stroški nakupa informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): – računalniška oprema, optični čitalci, digitalna avdio-video oprema, ipd. Nakup IKT opreme je upravičen največ do 9% vseh upravičenih stroškov projekta – v skladu s 34. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje. Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, če je le-ta nujno potrebna za izvajanje projekta in doseganje ciljev projekta. Namembnost IKT opreme se ne sme spreminjati še najmanj 5 let po zaključku izvajanja projekta. Način uveljavljanja stroškov IKT opreme je posebej opredeljen v Navodilih upravičencem javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010 – 2012 za poročanje in dokazovanje stroškov. Posredni stroški: Primeri posrednih stroškov so: stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb, stroški potrebni za zakonito delovanje upravičenca (npr. stroški računovodstva ipd.). Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15,00%. Osnova za izračun upravičenih posrednih stroškov so (skupaj z davkom na dodano vrednost, kjer je relevantno): – plače in drugi stroški dela na projektu; – potni stroški sodelujočih na projektu (zaposleni, prostovoljci in funkcionarji); – stroški izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in prostovoljce, ki sodelujejo pri izvedbi projekta. Prijavitelji na podlagi ocene porabe pavšalnih stroškov določijo odstotek uveljavljanja le-teh v okviru izvajanja projekta, vendar ti ne smejo preseči 15,00%. Načina določitve višine odstotka prijaviteljem ni potrebno dokazovati. Davek na dodano vrednost V skladu z Navodili Organa Upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 se DDV lahko vključi v finančni načrt le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV. V nasprotnem primeru DDV ni upravičen strošek tudi, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. DDV je po tem javnem razpisu torej upravičen strošek, če prejemnik sredstev ni identificiran za namene DDV ali, če je prejemnik sredstev identificiran za namene DDV in izvaja projekt ali del projekta v okviru neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka DDV. Kolikor prijavitelj ni identificiran za namene DDV, se DDV v celoti vključi v finančni načrt. Ministrstvo za javno upravo bo preko uradnih evidenc preverilo davčni status prijavitelja. Kolikor je prijavitelj identificiran za namene DDV in nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške, vendar bo prijavitelj moral pred podpisom pogodbe predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada, iz katerega je razvidno ali je upravičenec kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike (na ravni operacije) identificiran za namene DDV, namen, za katerega se potrdilo izdaja ter katere dejavnosti opravlja oziroma ali gre v okviru operacije za neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV. V vseh ostalih primerih je davek na dodano vrednost neupravičen strošek. 9.2 Neupravičeni stroški Po tem javnem razpisu so neupravičeni stroški: – stroški priprave vloge na ta javni razpis; – povračljiv davek na dodano vrednost; – odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade; – prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno zavarovanje in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje; – stroški nakupa in gradnje nepremičnin; – stroški nakupa nezazidanega zemljišča; – stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev; – stroški nakupa IKT opreme, ki presegajo 9% upravičenih stroškov projekta; – amortizacija nepremičnin in opreme; – posredni stroški, če presegajo pavšal 15,00% od določene osnove v točki 9.1.6.; – stroški obresti; – stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov EU) (dvojno financiranje); – stroški nakupa vinjet Republike Slovenije; – drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju. Neupravičene stroške krije prijavitelj sam. 10. Prihodki projekta: prijavitelj mora spremljati in posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo za javno upravo, za višino ustvarjenih prihodkov, znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka za izplačilo. 11. Merila za izbor projektov Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. 11.1 Splošna merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11.2 Specifična merila ocenjevanja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupaj lahko prijavitelj doseže 100 točk. 12. Postopek izbire projektov in ocenjevanje Ministrstvo za javno upravo bo projekt za sofinanciranje izbralo po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis. Postopek izbire in način ocenjevanja vlog bo, na podlagi poslovnika o delu strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Ministrstva za javno upravo. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo, na predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik Ministrstva za javno upravo. Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki: – bodo prispele pravočasno, na način določen v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa; – bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije; – jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa. Vloge se bodo ocenjevale najprej s stališča: – skladnosti s cilji prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, – skladnosti z nameni in cilji javnega razpisa in – vpliva na spodbujanje trajnostnega razvoja in enakih možnosti. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen s cilji prednostne usmeritve, cilji in nameni javnega razpisa ali izkazuje negativen vpliv na trajnostni razvoj ali enake možnosti, bo predlog projekta izločila iz nadaljnjega ocenjevanja. Po oceni splošnih meril bo strokovna komisija tiste projekte, ki izpolnjujejo splošna merila, ocenila še na podlagi specifičnih meril. Na predlog liste za sofinanciranje se lahko uvrstijo le projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostnih kriterij, tj. skupaj na podlagi ocenjevanja doseženih najmanj 60 točk. Sofinanciran bo največ 1 projekt regionalnega NVO stičišča Gorenjske, ki bo poleg minimalnega kakovostnega kriterija v postopku ocenjevanja dobil najvišje število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki ga opravi strokovna komisija. Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja naveden v obrazcu Podatki o prijavitelju in projektu (Obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija dejavnosti oziroma načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila. Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega načrta projekta. V primeru, da z izločitvijo posameznih aktivnosti predlog projekta ne bo dosegel minimalnih pričakovanih učinkov in rezultatov zahtevanih za posamezen projekt, opredeljenih v 4. poglavju javnega razpisa, bo strokovna komisija takšne vloge zavrnila. Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da bo upravičenec v prijavi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da bo upravičenec v vlogi prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi strokovne komisije, se šteje, da odstopa od vloge. 13. Rok in način prijave na razpis Rok za oddajo prijav je 35 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, oziroma do vključno 11. 2. 2011. Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, glavna pisarna, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 2. 2011, do 13. ure. Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vloge je potrebno predložiti v treh tiskanih izvodih: izvirniku in dveh kopijah, ki so označeni z besedo »Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2«. Prijavitelj mora dispozicijo projekta in finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (npr. CD-ROM, DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena: »Ne odpiraj! – Vloga na dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011–2012 – Sofinanciranje projekta regionalnega NVO stičišča gorenjske regije«. Uporabite lahko obrazec za označbo vloge iz razpisne dokumentacije (Priloga H). Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo zaprte vrnjene prijavitelju. 14. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku 3 dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Odpiranje ne bo javno. 15. Popolnost vlog Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente. Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje obrazce in priloge: – Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in projektu; – Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev; – Obrazec št. 3: Strateške usmeritve razvoja prijavitelja; – Obrazec št. 4: Logični okvir; – Obrazec št. 5: Dispozicija projekta; – Obrazec št. 6: Izjava nevladne organizacije o podpori regionalnemu NVO stičišču; – Obrazec št. 7: Reference prijavitelja in vodje projekta pri izvajanju projektov, ki so se financirali iz EU sredstev v obdobju 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009; – Obrazec št. 8: Finančna in kadrovska sposobnost prijavitelja; – Priloga A: Finančni načrt projekta; – Priloga B: Fotokopija ustanovnega akta ali drugega splošnega dokumenta; – Priloga C: Izkaz poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2009–31. 12. 2009; – Priloga D: CD ROM ali DVD-ROM. 16. Dopolnjevanje vlog V primeru nepopolnih vlog bo strokovna komisija najkasneje v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo v roku, ki ga bo v pozivu določila strokovna komisija. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po navadni in elektronski pošti. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Prijavitelji bodo lahko dopolnjevali naslednje obrazce in priloge: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2, Priloga B, Priloga C, Priloga D. V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev ali prilog, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, strokovna komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge ocenila z upoštevanjem predloženih obrazcev in prilog. V primeru, da bi bili ti prijavitelji izbrani za sofinanciranje, bo Ministrstvo za javno upravo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahtevalo dopolnitev manjkajočih podatkov. Pri preverjanju popolnosti vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci v izvodu označenem kot Original in ne obrazci shranjeni na elektronskem nosilcu. 17. Zavrnitev in zavržba vlog 17.1 Zavržba vlog Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način predpisan v 14. poglavju predmetnega javnega razpisa; – ki bodo nepravilno označene glede na določila razpisne dokumentacije; – ki ne bodo predložene v treh tiskanih izvodih: izvirniku in 2 kopijah; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). 17.2 Zavrnitev vlog Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije; – tistih prijaviteljev, ki ne bodo upoštevali rokov za zaključek izvedbe projekta; – tistih prijaviteljev, ki ne bodo predvideli doseganje z razpisom določenih minimalnih učinkov in rezultatov za posamezen projekt oziroma jih ne bodo dosegli zaradi izločitve posameznih aktivnosti kot neupravičenih do sofinanciranja s strani strokovne komisije; – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija za dodelitev sredstev; – ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva že dodeljena višje ocenjeni vlogi. 18. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in portalu http://www.eu-skladi.si/. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Navodili Organa upravljanja glede informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. 19. Pritožba: zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo upravni spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od prejema sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. 20. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) in tehničnega sekretariata za nevladne organizacije in socialne partnerje (http://www.pitija.com/ts/). Vse morebitne potrebne dodatne vsebinske informacije (vprašanja) v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov nvo.mju@gov.si, in sicer najkasneje do 28. 1. 2011. Prijaviteljem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne bodo posredovani. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ – frequently asked questions) v zvezi z razpisom bodo objavljena na spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/ in http://www.pitija.com/ts/. Prijaviteljem je v okviru tehnične pomoči zagotovljena tudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov. Uradne ure tehničnega sekretariata za NVO in socialne partnerje v času od objave razpisa do enega tedna pred rokom za oddajo vloge so: – torek in četrtek, od 9. do 12. ure, – sreda, od 12. do 15 ure. V zadnjem tednu pred rokom za oddajo vlog bodo uradne ure tehničnega sekretariata za NVO in socialne partnerje, vsak delovni dan, od 8. do 13 ure. Kontaktne osebe pri tehničnem sekretariatu za NVO in socialne partnerje so: Mateja Šepec in Tatjana Studen, Regionalni center za okolje (Slovenska 5, Ljubljana), tel. 01/425-70-65, elektronski naslov (mateja.sepec@guest.arnes.si, tatjana.studen@guest.arnes.si). Prijavitelji se lahko naročijo tudi na brezplačno individualno/ osebno svetovanje. Individualno svetovanje bo omogočeno samo prijaviteljem, ki bodo najkasneje do 28. 1. 2011 na elektronski naslov mateja.sepec@guest.arnes.si posredovali osnutek izpolnjene vloge. Z interesenti bo, po prejetju osnutka, usklajen termin individualnega svetovanja. Vrstni red svetovanj bo določen glede na datum posredovanja osnutka izpolnjene vloge, prednost pri individualnih svetovanjih bodo imeli prijavitelji, ki se bodo udeležili informativne delavnice, ki bo organizirana kolikor bo zanjo izkazan interes. V zvezi s prijavami na javni razpis bo v primeru izkazanega interesa organizirana predstavitvena delavnica. Datum, kraj ter program delavnice bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo (http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/) in spletnih straneh tehničnega sekretariata za nevladne organizacije in socialne partnerje (http://www.pitija.com/ts/).
Ministrstvo za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti