Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 430-136/2010/3 Ob-7631/10 , Stran 3
Št. 430-136/2010/3 Ob-7631/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, z dne 3. 4. 2008 in podpisanega memoranduma med Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju: memorandum) objavlja
javni razpis
za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. 3. Pogoji sodelovanja Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer: – pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars, – projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilni namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev), – koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja RR, ki torej vlaga več kot 10% svojega ekvivalenta polnega delovnega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno dejavnost, – vodilno MSP, ki izvaja RR, ima sedež v državi članici EUROSTARS, – vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji MSP, ki jo je sprejela Evropska unija, – RR dejavnost v višini več kot 50% skupnih stroškov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v projektu, – v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena država ali partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta, – načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta, – vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta. Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars. Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali samo njegov partner). – Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – na dan 31.12. v letu pred objavo razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09), – od leta 2000 niso pridobila ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila ali niso v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države, Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku). Kadar se velika podjetja prijavijo za državno pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti, razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu podjetja. 3.1. Upravičenci: predloge raziskovalnih projektov Eurostars, katerih projekt je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars, lahko prijavijo slovenski prijavitelji (velika, mala in srednje velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic konzorcija EUROSTARS (seznam najdete na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so upravičene organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars, objavljenim na http://www.eurostars-eureka.eu in tega javnega razpisa. 3.2. Konzorcij: nacionalni partnerji iz različnih držav članic konzorcija EUROSTARS v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta mora sodelovati najmanj eno malo ali srednje veliko podjetje, ki izvaja raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP, ki izvaja RR) in prihaja iz države članice konzorcija EUROSTARS. To MSP, ki izvaja RR, mora biti tudi koordinator projekta. 4. Okvirna višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunski postavki 5687, projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035, v letu 2011 predvidenih 500.000,00 EUR ter v letu 2012 500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2012, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta. Sofinanciranje projektov po letu 2012 bo določeno z aneksom k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 50.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za porabo sredstev so leta 2011, 2012, 2013, in 2014. Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj navedel vlogi kot datum začetka projekta. 6. Način prijave in razpisni roki: partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki izvaja RR s sedežem v državi članici Eurostars) ali kot partner (vsaj eden ali več iz države članice Eurostars). 6.1. Prijava na mednarodni razpis Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani www.eurostars-eureka.eu., v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje, in sicer v elektronski obliki na Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu. Naslednji, tj. šesti rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 24. marec 2011. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložena do izteka roka do 20:00 CET. Sedmi rok za oddajo vlog na mednarodno del razpisa v letu 2011 bo objavljen naknadno na spletni strani www.eurostars-eureka.eu. 6.2. Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo najkasneje 14. dan od prejetja elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri. 7. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog (tj. 15. dan od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri). Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalni projektni koordinator (NPC). 8. Ocenjevanje, merila in izbira 8.1. Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov Na podlagi prejetega obvestila s strani sekretariata Eureka o prejeti pravočasni in popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, nacionalni koordinator projekta izvede preverjanje, ki poteka pred začetkom ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja se: finančna ustreznost prijavitelja in vsebina konzorcijske pogodbe. Sledi ocenjevanje dveh tehničnih izvedencev, ki ocenjujeta projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, ki so prikazana v razpisni dokumentaciji Nato vsak izmed 6 članov Komisije za vrednotenje v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumentov (prijavni obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt, konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih strokovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) ocenjuje projekte po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki. Ko vsi člani ocenijo projekt, se poda skupna ocena za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost šestih članov za posamezno področje. Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija za vrednotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ možnih točk, ki ji lahko prejme projekt, je 300. Če je bila pri enem od meril ocena manjša od 60, ali če je skupna ocena projekta manjša od 200, projekt samodejno postane neprimeren za sofinanciranje iz programa Eurostars. Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov Eurostars sprejme ali v celoti zavrne celoten seznam. Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno sofinanciranje tistih projektov v katerih sodelujejo slovenski prijavitelji. 8.2. Nacionalni del Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali, se zavrže. Vloge, ki ne izpolnjujejo nacionalnih pogojev, strokovna komisija zavrne. 8.3. Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih nacionalnega koordinatorja ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visoki predstavniki Eurostars pripravi predlog sofinanciranja. Glede na razpoložljiva in zaprošena sredstva, bo ministrstvo sofinanciralo vse projekte, v katerih sodelujejo slovenski udeleženci, in so uvrščeni na uvrstitveni seznam, če bodo imele vse države udeležencev v projektu sredstva za sofinanciranje projekta oziroma se bodo posamezni udeleženci financirali sami in če bodo slovenski prijavitelji pravočasno in pravilno oddali tudi popolno vlogo na nacionalni del razpisa in bodo hkrati izpolnjevali vse pogoje nacionalnega razpisa. Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta z uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu navzdol do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti, ki jih je potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars, ter so prijavitelji pravočasno in pravilno oddali popolno vlogo oziroma so jo pravočasno ustrezno dopolnili in izpolnjujejo vse pogoje nacionalnega razpisa, ostali brez sofinanciranja, se sredstva za sofinanciranje projektov lahko povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. 9. Obveščanje o izboru: prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec 1 – obrazec za prijavo projekta, Obrazec 2 – obrazec povzetka projekta, Obrazec 3 – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, Vzorčna pogodba) III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na projektu) IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za sofinanciranje. Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri kontaktnih osebah: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si, in Petri Žagar, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti