Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

Št. 430-135/2010/3 Ob-7630/10 , Stran 1
Št. 430-135/2010/3 Ob-7630/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, z dne 3. 4. 2008 in podpisanega memoranduma med Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju: memorandum) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2011
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud za industrijske raziskave v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka. 3. Pogoji sodelovanja Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodne objave izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja en slovenski prijavitelj (kot koordinator ali partner) mora le-ta biti podjetje, – če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih biti podjetje, drugi partner pa je lahko raziskovalno razvojna organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, – čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev, rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta, – če je slovenski prijavitelj podjetje, ima le-to lahko v koledarskem letu aktivne (veljavno pogodbo) največ 3 različne projekte, kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni/koordinator ali kot partner, – če je slovenski prijavitelj raziskovalno-razvojna organizacija ima lahko: – univerza: posamezna katedra ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte, – inštitut: posamezni raziskovalni odsek ima lahko vsega skupaj v koledarskem letu aktivne 3 projekte, – posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu opraviti sam. Za vse slovenske prijavitelje – člane konzorcija, mora veljati, da: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – niso za isti namen, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupina višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, – nimajo neporavnanih obveznosti do države, – na dan 31.12. v letu pred objavo razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07), – člani konzorcija med seboj niso povezana podjetja, tj. partnerska ali povezana podjetja. Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku). Kadar se velika podjetja prijavijo za državno pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti, razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu podjetja. 4. Ocenjevanje, merila in izbira 4.1. Ocenjevanje in merila za izbiro prejemnikov sredstev Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim pogojem programa Eureka in pogojem tega javnega razpisa, bodo dane v ocenjevanje strokovni komisiji, ki ocenjuje v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo po spodnjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Izbira prejemnikov sredstev Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka sofinancira s strani ministrstva. Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za tekoče leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu potrditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka projekta. V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še ni dobil potrditve projekta, lahko slovenski prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje roka trajanja projekta za obdobje zamude potrditve projekta, kar pa nima finančnih posledic za ministrstvo. Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano. Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva za sofinanciranje projektov lahko povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči za samofinanciranje. V primeru neporabe sredstev dodeljenih s strani ministrstva do 15. oktobra vsako leto, prijavitelj ni upravičen do prenosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, v skladu z dopolnjenim Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2013, z dne 3. 4. 2008, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini do 50% za mala, srednja in velika podjetja ter raziskovalno razvojne organizacije v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer: – stroški osebja (raziskovalci, razvojniki, tehniki), – stroški instrumentov in opreme (le amortizacija), – stroški stavb in zemljišča (le amortizacija), – stroški svetovanja in drugih storitev (ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt v vsakem obdobju poročanja), – režijski stroški in – drugi operativni stroški, ki ne smejo presegati 20% prvih štirih alinej v vsakem obdobju poročanja. 6. Okvirna višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 5687, projekt 3211-06-0011 in 3211-11-0035, konto 4102 in 4133, v letu 2011 predvidenih 2.500.000,00 EUR. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvirno 2.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. Sofinancira se projekte v višini do 50% vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 75.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu. 7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014 oziroma do leta časa trajanja projekta, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot datum zaključka projekta, ki ne sme biti daljši od 36 mesecev. 8. Razpisni roki in način prijave Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Roki za oddajo vlog na javni razpis v letu 2011 so: 15. februar, 3. maj in 6. september 2011, do 12. ure. Datumi se navezujejo na posamezna uradna zasedanja Visokih predstavnikov Eureke. Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Dva izvoda prijave mora v skladu z navodili iz Razpisne dokumentacije dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan objavljenega datuma za oddajo vlog do 12. ure, ne glede na način dostave. Na zapečatenem ovitku mora biti označeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA«. 9. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog, na nacionalni del razpisa, v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC). 10. Obveščanje o izboru: prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF, Obrazec E – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba) III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na projektu) IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za sofinanciranje V. Ocenjevalni list VI. Metodologija ocenjevanja projekta (PAM). Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri kontaktnih osebah: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si, in Petri Žagar, petra.zagar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti