Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

103. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji, stran 786.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BELORUSIJE O POGOJIH REHABILITACIJE MLADOLETNIH DRŽAVLJANOV REPUBLIKE BELORUSIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji, sklenjen z izmenjavo not 29. julija 2011.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku ter v prevodu glasi:
Št. 02-12/461
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in mu ima v skladu z navodili Vlade Republike Belorusije čast sporočiti naslednje.
Vlada Republike Belorusije, ob upoštevanju dolgotrajnih vplivov černobilske jedrske nesreče na zdravje prebivalstva Republike Belorusije, med drugim tudi na njene mladoletne državljane, ki še vedno živijo na območjih Republike Belorusije, onesnaženih z radioaktivnimi snovmi, pozdravlja pobudo Vlade Republike Slovenije in slovenskih človekoljubnih organizacij za pomoč pri zdravljenju mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji.
Na podlagi navedenega in ob spoštovanju zakonodaje Republike Belorusije in Republike Slovenije ima Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije čast predlagati sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Belorusije (v nadaljevanju – beloruska stran) in Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju – slovenska stran) o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji z naslednjo vsebino:
»1. Beloruska stran v skladu z zakonodajo Republike Belorusije omogoči potovanje mladoletnih državljanov Republike Belorusije (v nadaljevanju – otroci) na začasno bivanje v Republiko Slovenijo prek beloruskih organizacij, ki so partnerice slovenskih človekoljubnih organizacij (v nadaljevanju – gostiteljske organizacije) na rehabilitacijo, v skladu s sklenjenim sporazumom.
2. Slovenska stran omogoči otrokom v starosti od 7 do vključno 14 let zaradi rehabilitacije in spremljajočim osebam začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije v nastanitvenih zavodih v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in predpisi Evropske unije, s katerimi se ureja vstop tujih državljanov z namenom kratkoročnega bivanja ter določbami tega sporazuma.
Za namen tega sporazuma nastanitveni zavodi pomenijo ustanove, ki sprejemajo skupine otrok in njihovih spremljevalcev za namen rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
3. Seznam uradno registriranih slovenskih gostiteljskih organizacij se nahaja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. Beloruska in slovenska stran jemljeta na znanje, da gostiteljske organizacije v skladu z obveznostmi, prevzetimi do beloruskih organizacij – partneric (v nadaljevanju – dogovorjene obveznosti) nosijo vse stroške, ki so povezani s pridobitvijo vizumov za vstop v Republiko Slovenijo, stroške prevoza v Republiko Slovenijo in nazaj, stroške zdravstvenega zavarovanja in bivanja otrok ter spremljajočih oseb na ozemlju Republike Slovenije.
5. Programi začasnega bivanja otrok v Republiki Sloveniji za namen rehabilitacije niso povezani s postopki mednarodnih posvojitev, ki se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Belorusije in Republike Slovenije.
6. Beloruska in slovenska stran se zavedata dejstva, da imajo vsi osiroteli otroci in otroci brez skrbništva staršev, ki potujejo v Republiko Slovenijo na začasno bivanje z namenom rehabilitacije, postavljenega svojega zakonitega zastopnika, ki ga določijo beloruski organi, pristojni za dodelitev zakonitega zastopanja, kar pomeni, da otroci niso brez zakonitega zastopnika. Otroci ne morejo vstopiti v Republiko Slovenijo brez soglasja zakonitega zastopnika.
7. Slovenska stran:
v skladu z zakonodajo Republike Slovenije sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi poskrbi za varnost in zdravje otrok med njihovo rehabilitacijo v Republiki Sloveniji;
nadzoruje dejavnosti gostiteljskih organizacij, da otrokom in njihovim spremljevalcem zagotovi varno bivanje v Republiki Sloveniji;
jamči, da bo po koncu rehabilitacije v Republiki Sloveniji z vsemi razpoložljivimi ukrepi poskrbela za vrnitev otrok v Republiko Belorusijo, razen v primerih iz 8. točke tega sporazuma;
prek gostiteljskih organizacij nemudoma obvesti diplomatska predstavništva in konzulate Republike Belorusije o izrednih dogodkih, ki so doleteli otroke ali njihove spremljevalce med njihovim bivanjem v Republiki Sloveniji;
prek gostiteljskih organizacij zagotovi otrokom in njihovim spremljevalcem ustrezno nastanitev in prehrano;
prek gostiteljskih organizacij omogoči pristojnim organom Republike Belorusije, da lahko po najavi obiščejo nastanitvene zavode, kjer so otroci nastanjeni.
8. Za izvajanje nujne medicinske pomoči zaradi nenadne smrtno nevarne bolezni ali stanja (akutna bolezen, poškodba, zastrupitev in drugi nujni primeri ali nenadno poslabšanje kronične bolezni, ki ogroža življenje otroka) je treba v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in prevzetimi dogovorjenimi obveznostmi pridobiti pisno soglasje otrokovega zakonitega zastopnika, razen v primeru, ki je naveden v drugem delu te točke.
Kadar je potrebna nujna medicinska pomoč in je zakoniti zastopnik otroka nedosegljiv, se o nudenju pomoči odloči zdravniški konzilij, ali če to ni mogoče, zdravnik, ki je registriran pri Zdravniški zbornici Republike Slovenije, pri čemer se podrobnosti vpišejo v zdravniško kartoteko, o dogodku pa se obvezno obvesti gostiteljsko organizacijo in zakonitega zastopnika otroka.
Gostiteljska organizacija v najkrajšem možnem času obvesti spremljevalce o smrtno nevarnih boleznih in zdravstvenem stanju otroka ter o nujni medicinski pomoči, ki je bila zagotovljena otroku in prek beloruske partnerske organizacije, diplomatskega predstavništva ali konzulatov Republike Belorusije tudi zakonite zastopnike otroka.
Gostiteljska organizacija v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi zagotovi, da otrok prejme nujno medicinsko pomoč, in poskrbi za bivanje spremljevalca v Republiki Sloveniji do konca otrokovega zdravljenja.
O tem, koliko časa se zaradi nadaljnjega nujnega medicinskega zdravljenja podaljša bivanje (vizum) otroku in njegovemu spremljevalcu, odloči Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Gostiteljska organizacija sprejme vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo vrnitev otroka in njegovega spremljevalca v Republiko Belorusijo.
9. Beloruska stran za koordinatorja aktivnosti v zvezi z izvajanjem tega sporazuma določi Oddelek za človekoljubne dejavnosti v Uradu predsednika Republike Belorusije.
Slovenska stran za koordinatorja teh dejavnosti določi Sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
10. Ta sporazum se sklepa za obdobje petih let. Po poteku tega obdobja se samodejno podaljšuje za naslednja petletna obdobja.
Katera koli stran lahko sporazum odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti najmanj dvanajst mesecev pred potekom vsakokratnega petletnega obdobja.
11. Ta sporazum je sestavljen v ruskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.«
Če se Vlada Republike Slovenije strinja z besedilom sporazuma v tej noti, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije predlaga, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki potrjuje soglasje Vlade Republike Slovenije z vsebino note, sestavljata Sporazum med Vlado Republike Belorusije in Vlado Republike Slovenije o pogojih za rehabilitacijo mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji, ki se začasno uporablja z dnem prejema note odgovora Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, veljati pa začne 90 dni po prejemu omenjene note odgovora.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije ob tej priložnosti ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
 
Minsk, 29. julija 2011
 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana
 
№ 02-12/461
 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Республики Словения и по поручению Правительства Республики Беларусь имеет честь сообщить следующее.
Правительство Республики Беларусь, принимая во внимание длительные негативные последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции для здоровья населения Республики Беларусь, в частности для ее несовершеннолетних граждан, которые продолжают проживать на загрязненной радионуклидами территории Республики Беларусь, приветствует намерение Правительства Республики Словения, словенских гуманитарных организаций оказывать помощь в оздоровлении несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения.
На основании изложенного, принимая во внимание законодательства Республики Беларусь и Республики Словения, Министерство иностранных дел Республики Беларусь имеет честь предложить Министерству иностранных дел Республики Словения заключить Соглашение между Правительством Республики Беларусь (далее – Белорусская Сторона) и Правительством Республики Словения (далее – Словенская Сторона) об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения следующего содержания:
»1. Белорусская Сторона в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивает направление несовершеннолетних граждан Республики Беларусь (далее – дети) на временное пребывание в Республику Словения в целях оздоровления через белорусские организации, являющиеся партнерами словенских гуманитарных организаций (далее – принимающие организации), согласно заключенному между ними договору.
2. Словенская Сторона предоставляет возможность временного пребывания на территории Республики Словения в учреждениях коллективного размещения детям в возрасте от 7 до 14 лет включительно в целях оздоровления и сопровождающим их лицам в соответствии с законодательством Республики Словения, законодательными актами Европейского союза, регулирующими въезд иностранных граждан по программам временного пребывания, и условиями настоящего Соглашения.
Под учреждениями коллективного размещения для целей настоящего Соглашения понимаются учреждения, предназначенные для приема групп детей в целях оздоровления и сопровождающих их лиц в Республике Словения.
3. Список официально зарегистрированных принимающих организаций находится в Министерстве иностранных дел Республики Словения.
4. Белорусская и Словенская Стороны принимают к сведению, что все расходы, связанные с получением въездных виз в Республику Словения, проездом в Республику Словения и обратно, оформлением страхового полиса, а также пребыванием детей и сопровождающих их лиц на территории Республики Словения, несут принимающие организации в соответствии с принятыми на себя договорными обязательствами по отношению к белорусским организациям-партнерам (далее – договорные обязательства).
5. Программы временного пребывания детей в Республике Словения в целях оздоровления не связаны с процедурами международного усыновления, которые регулируются национальным законодательством Республики Беларусь и Республики Словения.
6. Белорусская и Словенская Стороны принимают к сведению, что все въезжающие в Республику Словения на оздоровление в рамках программ временного пребывания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют опекуна или попечителя, назначенного компетентными белорусскими органами в целях осуществления прав по опеке или попечительству, и не могут рассматриваться в качестве беспризорных или лиц, лишенных опеки законных представителей. Детям не будет разрешен въезд в Республику Словения без согласия опекуна или попечителя.
7. Словенская Сторона:
в соответствии с законодательством Республики Словения принимает все необходимые меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей в период их оздоровления в Республике Словения;
контролирует деятельность принимающих организаций в целях обеспечения безопасного пребывания детей и сопровождающих их лиц в Республике Словения;
гарантирует принятие исчерпывающих мер по возвращению детей в Республику Беларусь после окончания сроков оздоровления в Республике Словения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8 настоящего Соглашения;
незамедлительно информирует через принимающие организации дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь о возникновении чрезвычайных (экстремальных) ситуаций, затрагивающих детей и сопровождающих их лиц во время пребывания в Республике Словения;
обеспечивает через принимающие организации благоприятные условия для проживания и питания детей и сопровождающих их лиц;
оказывает содействие через принимающие организации в посещении компетентными органами Республики Беларусь по их предварительному запросу, направленному принимающей организации, учреждений коллективного размещения, в которых находятся дети.
8. В соответствии с законодательством Республики Словения и принятыми договорными обязательствами во время пребывания на оздоровлении в Республике Словения дети получают скорую (неотложную) медицинскую помощь при внезапном возникновении заболеваний и состояний, связанных с угрозой их жизни и здоровью (острые заболевания, в том числе травмы, отравления и другие неотложные состояния, внезапное ухудшение состояния здоровья при хронических заболеваниях, угрожающее жизни ребенка), с письменного согласия законных представителей ребенка, если иное не определено в части второй настоящего пункта.
В случае, если ребенку требуется незамедлительное оказание скорой (неотложной) медицинской помощи, а законные представители отсутствуют или невозможно установить их местонахождение, скорая (неотложная) медицинская помощь оказывается по решению врачебного консилиума, а при невозможности его проведения – лечащим врачом, зарегистрированным в Медицинской палате Республики Словения, с оформлением записи в медицинской документации и с обязательным уведомлением принимающей организации и законного представителя ребенка.
Принимающие организации в максимально короткие сроки информируют сопровождающих лиц, а также законных представителей детей через белорусские организации-партнеры и дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь в Республике Словения о возникновении у ребенка заболеваний и состояний, связанных с угрозой его жизни и здоровью, и об оказании ребенку скорой (неотложной) медицинской помощи.
В соответствии с принятыми на себя договорными обязательствами принимающие организации обеспечивают оказание скорой (неотложной) медицинской помощи ребенку и пребывание сопровождающего его лица в Республике Словения до окончания срока оказания ему данной медицинской помощи.
Решение о продлении срока пребывания (визы) ребенка для дальнейшего оказания скорой (неотложной) медицинской помощи и сопровождающего его лица принимает Министерство иностранных дел Республики Словения.
Принимающие организации осуществляют все необходимые меры по скорейшему возвращению ребенка и сопровождающего его лица в Республику Беларусь.
9. Белорусская Сторона определяет координатором деятельности по обеспечению выполнения настоящего Соглашения Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Словенская Сторона в свою очередь определяет в качестве такого координатора Департамент по международному сотрудничеству в целях развития и оказания гуманитарной помощи при Министерстве иностранных дел Республики Словения.
10. Срок действия настоящего Соглашения составляет пять лет. По истечении данного срока он будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено каждой из Сторон по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне по дипломатическим каналам не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения очередного пятилетнего срока его действия.
11. Настоящее Соглашение составлено на русском и словенском языках, причем оба текста являются в равной степени аутентичными.«.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь предлагает, чтобы в случае, если изложенный в настоящей Ноте текст Соглашения является приемлемым для Правительства Республики Словения, настоящая Нота и ответная Нота Министерства иностранных дел Республики Словения, выражающая согласие Правительства Республики Словения, составили Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Словения об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения, которое временно применяется с даты получения ответной Ноты Министерства иностранных дел Республики Словения и вступит в силу через 90 дней с даты получения указанной ответной Ноты.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Республики Словения уверения в своем весьма высоком уважении.
 
Минск, 29 июля 2011 года
 
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ
Любляна
 
Št. ZDH-642/2011
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Belorusije in ima čast potrditi prejem note Ministrstva za zunanje zadeve Republike Belorusije št. 05-15/15392 z dne 29. julija 2011 z naslednjo vsebino:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in mu ima v skladu z navodili Vlade Republike Belorusije čast sporočiti naslednje.
Vlada Republike Belorusije, ob upoštevanju dolgotrajnih vplivov černobilske jedrske nesreče na zdravje prebivalstva Republike Belorusije, med drugim tudi na njene mladoletne državljane, ki še vedno živijo na območjih Republike Belorusije, onesnaženih z radioaktivnimi snovmi, pozdravlja pobudo Vlade Republike Slovenije in slovenskih človekoljubnih organizacij za pomoč pri zdravljenju mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji.
Na podlagi navedenega in ob spoštovanju zakonodaje Republike Belorusije in Republike Slovenije ima Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije čast predlagati sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Belorusije (v nadaljevanju – beloruska stran) in Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju – slovenska stran) o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji z naslednjo vsebino:
»1. Beloruska stran v skladu z zakonodajo Republike Belorusije omogoči potovanje mladoletnih državljanov Republike Belorusije (v nadaljevanju – otroci) na začasno bivanje v Republiko Slovenijo prek beloruskih organizacij, ki so partnerice slovenskih človekoljubnih organizacij (v nadaljevanju – gostiteljske organizacije) na rehabilitacijo, v skladu s sklenjenim sporazumom.
2. Slovenska stran omogoči otrokom v starosti od 7 do vključno 14 let zaradi rehabilitacije in spremljajočim osebam začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije v nastanitvenih zavodih v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in predpisi Evropske unije, s katerimi se ureja vstop tujih državljanov z namenom kratkoročnega bivanja ter določbami tega sporazuma.
Za namen tega sporazuma nastanitveni zavodi pomenijo ustanove, ki sprejemajo skupine otrok in njihovih spremljevalcev za namen rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
3. Seznam uradno registriranih slovenskih gostiteljskih organizacij se nahaja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. Beloruska in slovenska stran jemljeta na znanje, da gostiteljske organizacije v skladu z obveznostmi, prevzetimi do beloruskih organizacij – partneric (v nadaljevanju – dogovorjene obveznosti) nosijo vse stroške, ki so povezani s pridobitvijo vizumov za vstop v Republiko Slovenijo, stroške prevoza v Republiko Slovenijo in nazaj, stroške zdravstvenega zavarovanja in bivanja otrok ter spremljajočih oseb na ozemlju Republike Slovenije.
5. Programi začasnega bivanja otrok v Republiki Sloveniji za namen rehabilitacije niso povezani s postopki mednarodnih posvojitev, ki se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Belorusije in Republike Slovenije.
6. Beloruska in slovenska stran se zavedata dejstva, da imajo vsi osiroteli otroci in otroci brez skrbništva staršev, ki potujejo v Republiko Slovenijo na začasno bivanje z namenom rehabilitacije, postavljenega svojega zakonitega zastopnika, ki ga določijo beloruski organi, pristojni za dodelitev zakonitega zastopanja, kar pomeni, da otroci niso brez zakonitega zastopnika. Otroci ne morejo vstopiti v Republiko Slovenijo brez soglasja zakonitega zastopnika.
7. Slovenska stran:
v skladu z zakonodajo Republike Slovenije sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi poskrbi za varnost in zdravje otrok med njihovo rehabilitacijo v Republiki Sloveniji;
nadzoruje dejavnosti gostiteljskih organizacij, da otrokom in njihovim spremljevalcem zagotovi varno bivanje v Republiki Sloveniji;
jamči, da bo po koncu rehabilitacije v Republiki Sloveniji z vsemi razpoložljivimi ukrepi poskrbela za vrnitev otrok v Republiko Belorusijo, razen v primerih iz 8. točke tega sporazuma;
prek gostiteljskih organizacij nemudoma obvesti diplomatska predstavništva in konzulate Republike Belorusije o izrednih dogodkih, ki so doleteli otroke ali njihove spremljevalce med njihovim bivanjem v Republiki Sloveniji;
prek gostiteljskih organizacij zagotovi otrokom in njihovim spremljevalcem ustrezno nastanitev in prehrano;
prek gostiteljskih organizacij omogoči pristojnim organom Republike Belorusije, da lahko po najavi obiščejo nastanitvene zavode, kjer so otroci nastanjeni.
8. Za izvajanje nujne medicinske pomoči zaradi nenadne smrtno nevarne bolezni ali stanja (akutna bolezen, poškodba, zastrupitev in drugi nujni primeri ali nenadno poslabšanje kronične bolezni, ki ogroža življenje otroka) je treba v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in prevzetimi dogovorjenimi obveznostmi pridobiti pisno soglasje otrokovega zakonitega zastopnika, razen v primeru, ki je naveden v drugem delu te točke.
Kadar je potrebna nujna medicinska pomoč in je zakoniti zastopnik otroka nedosegljiv, se o nudenju pomoči odloči zdravniški konzilij, ali če to ni mogoče, zdravnik, ki je registriran pri Zdravniški zbornici Republike Slovenije, pri čemer se podrobnosti vpišejo v zdravniško kartoteko, o dogodku pa se obvezno obvesti gostiteljsko organizacijo in zakonitega zastopnika otroka.
Gostiteljska organizacija v najkrajšem možnem času obvesti spremljevalce o smrtno nevarnih boleznih in zdravstvenem stanju otroka ter o nujni medicinski pomoči, ki je bila zagotovljena otroku in prek beloruske partnerske organizacije, diplomatskega predstavništva ali konzulatov Republike Belorusije tudi zakonite zastopnike otroka.
Gostiteljska organizacija v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi zagotovi, da otrok prejme nujno medicinsko pomoč, in poskrbi za bivanje spremljevalca v Republiki Sloveniji do konca otrokovega zdravljenja.
O tem, koliko časa se zaradi nadaljnjega nujnega medicinskega zdravljenja podaljša bivanje (vizum) otroku in njegovemu spremljevalcu, odloči Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Gostiteljska organizacija sprejme vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo vrnitev otroka in njegovega spremljevalca v Republiko Belorusijo.
9. Beloruska stran za koordinatorja aktivnosti v zvezi z izvajanjem tega sporazuma določi Oddelek za človekoljubne dejavnosti v Uradu predsednika Republike Belorusije.
Slovenska stran za koordinatorja teh dejavnosti določi Sektor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
10. Ta sporazum se sklepa za obdobje petih let. Po poteku tega obdobja se samodejno podaljšuje za naslednja petletna obdobja.
Katera koli stran lahko sporazum odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti najmanj dvanajst mesecev pred potekom vsakokratnega petletnega obdobja.
11. Ta sporazum je sestavljen v ruskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.«
Če se Vlada Republike Slovenije strinja z besedilom sporazuma v tej noti, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije predlaga, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki potrjuje soglasje Vlade Republike Slovenije z vsebino note, sestavljata Sporazum med Vlado Republike Belorusije in Vlado Republike Slovenije o pogojih za rehabilitacijo mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji, ki se začasno uporablja z dnem prejema note odgovora Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, veljati pa začne 90 dni po prejemu omenjene note odgovora.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije ob tej priložnosti ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.«
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast potrditi, da soglaša z vsebino navedene note, tako da bosta ta nota in nota Ministrstva za zunanje zadeve Republike Belorusije tvorili Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji, ki se začasno uporablja z 29. julijem 2011, veljati pa bo začel 27. oktobra 2011.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Belorusije svoje odlično spoštovanje.
 
Ljubljana, 29. julija 2011
 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE BELORUSIJE
MINSK
 
№ ZDH-642/2011
 
Министерство иностранных дел Республики Словения свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Республики Беларусь и имеет честь подтвердить получение Ноты Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 05-15/15392 следующего содержания:
»Министерство иностранных дел Республики Беларусь свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Республики Словения и по поручению Правительства Республики Беларусь имеет честь сообщить следующее.
Правительство Республики Беларусь, принимая во внимание длительные негативные последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции для здоровья населения Республики Беларусь, в частности для ее несовершеннолетних граждан, которые продолжают проживать на загрязненной радионуклидами территории Республики Беларусь, приветствует намерение Правительства Республики Словения, словенских гуманитарных организаций оказывать помощь в оздоровлении несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения.
На основании изложенного, принимая во внимание законодательства Республики Беларусь и Республики Словения, Министерство иностранных дел Республики Беларусь имеет честь предложить Министерству иностранных дел Республики Словения заключить Соглашение между Правительством Республики Беларусь (далее – Белорусская Сторона) и Правительством Республики Словения (далее – Словенская Сторона) об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения следующего содержания:
»1. Белорусская Сторона в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивает направление несовершеннолетних граждан Республики Беларусь (далее – дети) на временное пребывание в Республику Словения в целях оздоровления через белорусские организации, являющиеся партнерами словенских гуманитарных организаций (далее – принимающие организации), согласно заключенному между ними договору.
2. Словенская Сторона предоставляет возможность временного пребывания на территории Республики Словения в учреждениях коллективного размещения детям в возрасте от 7 до 14 лет включительно в целях оздоровления и сопровождающим их лицам в соответствии с законодательством Республики Словения, законодательными актами Европейского союза, регулирующими въезд иностранных граждан по программам временного пребывания, и условиями настоящего Соглашения.
Под учреждениями коллективного размещения для целей настоящего Соглашения понимаются учреждения, предназначенные для приема групп детей в целях оздоровления и сопровождающих их лиц в Республике Словения.
3. Список официально зарегистрированных принимающих организаций находится в Министерстве иностранных дел Республики Словения.
4. Белорусская и Словенская Стороны принимают к сведению, что все расходы, связанные с получением въездных виз в Республику Словения, проездом в Республику Словения и обратно, оформлением страхового полиса, а также пребыванием детей и сопровождающих их лиц на территории Республики Словения, несут принимающие организации в соответствии с принятыми на себя договорными обязательствами по отношению к белорусским организациям-партнерам (далее – договорные обязательства).
5. Программы временного пребывания детей в Республике Словения в целях оздоровления не связаны с процедурами международного усыновления, которые регулируются национальным законодательством Республики Беларусь и Республики Словения.
6. Белорусская и Словенская Стороны принимают к сведению, что все въезжающие в Республику Словения на оздоровление в рамках программ временного пребывания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют опекуна или попечителя, назначенного компетентными белорусскими органами в целях осуществления прав по опеке или попечительству, и не могут рассматриваться в качестве беспризорных или лиц, лишенных опеки законных представителей. Детям не будет разрешен въезд в Республику Словения без согласия опекуна или попечителя.
7. Словенская Сторона:
в соответствии с законодательством Республики Словения принимает все необходимые меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей в период их оздоровления в Республике Словения;
контролирует деятельность принимающих организаций в целях обеспечения безопасного пребывания детей и сопровождающих их лиц в Республике Словения;
гарантирует принятие исчерпывающих мер по возвращению детей в Республику Беларусь после окончания сроков оздоровления в Республике Словения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 8 настоящего Соглашения;
незамедлительно информирует через принимающие организации дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь о возникновении чрезвычайных (экстремальных) ситуаций, затрагивающих детей и сопровождающих их лиц во время пребывания в Республике Словения;
обеспечивает через принимающие организации благоприятные условия для проживания и питания детей и сопровождающих их лиц;
оказывает содействие через принимающие организации в посещении компетентными органами Республики Беларусь по их предварительному запросу, направленному принимающей организации, учреждений коллективного размещения, в которых находятся дети.
8. В соответствии с законодательством Республики Словения и принятыми договорными обязательствами во время пребывания на оздоровлении в Республике Словения дети получают скорую (неотложную) медицинскую помощь при внезапном возникновении заболеваний и состояний, связанных с угрозой их жизни и здоровью (острые заболевания, в том числе травмы, отравления и другие неотложные состояния, внезапное ухудшение состояния здоровья при хронических заболеваниях, угрожающее жизни ребенка), с письменного согласия законных представителей ребенка, если иное не определено в части второй настоящего пункта.
В случае, если ребенку требуется незамедлительное оказание скорой (неотложной) медицинской помощи, а законные представители отсутствуют или невозможно установить их местонахождение, скорая (неотложная) медицинская помощь оказывается по решению врачебного консилиума, а при невозможности его проведения – лечащим врачом, зарегистрированным в Медицинской палате Республики Словения, с оформлением записи в медицинской документации и с обязательным уведомлением принимающей организации и законного представителя ребенка.
Принимающие организации в максимально короткие сроки информируют сопровождающих лиц, а также законных представителей детей через белорусские организации-партнеры и дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь в Республике Словения о возникновении у ребенка заболеваний и состояний, связанных с угрозой его жизни и здоровью, и об оказании ребенку скорой (неотложной) медицинской помощи.
В соответствии с принятыми на себя договорными обязательствами принимающие организации обеспечивают оказание скорой (неотложной) медицинской помощи ребенку и пребывание сопровождающего его лица в Республике Словения до окончания срока оказания ему данной медицинской помощи.
Решение о продлении срока пребывания (визы) ребенка для дальнейшего оказания скорой (неотложной) медицинской помощи и сопровождающего его лица принимает Министерство иностранных дел Республики Словения.
Принимающие организации осуществляют все необходимые меры по скорейшему возвращению ребенка и сопровождающего его лица в Республику Беларусь.
9. Белорусская Сторона определяет координатором деятельности по обеспечению выполнения настоящего Соглашения Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Словенская Сторона в свою очередь определяет в качестве такого координатора Департамент по международному сотрудничеству в целях развития и оказания гуманитарной помощи при Министерстве иностранных дел Республики Словения.
10. Срок действия настоящего Соглашения составляет пять лет. По истечении данного срока он будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено каждой из Сторон по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне по дипломатическим каналам не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения очередного пятилетнего срока его действия.
11. Настоящее Соглашение составлено на русском и словенском языках, причем оба текста являются в равной степени аутентичными.«.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь предлагает, чтобы в случае, если изложенный в настоящей Ноте текст Соглашения является приемлемым для Правительства Республики Словения, настоящая Нота и ответная Нота Министерства иностранных дел Республики Словения, выражающая согласие Правительства Республики Словения, составили Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Словения об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения, которое временно применяется с даты получения ответной Ноты Министерства иностранных дел Республики Словения и вступит в силу через 90 дней с даты получения указанной ответной Ноты.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Республики Словения уверения в своем весьма высоком уважении.«
Министерство иностранных дел Республики Словения имеет честь подтвердить согласие с содержанием вышеупомянутой Ноты с тем, чтобы настоящая Нота и Нота Министерства иностранных дел Республики Беларусь составили Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Словения об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в Республике Словения, которое временно применяется с 29 июля 2011 года и вступит в силу 27 октября 2011 года.
Министерство иностранных дел Республики Словения пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Республики Беларусь уверения в своем весьма высоком уважении.
 
Любляна, 29 июля 2011 года
 
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Минск
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 0072451/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1811-0108
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister