Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHRVTP), stran 571.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHRVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHRVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-19
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BHRVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov, podpisan v Ljubljani 15. aprila 2011.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške, v nadaljevanju »pogodbenici«,
sta se v želji, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med javnimi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti, ob upoštevanju državnih interesov in varnosti držav
dogovorili:
1. ČLEN
NAMEN
Pogodbenici v skladu s svojimi notranjimi zakoni in predpisi ob upoštevanju državnih interesov in varnosti držav sprejmeta vse ustrezne ukrepe, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, ki se izmenjajo ali nastanejo v skladu s tem sporazumom.
2. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
 
tajni podatek: podatek, dokument ali gradivo, ki se ne glede na obliko prenese ali nastane med pogodbenicama, zahteva varovanje pred nepooblaščenim dostopom ter je kot tak določen in ustrezno označen v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenice;
pogodbenica izvora: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki daje tajne podatke pogodbenici prejemnici;
pogodbenica prejemnica: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki prejema tajne podatke od pogodbenice izvora;
potreba po seznanitvi: načelo, po katerem se posamezniku lahko dovoli dostop do tajnih podatkov le v zvezi z njegovimi uradnimi dolžnostmi ali nalogami;
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov: odločitev po postopku v skladu z notranjimi zakoni in predpisi, na podlagi katere je posameznik pooblaščen za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti, ki je navedena na dovoljenju, in za ravnanje z njimi;
varnostno dovoljenje organizacije: odločitev po postopku, da izvajalec, ki je pravna oseba, izpolnjuje pogoje za ravnanje s tajnimi podatki v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenice;
izvajalec: pravna oseba s pravno sposobnostjo za sklepanje pogodb;
pogodba s tajnimi podatki: pogodba ali podpogodba, vključno s pogajanji pred sklenitvijo pogodbe, ki vsebuje tajne podatke ali vključuje dostop do njih;
tretja stran: država, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma.
3. ČLEN
PRISTOJNI VARNOSTNI ORGANI
(1) Nacionalna varnostna organa, ki sta ju pogodbenici imenovali za odgovorna za splošno izvajanje tega sporazuma in ustrezen nadzor nad vsemi njegovimi vidiki, sta:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Government Office for the Protection of Classified Information);
v Republiki Hrvaški:
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (Office of the National Security Council).
(2) Nacionalna varnostna organa se uradno obveščata o drugih pristojnih varnostnih organih, odgovornih za izvajanje tega sporazuma.
(3) Pogodbenici se po diplomatski poti obveščata o vseh poznejših spremembah nacionalnih varnostnih organov.
4. ČLEN
STOPNJE TAJNOSTI
(1) Tajni podatki, dani na podlagi tega sporazuma, so označeni z ustreznimi stopnjami tajnosti v skladu z notranjimi zakoni in predpisi pogodbenic.
(2) Enakovredne oznake stopnje tajnosti so:
+-----------------------+-------------------+-------------------+
| Republika Slovenija |   Republika   | angleški prevod |
|            |   Hrvaška   |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|   STROGO TAJNO   |   VRLO TAJNO  |   TOP SECRET  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|     TAJNO     |    TAJNO    |    SECRET   |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|    ZAUPNO     |  POVJERLJIVO  |  CONFIDENTIAL  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|    INTERNO    |   OGRANIČENO  |   RESTRICTED  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
5. ČLEN
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
(1) Dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi in so bile ustrezno poučene.
(2) Dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in višje stopnje je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi, so bile v skladu z notranjimi zakoni in predpisi varnostno preverjene in jim je bil dovoljen dostop do takih podatkov ter so bile ustrezno poučene.
(3) Pogodbenici medsebojno priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij ali ustrezne izjave glede tajnih podatkih stopnje INTERNO. Skladno s tem se uporablja drugi odstavek 4. člena.
6. ČLEN
VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
(1) Pogodbenici zagotavljata tajnim podatkom iz tega sporazuma enako raven varovanja kot svojim tajnim podatkom z ustrezno stopnjo tajnosti.
(2) Pristojni varnostni organ pogodbenice izvora:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno oznako stopnje tajnosti v skladu z njenimi notranjimi zakoni in predpisi, ter
b) obvesti pogodbenico prejemnico o pogojih za dajanje tajnih podatkov ali omejitvah pri njihovi uporabi in vseh poznejših spremembah stopnje tajnosti.
(3) Pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z enakovrednimi oznakami stopnje tajnosti v skladu z drugim odstavkom 4. člena, in
b) zagotovi, da se stopnja tajnosti ne spremeni, razen s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
7. ČLEN
OMEJITEV PRI UPORABI TAJNIH PODATKOV
(1) Pogodbenica prejemnica tajne podatke uporabi izključno za namen, za katerega so ji bili dani, in z omejitvami, ki jih je navedla pogodbenica izvora.
(2) Pogodbenica prejemnica ne da tajnih podatkov tretji strani brez pisnega soglasja pogodbenice izvora.
8. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
(1) Prenos tajnih podatkov med pogodbenicama poteka v skladu z notranjimi zakoni in predpisi po diplomatski poti ali po drugih varnih poteh, ki jih obojestransko odobrita njuna nacionalna varnostna organa.
(2) Prenos tajnih podatkov stopnje INTERNO lahko v skladu z notranjimi zakoni in predpisi poteka tudi po pošti ali prek druge dostavne službe.
9. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE TAJNIH PODATKOV
(1) Vsi izvodi in prevodi imajo ustrezno oznako stopnje tajnosti ter so varovani kot tajni podatki izvirnika. Prevodi in število izvodov so omejeni na najmanjšo količino, ki je potrebna za uradne namene.
(2) Vsak prevod se označi s stopnjo tajnosti izvirnika in mora imeti v jeziku prevoda ustrezno navedbo, da vsebuje tajne podatke pogodbenice izvora.
(3) Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO v izvirniku in prevodu se razmnožujejo izključno s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
(4) Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO se ne smejo uničiti. Pogodbenica jih vrne pogodbenici izvora, ko jih ne potrebuje več.
(5) Tajne podatke stopnje TAJNO ali nižje stopnje pogodbenica prejemnica uniči v skladu s svojimi notranjimi zakoni in predpisi, ko jih ne potrebuje več.
(6) Če v kriznih razmerah tajnih podatkov, ki se prenašajo ali nastanejo na podlagi tega sporazuma, ni mogoče varovati ali vrniti, se takoj uničijo. O uničenju tajnih podatkov pogodbenica prejemnica obvesti nacionalni varnostni organ pogodbenice izvora, takoj ko je to mogoče.
10. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
(1) Preden se tajni podatki v zvezi s pogodbo s tajnimi podatki sporočijo izvajalcem, podizvajalcem ali morebitnim izvajalcem, nacionalni varnostni organ pogodbenice prejemnice:
a) potrdi, da so izvajalci, podizvajalci ali morebitni izvajalci zmožni ustrezno ravnati s tajnimi podatki v skladu z notranjimi zakoni in predpisi;
b) izvede postopek za izdajo ustreznih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, varnostnih dovoljenj organizacij ali ustreznih izjav v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.
(2) Nacionalni varnostni organ lahko zahteva inšpekcijski pregled organizacije, da se zagotovi stalno izpolnjevanje varnostnih standardov v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.
(3) Pogodba s tajnimi podatki vsebuje določbe o varnostnih zahtevah in stopnji tajnosti vsakega njenega vidika ali dela. Izvod takega dokumenta se predloži nacionalnima varnostnima organoma pogodbenic.
11. ČLEN
OBISKI
(1) Za obiske, pri katerih je potreben dostop do tajnih podatkov, se zahteva predhodno dovoljenje nacionalnega varnostnega organa pogodbenice gostiteljice.
(2) Zaprosilo za obisk se predloži ustreznemu nacionalnemu varnostnemu organu vsaj 20 dni pred začetkom obiska. Zaprosilo za obisk vsebuje te podatke, ki se uporabljajo samo za namen obiska:
a) ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista;
b) položaj obiskovalca s podatki o delodajalcu, ki ga obiskovalec zastopa;
c) podatke o projektu, pri katerem obiskovalec sodeluje;
d) veljavnost in stopnjo tajnosti obiskovalčevega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, če je potrebno;
e) ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in osebo za stike v tej organizaciji;
f) namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo tajnosti obravnavanih podatkov;
g) datum in trajanje obiska; za večkratne obiske se navede celotno obdobje, v katerem bodo obiski opravljeni, ter
h) datum in podpis nacionalnega varnostnega organa pošiljatelja.
(3) V nujnih primerih se lahko nacionalna varnostna organa dogovorita o krajšem obdobju za predložitev zaprosila za obisk.
(4) Nacionalna varnostna organa se lahko dogovorita o seznamu obiskovalcev, ki imajo pravico do večkratnih obiskov. Seznam velja za začetno obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev in se lahko podaljša za največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom tega člena. Ko je seznam potrjen, se lahko sodelujoče organizacije o obiskih dogovarjajo neposredno.
(5) Vsaka pogodbenica zagotavlja varstvo osebnih podatkov obiskovalcev v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.
(6) Vsi tajni podatki, ki jih pridobi obiskovalec, veljajo za tajne podatke po tem sporazumu.
12. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
(1) Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov nacionalna varnostna organa na podlagi zaprosila drug drugemu zagotovita podatke o svojih notranjih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. V ta namen se lahko nacionalna varnostna organa obiskujeta.
(2) Pristojni varnostni organi se obveščajo o izjemnih varnostnih tveganjih, ki lahko ogrozijo dane tajne podatke.
(3) Na podlagi zaprosila si nacionalna varnostna organa pomagata pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja.
(4) Nacionalna varnostna organa drug drugega takoj obvestita o vsaki spremembi pri medsebojno priznanih dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnih dovoljenjih organizacij ali ustreznih izjavah iz tretjega odstavka 5. člena.
(5) Varnostne službe pogodbenic lahko v skladu z notranjimi zakoni in predpisi neposredno izmenjavajo operativne in/ali obveščevalne podatke.
13. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
(1) Ob kršitvi varovanja tajnosti, katere posledica je nepooblaščeno razkritje, odtujitev ali izguba tajnih podatkov, ali sumu take kršitve nacionalni varnostni organ pogodbenice prejemnice o tem takoj pisno obvesti nacionalni varnostni organ pogodbenice izvora.
(2) Pristojna pogodbenica sprejme vse mogoče ustrezne ukrepe v skladu z notranjimi zakoni in predpisi, da omeji posledice kršitve iz prvega odstavka tega člena in prepreči nadaljnje kršitve. Druga pogodbenica ji na podlagi zaprosila ustrezno pomaga; obveščena je o izidu postopkov in ukrepih, sprejetih zaradi kršitve.
(3) Kadar do kršitve varovanja pride pri tretji strani, nacionalni varnostni organ pogodbenice pošiljateljice nemudoma sprejme ukrepe iz drugega odstavka tega člena.
14. ČLEN
STROŠKI
Vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma.
15. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV
Spore zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma pogodbenici rešujeta s posvetovanji in pogajanji in se ne predložijo v reševanje kateremu koli mednarodnemu sodišču ali tretji strani.
16. ČLEN
KONČNE DOLOČBE
(1) Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjene njune notranjepravne zahteve, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
(2) Sporazum se lahko spremeni z medsebojnim pisnim soglasjem pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom, poslanim drugi pogodbenici po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu, ko druga pogodbenica prejme obvestilo o odpovedi.
(4) Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma se vsi tajni podatki, preneseni na podlagi tega sporazuma, še naprej varujejo v skladu z njegovimi določbami in se na podlagi zaprosila vrnejo pogodbenici izvora.
(5) Za izvajanje tega sporazuma se lahko sklenejo dogovori o izvajanju.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. aprila 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Milan Tarman l.r.
 
Za Vlado
Republike Hrvaške
Petar Mišević l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia hereinafter referred to as the “Parties”,
wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between the Parties or between public and private entities under their jurisdiction, in respect of their national interests and security,
have agreed on the following:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
In accordance with their national laws and regulations, in respect of national interests and security, both Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of Classified Information transmitted or generated according to this Agreement.
ARTICLE 2
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement, these terms mean the following:
Classified Information: Any information, document or material, regardless of its form, transmitted or generated between the Parties, which requires protection against unauthorised access and is designated as such and marked appropriately, in accordance with the national laws and regulations of either Party.
Originating Party: The Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which releases Classified Information to the Recipient Party.
Recipient Party: The Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party.
Need-to-Know: A principle by which access to Classified Information may be granted to an individual only in connection with his/her official duties or tasks.
Personnel Security Clearance: A determination following a procedure in accordance with national laws and regulations, on the basis of which an individual is authorised to have access to and to handle Classified Information up to the level defined in the clearance.
Facility Security Clearance: A determination following a procedure certifying that a contractor which is a legal entity fulfils the conditions for handling Classified Information, in accordance with the national laws and regulations of one of the Parties.
Contractor: A legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts.
Classified Contract: A contract or a subcontract, including pre-contractual negotiations, which contains Classified Information or involves access to it.
Third Party: A state, including any public or private entities under its jurisdiction, or an international organisation that is not a Party to this Agreement.
ARTICLE 3
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
(1) The National Security Authorities designated by the Parties as responsible for the general implementation and the relevant controls of all aspects of this Agreement are:
In the Republic of Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Government Office for the Protection of Classified Information);
In the Republic of Croatia:
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (The Office of the National Security Council).
(2) The National Security Authorities shall notify each other of any other Competent Security Authorities that are responsible for the implementation of this Agreement.
(3) The Parties shall inform each other of any subsequent changes of the National Security Authorities through diplomatic channels.
ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATIONS
(1) Classified Information released under this Agreement shall be marked with the appropriate security classification level, in accordance with the national laws and regulations of the Parties.
(2) The following national security classification markings are equivalent:
+-----------------------+-------------------+-------------------+
| Republic of Slovenia |Republic of Croatia|   English   |
|            |          |  translation  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|   STROGO TAJNO   |   VRLO TAJNO  |   TOP SECRET  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|     TAJNO     |    TAJNO    |    SECRET   |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|    ZAUPNO     |  POVJERLJIVO  |  CONFIDENTIAL  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|    INTERNO    |   OGRANIČENO  |   RESTRICTED  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
(1) Access to information classified as RESTRICTED shall be limited to persons on a Need-to-Know basis who have been briefed accordingly.
(2) Access to information classified as CONFIDENTIAL and above shall be limited to persons on a Need-to-Know basis who, in accordance with national laws and regulations, have been security cleared, authorised to have access to such information and have been briefed accordingly.
(3) The Parties shall mutually recognise their Personnel and Facility Security Clearances or appropriate statements regarding Classified Information marked RESTRICTED. Paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.
ARTICLE 6
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
(1) The Parties shall afford the Classified Information referred to in this Agreement the same protection as to their own Classified Information of the corresponding security classification level.
(2) The Competent Security Authority of the Originating Party shall:
a) ensure that the Classified Information is marked with an appropriate security classification marking, in accordance with its national laws and regulations; and
b) inform the Recipient Party of any conditions of release or limitations on the use of Classified Information and of any subsequent changes in the security classification.
(3) The Competent Security Authority of the Recipient Party shall:
a) ensure that the Classified Information is marked with an equivalent security classification marking in accordance with paragraph 2 of Article 4; and
b) ensure that the security classification level is not changed unless authorised in writing by the Originating Party.
ARTICLE 7
RESTRICTION OF USE OF CLASSIFIED INFORMATION
(1) The Recipient Party shall use Classified Information only for the purpose for which it has been released and within the limitations stated by the Originating Party.
(2) The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without the written consent of the Originating Party.
ARTICLE 8
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
(1) Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic channels or through other secure channels which are mutually approved by their National Security Authorities, in accordance with national laws and regulations.
(2) Information classified as RESTRICTED may also be transmitted by post or an alternative delivery service, in accordance with national laws and regulations.
ARTICLE 9
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
(1) All reproductions and translations shall bear appropriate security classification markings and they shall be protected in the same manner as the original Classified Information. The translations and the number of reproductions shall be limited to the minimum required for official purposes.
(2) All translations shall be marked with the original security classification markings and shall contain a suitable annotation, in the language of translation, indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.
(3) Classified Information marked TOP SECRET, both in original and translated forms, shall be reproduced only upon the written permission of the Originating Party.
(4) Classified Information marked TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party after it is no longer considered necessary by the Parties.
(5) Information classified as SECRET or below shall be destroyed by the Recipient Party after it is no longer considered necessary by the Recipient Party, in accordance with its national laws and regulations.
(6) In a crisis situation, in which it is impossible to protect or return Classified Information transmitted or generated under this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Recipient Party shall inform the National Security Authority of the Originating Party of this destruction as soon as possible.
ARTICLE 10
CLASSIFIED CONTRACTS
(1) Before providing contractors, sub-contractors or prospective contractors Classified Information related to a Classified Contract, the National Security Authority of the Recipient Party shall:
a) confirm that the contractors, sub-contractors or prospective contractors have the capability to handle Classified Information adequately, in accordance with national laws and regulations;
b) undertake a procedure in order to issue appropriate security clearances or appropriate statements, in accordance with national laws and regulations.
(2) Each National Security Authority may request that a security inspection is carried out at a facility to ensure the continued compliance with security standards, in accordance with national laws and regulations.
(3) A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and the classification of each aspect or element of the Classified Contract. A copy of such document shall be submitted to the National Security Authorities of the Parties.
ARTICLE 11
VISITS
(1) Visits which require access to Classified Information shall be subject to the granting of prior permission from the National Security Authority of the host Party.
(2) A request for visit shall be submitted to the relevant National Security Authority at least 20 days prior to the commencement of the visit. The request for visit shall include the following data, which is to be used solely for the purpose of the visit:
a) the visitor's name, date and place of birth, citizenship and identification card/passport number;
b) the visitor's position, with a specification of the employer that the visitor represents;
c) a specification of the project in which the visitor is participating;
d) the validity and level of the visitor's Personnel Security Clearance, if required;
e) the name, address, phone/fax number, email and point of contact for the facility to be visited;
f) the purpose of the visit, including the highest security classification level of Classified Information involved;
g) the date and duration of the visit. In cases where there are recurring visits, the total period covered by the visits shall be stated; and
h) the date and signature of the sending National Security Authority.
(3) In urgent cases, the National Security Authorities can agree on a shorter period for the submission of the request for visit.
(4) The National Security Authorities may agree on a list of visitors who are entitled to recurring visits. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period of time not exceeding 12 months. A request for recurring visits shall be submitted in accordance with paragraph 2 of this Article. Once the list has been approved, visits may be arranged directly between the facilities involved.
(5) Each Party shall guarantee the protection of visitors’ personal data, in accordance with national laws and regulations.
(6) Any Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information under this Agreement.
ARTICLE 12
SECURITY COOPERATION
(1) In order to achieve and maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, upon request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. For this purpose, the National Security Authorities may visit each other.
(2) The Competent Security Authorities shall inform each other of exceptional security risks which may put the released Classified Information at risk.
(3) Upon request, the National Security Authorities shall assist each other in carrying out security clearance procedures.
(4) The National Security Authorities shall promptly inform each other of any changes in mutually recognised Personnel and Facility Security Clearances or appropriate statements referred to in paragraph 3 of Article 5.
(5) The Parties' security services may directly exchange operative and/or intelligence information in accordance with national laws and regulations.
ARTICLE 13
BREACH OF SECURITY
(1) In cases where there is a security breach which results in the unauthorised disclosure, misappropriation or loss of Classified Information or a suspicion of such a breach, the National Security Authority of the Recipient Party shall immediately inform the National Security Authority of the Originating Party of this in writing.
(2) The competent Party shall undertake all possible appropriate measures in accordance with national laws and regulations, so as to limit the consequences of the breach referred to in paragraph 1 of this Article and to prevent further breaches. Upon request, the other Party shall provide appropriate assistance; it shall be informed of the outcome of the proceedings and the measures undertaken as a result of the breach.
(3) In cases where the breach of security has occurred in a Third Party, the National Security Authority of the sending Party shall take the actions referred to in paragraph 2 of this Article without delay.
ARTICLE 14
EXPENSES
Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of implementation of this Agreement.
Article 15
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Parties and shall not be referred to any international tribunal or Third Party for settlement.
Article 16
FINAL PROVISIONS
(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the latest written notification by which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, that their internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.
(2) This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.
(3) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may terminate this Agreement by providing written notice to the other Party through diplomatic channels. In this case, this Agreement shall terminate six months from the date on which the other Party has received the notice of termination.
(4) In case of termination of this Agreement, all Classified Information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein and, upon request, returned to the Originating Party.
(5) Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this Agreement.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done at Ljubljana on 15 April 2011 in two originals in the Slovenian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Milan Tarman (s)
 
For the Government of the
Republic of Croatia
Petar Mišević (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/10-76/11
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1268-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost