Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

50. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM), stran 568.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-17
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH VIII DO XV IN XXII DO XXVII (BATPDM)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII, podpisana v Ljubljani 21. julija 2010.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:(*)
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH VIII DO XV IN XXII DO XXVII
Republika Slovenija in Republika Avstrija
sta se v želji,
da v skladu z 8. členom pogodbe o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 skrbita za to, da je potek državne meje vedno jasno viden, zagotovljen in urejen,
dogovorili naslednje:
I. DEL
Potek državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII
1. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju VIII določen z
Opisom meje (Priloga 1),
Seznamom koordinat (Priloga 2) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 3).
2. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju IX določen z
Opisom meje (Priloga 4),
Seznamom koordinat (Priloga 5) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 6).
3. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju X določen z
Opisom meje (Priloga 7),
Seznamom koordinat (Priloga 8) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 9).
4. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XI določen z
Opisom meje (Priloga 10),
Seznamom koordinat (Priloga 11) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 12).
5. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XII določen z
Opisom meje (Priloga 13),
Seznamom koordinat (Priloga 14) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 15).
6. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XIII določen z
Opisom meje (Priloga 16),
Seznamom koordinat (Priloga 17) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 18).
7. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XIV določen z
Opisom meje (Priloga 19),
Seznamom koordinat (Priloga 20) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 2 000 (Priloga 21).
8. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XV določen z
Opisom meje (Priloga 22),
Seznamom koordinat (Priloga 23) in
Mejnim načrtom v merilu 1: 2 000 (Priloga 24).
9. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXII določen z
Opisom meje (Priloga 25),
Seznamom koordinat (Priloga 26) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 27).
10. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXIII določen z
Opisom meje (Priloga 28),
Seznamom koordinat (Priloga 29) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 30).
11. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXIV določen z
Opisom meje (Priloga 31),
Seznamom koordinat (Priloga 32) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 33).
12. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXV določen z
Opisom meje (Priloga 34),
Seznamom koordinat (Priloga 35) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 36).
13. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXVI določen z
Opisom meje (Priloga 37),
Seznamom koordinat (Priloga 38) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 39).
14. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju XXVII določen z
Opisom meje (Priloga 40),
Seznamom koordinat (Priloga 41) in
Mejnim načrtom v merilu 1 : 5 000 (Priloga 42).
II. DEL
15. člen
Priloge, navedene v I. delu te pogodbe, so sestavni del te pogodbe.
16. člen
7., 33. do 35. člen in prvi do četrti odstavek 36. člena pogodbe o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 prenehajo veljati.
17. člen
Državi pogodbenici sta se dogovorili, da za uveljavitev novih mejnih listin, ki zaradi spremenjenih tehničnih standardov omogočajo natančnejši opis veljavnega poteka državne meje in poteka državne meje ne spreminjajo, v prihodnje zadostuje medvladni sporazum.
18. člen
(1) To pogodbo je treba ratificirati v skladu z ustavnima ureditvama držav pogodbenic, ratifikacijski listini bosta izmenjani na Dunaju.
(2) Pogodba začne veljati prvega dne tretjega koledarskega meseca po izmenjavi ratifikacijskih listin.
(3) Pogodbe, vključno s prilogami, ni mogoče odpovedati.
Sestavljeno v Ljubljani dne 21. julija 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
Andraž Zidar l.r.
 
Za Republiko Avstrijo
Erwin Kubesch l.r.
V E R T R A G
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ŰBER DEN VERLAUF DER STAATSGRENZE IN DEN GRENZABSCHNITTEN VIII BIS XV UND XXII BIS XXVII
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich,
von dem Wunsch geleitet,
im Sinne von Artikel 8 des Vertrages über die gemeinsame Staatsgrenze vom 8. April 1965 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 dafür zu sorgen, dass der Verlauf der Staatsgrenze stets deutlich sichtbar und gesichert bleibt,
haben Folgendes vereinbart:
ABSCHNITT I
Verlauf der Staatsgrenze in den Grenzabschnitten VIII bis XV und XXII bis XXVII
Artikel 1
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt VIII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 1),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 2) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 3)
bestimmt.
Artikel 2
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt IX durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 4),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 5) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 6)
bestimmt.
Artikel 3
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt X durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 7),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 8) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 9)
bestimmt.
Artikel 4
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XI durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 10),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 11) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 12)
bestimmt.
Artikel 5
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 13),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 14) und
den Grenzplan im Maßstab 2 : 000 (Anlage 15)
bestimmt.
Artikel 6
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XIII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 16),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 17) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 18)
bestimmt.
Artikel 7
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XIV durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 19),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 20) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 21)
bestimmt.
Artikel 8
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XV durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 22),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 23) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 2 000 (Anlage 24)
bestimmt.
Artikel 9
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 25),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 26) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 27)
bestimmt.
Artikel 10
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXIII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 28),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 29) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 30)
bestimmt.
Artikel 11
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXIV durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 31),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 32) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 33)
bestimmt.
Artikel 12
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXV durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 34),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 35) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 36)
bestimmt.
Artikel 13
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXVI durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 37),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 38) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 39)
bestimmt.
Artikel 14
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt XXVII durch
die Grenzbeschreibung (Anlage 40),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 41) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 42)
bestimmt.
ABSCHNITT II
Artikel 15
Die im Abschnitt I dieses Vertrages angeführten Anlagen bilden Bestandteile dieses Vertrages.
Artikel 16
Artikel 7, Artikel 33 bis 35 und Artikel 36 Absätze 1 bis 4 des Vertrages über die gemeinsame Staatsgrenze vom 8. April 1965 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 treten außer Kraft.
Artikel 17
Die Vertragsstaaten kommen überein, dass die In-Kraft-Setzung von neuen Grenzdokumenten, die infolge von Änderungen technischer Standards eine präzisere Beschreibung des geltenden Staatsgrenzverlaufes ermöglichen und den Verlauf der Staatsgrenze nicht ändern, künftig hin durch ein Übereinkommen der beiden Regierungen erfolgen kann.
Artikel 18
(1) Dieser Vertrag ist entsprechend den Verfassungen der Vertragstaaten zu ratifizieren, die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht.
(2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des dritten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
(3) Der Vertrag einschließlich seiner Anlagen ist unkündbar.
Geschehen zu Laibach am 21. Juli 2010 in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Republik Slowenien
Andraž Zidar e.h.
 
Für die Republik Österreich
Erwin Kubesch e.h.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 003-02/10-37/12
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 986-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Priloge so na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve in v Ministrstvu za okolje in prostor – Geodetski upravi Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina