Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BAMIZK), stran 119.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BAMIZK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BAMIZK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-8
Ljubljana, dne 12. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI (BAMIZK)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi, podpisan 11. oktobra 2010 v Erevanu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Armenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji po razvijanju in krepitvi prijateljskih odnosov med državama ter poglobitvi sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi ter
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo ter Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici v skladu z načelom enakopravnosti in obojestranske koristi spodbujata in podpirata izmenjave ter sodelovanje na področju izobraževanja, znanosti, kulture, umetnosti, športa in mladine.
2. člen
Pogodbenici krepita sodelovanje na področju izobraževanja:
– z neposrednim sodelovanjem in stiki med univerzami ter drugimi izobraževalnimi ustanovami;
– z izmenjavo študentov, predavateljev, znanstvenikov in strokovnjakov v okviru neposrednega sodelovanja med zainteresiranimi ustanovami;
– s spodbujanjem učenja jezika, književnosti, kulture in zgodovine druge države.
3. člen
Pogodbenici krepita sodelovanje v kulturi in umetnosti:
– s spodbujanjem umetniških razstav in drugih kulturnih dogodkov;
– s spodbujanjem prevajanja in izdajanja umetniških in literarnih del ter izmenjav obiskov pisateljev, slikarjev, glasbenikov in drugih umetnikov ter s podpiranjem njihovih dejavnosti ali predstav;
– s prenosom izkušenj Ljubljanskega procesa za oživitev kulturne dediščine na Kijevsko pobudo ter s spodbujanjem medkulturnega dialoga v obeh pogodbenicah;
– z drugimi oblikami sodelovanja, o katerih se dogovorita.
4. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med ustanovami na področju premične in nepremične kulturne dediščine. Pogodbenici tudi izmenjavata informacije o izvozu umetniških del in preprečevanju nezakonitega trgovanja.
5. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju radia in televizije ter izmenjavo radijskih in televizijskih oddaj.
Spodbujata tudi sodelovanje med tiskovnima agencijama obeh držav.
6. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje v športu ter izmenjave med mladinskimi organizacijami obeh držav.
7. člen
Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje na omenjenih področjih med vladnimi in nevladnimi ustanovami obeh držav.
8. člen
Pogodbenici v skladu z načelom enakopravnosti in vzajemnosti spodbujata neposredno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije. O sodelovanju v znanosti in tehnologiji ter obveznostih, ki iz tega izhajajo, se dogovorita s posebnimi periodičnimi programi.
9. člen
Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe tega sporazuma. Če pogodbenici soglašata, se spremembe sprejmejo s protokoli k sporazumu. Protokoli začnejo veljati v skladu z 10. členom sporazuma in so sestavni del sporazuma.
10. člen
Sporazum se sklene za nedoločen čas. Veljati začne na dan prejema zadnjega uradnega obvestila po diplomatski poti o dokončanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.
Obe pogodbenici imata pravico, da sporazum kadarkoli pisno odpovesta. V tem primeru sporazum preneha veljati 6 mesecev po dnevu, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo o odpovedi.
Odpoved sporazuma ne vpliva na programe, ki se trenutno izvajajo in niso bili zaključeni med veljavnostjo sporazuma.
Sestavljeno v Erevanu dne 11. oktobra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, armenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samo Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Republike Armenije
Hasmik Poghosyan l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
Desiring to develop and strengthen friendly relations between the two countries as well as to deepen cooperation in the fields of education, science and culture,
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter for a New Europe, and the Vienna Declaration of the Council of Europe,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall, in conformity with the principles of equality and mutual benefit, encourage and support exchanges and cooperation in the fields of education, science, culture, art, sport, and youth.
Article 2
The Contracting Parties shall encourage cooperation in education by:
– establishing direct cooperation and contacts between universities and other education institutions;
– exchanging students, lecturers, scientists and experts based on direct cooperation between interested institutions;
– promoting study of the language, literature, culture and history of the other country.
Article 3
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of culture and art through:
– encouraging art exhibitions and other cultural events;
– encouraging translations and publication of both artistic and literary works, reciprocal visits of writers, painters, musicians and other artists and supporting their activities or performances;
– transferring experience of the Ljubljana Process for the Revitalization of Cultural Heritage to the area of the Kyiv Initiative and promoting intercultural dialogue in the two Contracting Parties;
– other forms of cooperation agreed by the Contracting Parties.
Article 4
The Contracting Parties shall encourage cooperation between institutions in the field of cultural heritage, both movable and immovable. The Contracting Parties shall also exchange information on the export of works of art, as well as on preventing illegal trafficking.
Article 5
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of radio and television, and promote the exchange of radio and TV programmes.
They shall also promote cooperation between press agencies of the two countries.
Article 6
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of sport, as well as exchanges between youth organizations of the two countries.
Article 7
The Contracting Parties shall encourage direct cooperation in the above fields between governmental and non-governmental institutions of the two countries.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage direct cooperation in the fields of science and technology according to the principles of equality and mutual cooperation. The implementation of scientific and technological cooperation, including related obligations, will be agreed in separate periodic programmes.
Article 9
Either Contracting Party may propose amendments to this Agreement. After consent, these amendments shall be adopted in the form of protocols to this Agreement. The protocols shall enter into force in accordance with Article 10 of this Agreement and become an integral part of it.
Article 10
This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It shall enter into force on the date of receipt of the last of the notifications through diplomatic channels that the internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
Either Contracting Party shall have the right to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case, the Agreement shall expire 6 months following the date on which the notification of termination was received by the other Contracting Party.
The termination of this Agreement shall have no effect on the implementation of programmes in progress that have not been completed during the validity of this Agreement.
Done in Yerevan on 11 October 2010 in two originals each in the Slovenian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in interpretation, the text in the English language shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Samo Žbogar (s)
 
For the Government of the
Republic of Armenia
Hasmik Poghosyan (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/10-2/12
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EPA 1321-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v armenskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost