Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela (MLUMOD), stran 117.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela (MLUMOD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela (MLUMOD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-7
Ljubljana, dne 12. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI LISTINE O SPREMEMBI USTAVE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MLUMOD)
1. člen
Ratificira se Listina o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela, sprejeta v Ženevi 19. junija 1997.
2. člen
Listina se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
I N S T R U M E N T
FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and
Having decided upon the adoption of an amendment to the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the seventh item on the agenda of the Session;
adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1997:
Article 1
As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 8 of the following new paragraph:
"9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisation."
Article 2
Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.
Article 3
1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.
2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the International Labour Organisation.
3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.
The foregoing is the authentic text of the instrument duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Eighty-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the 19 June 1997.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twentieth day of June 1997.
The President of the Conference
Olga Keltosová (s)
 
The Director-General of the International Labour Office
Michel Hansenne (s)
L I S T I N A
O SPREMEMBI USTAVE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA
Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela,
ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada za delo in se je 3. junija 1997 sestala na svojem petinosemdesetem zasedanju ter
po odločitvi, da pod sedmo točko dnevnega reda zasedanja sprejme spremembe Ustave Mednarodne organizacije dela,
sprejme devetnajstega junija tisoč devetsto sedemindevetdesetega to spremembo Ustave Mednarodne organizacije dela, ki se lahko imenuje Listina o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela, 1997:
1. člen
Z dnem začetka veljavnosti te listine o spremembi se 19. člen Ustave Mednarodne organizacije dela spremeni tako, da se za osmim odstavkom vstavi odstavek:
»9. Na predlog Administrativnega sveta lahko konferenca z dvetretjinsko večino opredeljenih glasov navzočih predstavnikov razveljavi vsako konvencijo, sprejeto v skladu z določbami tega člena, če se izkaže, da konvencija ne izpolnjuje več svojega namena ali da ne prispeva več k doseganju ciljev organizacije.«
2. člen
Predsednik konference in generalni direktor Mednarodnega urada za delo potrdita verodostojnost dveh izvodov listine o spremembi s svojima podpisoma. En izvod se deponira v arhivu Mednarodnega urada za delo, drugi izvod pa se pošlje generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki ga registrira v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov. Generalni direktor pošlje overjeno kopijo listine vsem članicam Mednarodne organizacije dela.
3. člen
1. Listine o ratifikaciji ali sprejetju te listine o spremembi se pošljejo generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo, ki obvesti članice organizacije o njihovem prejemu.
2. Ta listina o spremembi začne veljati v skladu z določbami 36. člena Ustave Mednarodne organizacije dela.
3. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo obvesti vse članice Mednarodne organizacije dela in generalnega sekretarja Združenih narodov o začetku veljavnosti te listine.
Zgornje besedilo je verodostojno besedilo listine, ki jo je pravilno sprejela Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela na svojem petinosemdesetem zasedanju, ki je bilo v Ženevi in se je končalo 19. junija 1997.
V POTRDITEV TEGA sva to podpisala dvajsetega junija 1997.
Predsednica konference
Olga Keltosová l.r.
 
Generalni direktor
Mednarodnega urada za delo
Michel Hansenne l.r.
3. člen
Za izvajanje listine skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 102-01/11-6/9
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EPA 1754-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost