Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni, stran 14756.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) ter 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
1. člen
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10 in 92/10) se v 3. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri izredni oceni se vojaško osebo ocenjuje po kriterijih vojaške usposobljenosti iz druge in tretje alineje prvega odstavka 11. člena tega pravilnika ter vodstvenih lastnosti, če ima ocenjevani na formacijski dolžnosti, za katero se ocenjuje, pristojnosti v sistemu vodenja in poveljevanja. Kriteriji iz prve in četrte alineje prvega odstavka 11. člena se upoštevajo šele pri izdelavi redne službene ocene. Če je ocenjevalec, ki mora izdelati redno službeno oceno, vojaški osebi nadrejen manj kot tri mesece v ocenjevalnem obdobju, potem pri izdelavi redne službene ocene v celoti upošteva izredno oceno ter oceno strelske in gibalne sposobnosti.«.
2. člen
V 6. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(5) Program usposabljanja vojaških in civilnih oseb, pristojnih za službeno ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec) in za odločanje o pritožbi zoper službeno oceno, določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
3. člen
V 11. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vojaka, vojaškega uslužbenca, slušatelja vojaške šole, kandidata za podčastnika oziroma častnika, ki še nima opravljenega temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, se ne ocenjuje po kriterijih iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V 14. členu se v desetem odstavku obrazec določen kot priloga 1, nadomesti z novim obrazcem določenim v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Doda se nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Ocene iz IER se v obrazec službene ocene vpišejo v skladu s prevedbeno tabelo iz priloge 3 tega pravilnika.«.
5. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda besedilo: »V primeru odsotnosti vojaške osebe se ji službena ocena vroči s kurirjem na naslov stalnega prebivališča oziroma preko Pošte Slovenije. Za vročanje se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo postopek pred delovnimi sodišči.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja pri izdelavi službenih ocen v Slovenski vojski za leto 2011.
Št. 0070-78/2011-6
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-1911-0029
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost