Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4793. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, stran 14521.

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08 in 87/09) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »126. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07 (109/07 – popr.); v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1B)« nadomesti z besedilom »525. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2)«.
V 3. točki tretjega odstavka in v šestem odstavku se besedilo »126. členu ZISDU-1B« nadomesti z besedilom »525. členu ZISDU-2«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, ki je uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, dodatno oblikuje nov podsklad krovnega sklada, mora o tem še pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja tega podsklada obvestiti Generalni davčni urad, ki podatke o novih podskladih krovnega sklada doda na seznam iz šestega odstavka tega člena. Navedeno velja tudi, če se:
1. obstoječi vzajemni sklad po 323. členu ZISDU-2 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
2. vzajemni skladi po 276. členu ZISDU-2 združijo s spojitvijo, ki se opravi z ustanovitvijo novega podsklada krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
3. podskladi krovnega sklada po 326. členu ZISDU-2 vključijo v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena.«
V trinajstem in štirinajstem odstavku se besedilo »126. členu ZISDU-1B« nadomesti z besedilom »525. členu ZISDU-2«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(vzpostavitev evidence)
(1) Družba za upravljanje iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: družba za upravljanje) mora z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada oziroma z drugim dnem, navedenim v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, vzpostaviti evidenco spremljanja prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(2) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo v elektronski obliki, in sicer tako, da je mogoče pridobiti in izpisati vse podatke oziroma spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena za obdobje od dneva, ko je imetnik prvič pridobil investicijski kupon podsklada krovnega sklada (ki ga je lahko pozneje enkrat ali večkrat zamenjal za investicijske kupone drugih podskladov istega krovnega sklada), do dne unovčitve investicijskega kupona podsklada ali do poljubnega dne.
(3) V evidenci iz prvega odstavka tega člena morajo biti zajeti vsi investicijski kuponi podskladov krovnega sklada, katerih imetniki so fizične osebe. Za te kupone (v nadaljnjem besedilu: prvi pridobljeni kuponi) mora družba za upravljanje poleg podatkov, ki jih mora v evidenci imetnikov investicijskih kuponov zagotavljati po drugih predpisih, zagotoviti tudi:
1. čas pridobitve investicijskega kupona in
2. nabavno vrednost investicijskega kupona, pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih pridobljenih investicijskih kuponov določata v skladu s pravili določanja časa pridobitve in nabavne vrednosti investicijskih kuponov po zakonu, ki ureja dohodnino ter 525. členom ZISDU-2.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
1. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 323. členu ZISDU-2 in
2. če družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena (oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 323. členu ZISDU-2 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 323. členu ZISDU-2, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena (oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 323. členu ZISDU-2 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika), zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz četrtega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
1. če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada v okviru združitev vzajemnih skladov po 276. členu ZISDU-2 in
2. družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone prenosnega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, na dan izvedbe pripojitve oziroma v primeru spojitve na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja novo ustanovljenega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada v okviru združitev vzajemnih skladov po 276. členu ZISDU-2, na dan izvedbe pripojitve oziroma v primeru spojitve na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja novo ustanovljenega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz šestega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(8) Ne glede na četrti, peti, šesti in sedmi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, kadar je iz podatkov, s katerimi razpolaga ali jih pridobi od klirinškodepotne družbe, razvidno, da sta dejanski čas pridobitve in nabavna vrednost investicijskega kupona, določena v skladu s pravili iz tretjega odstavka tega člena, lahko drugačna od podatkov, s katerimi razpolaga družba za upravljanje, oziroma da investicijski kupon morda ni bil pridobljen, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, oznakam iz četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena dodati končnico, ki se glasi »-NEP«. Enaka končnica se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcij po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(9) Za vodenje evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 se šteje, da so bili kuponi z oznako »PRIV« pridobljeni:
1. na dan izvedbe združitve vzajemnih skladov po 276. členu ZISDU-2, če je bilo na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada,
2. na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 323. členu ZISDU-2, oziroma na dan oblikovanja podsklada že obstoječega krovnega sklada, če se obstoječi vzajemni sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega krovnega sklada po 323. členu ZISDU-2,
3. na dan prenosa podskladov, če so bili podskladi krovnega sklada preneseni v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje iz 326. člena ZISDU-2.
(10) Družba za upravljanje, ki upravlja:
1. krovni sklad, nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 323. členu ZISDU-2, oziroma krovni sklad, v katerega podsklad se je preoblikoval obstoječi vzajemni sklad po 323. členu ZISDU-2,
2. krovni sklad, na podsklad katerega je bilo preneseno premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov v okviru združitev vzajemnih skladov po 276. členu ZISDU-2, ali
3. krovni sklad, v katerega so bili vključeni podskladi drugega krovnega sklada iste družbe za upravljanje po 326. členu ZISDU-2, in tak krovni sklad ni uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, mora pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih kuponov, ki so pri priglasitvi transakcij po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2 imeli oznako oziroma končnico iz četrtega, petega, šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena, ob dostavi podatkov za odmero dohodnine zagotavljati za unovčene oziroma izplačane investicijske kupone enake oznake in končnice.
(11) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko družba za upravljanje, kadar ne razpolaga s podatkom o davčnih številkah imetnikov, ki so investicijske kupone:
1. obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada ali v postopku preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoječega krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podsklada krovnega sklada,
2. vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada oziroma podsklada na novo ustanovljeni ali obstoječi podsklad krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone novo ustanovljenega ali obstoječega podsklada krovnega sklada,
3. izločenega podsklada krovnega sklada, pridobljene z zamenjavo iz 1. ali 2. točke tega odstavka, ki so bili v postopku vključitve podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje zamenjani za investicijske kupone istega vključenega podsklada krovnega sklada, pridobili v času, ko predlaganje davčne številke izplačevalcu dohodkov za imetnike investicijskih kuponov ni bilo obvezno, v evidenci namesto podatka o davčni številki imetnika zagotovi posebno oznako »00000000«, če o tem obvesti Generalni davčni urad najpozneje hkrati z obvestilom po drugem oziroma devetem odstavku 1. člena tega pravilnika. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2.
(12) Obvestilo iz enajstega odstavka tega člena mora vsebovati podatke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka ter devetega odstavka 1. člena tega pravilnika. Obvestilu mora biti priložena izjava družbe za upravljanje o tem, da je družba za upravljanje že zaprosila imetnike investicijskih kuponov brez davčnih številk in klirinškodepotno družbo (če so obstoječi vzajemni skladi, iz katerih so bili oblikovani krovni skladi ali podsklad že obstoječega krovnega sklada, nastali iz pooblaščenih investicijskih družb oziroma investicijskih družb) za predložitev manjkajočih davčnih številk. Izjava mora vsebovati navedbo dokaza, ki potrjuje njeno resničnost. Obvestilu mora družba za upravljanje priložiti seznam imetnikov fizičnih oseb brez davčne številke z naslednjimi podatki:
1. osebno ime;
2. datum rojstva;
3. kraj rojstva, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga;
4. naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka);
5. država davčnega rezidentstva;
6. enotna matična številka občana, če družba za upravljanje s tem podatkom razpolaga.
(13) Če se podskladi krovnega sklada po 326. členu ZISDU-2 vključijo v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje, mora družba za upravljanje na dan prenosa podskladov (če je drugi krovni sklad že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, za investicijske kupone vključenih podskladov v evidenci zagotoviti podatke iz tretjega odstavka tega člena in posebne oznake iz četrtega do osmega odstavka ter enajstega odstavka tega člena. Če sta bila tako prvo-omenjeni kot tudi drugi krovni sklad že uvrščena na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, družba za upravljanje na dan prenosa podskladov prenese podatke iz evidence spremljanja prehodov med podskladi prvo-omenjenega krovnega sklada v evidenco spremljanja prehodov med podskladi drugega krovnega sklada.«.
3. člen
Osmi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Družba za upravljanje mora od imetnika investicijskih kuponov, ki poda zahtevo za prehod med podskladi krovnega sklada ali za unovčitev oziroma izplačilo investicijskih kuponov in za katerega ima ta družba v evidenci namesto podatka o njegovi davčni številki zagotovljeno oznako iz enajstega odstavka 2. člena tega pravilnika, zahtevati predložitev podatka o davčni številki in ga takoj po predložitvi vnesti v evidenco. Po vnosu v evidenco in najpozneje hkrati s priglasitvijo po osmem odstavku 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora družba za upravljanje predložiti davčnemu organu podatke o vseh transakcijah tega imetnika:
1. od dneva vzpostavitve evidence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali
2. od dneva začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se:
– obstoječi vzajemni sklad po 323. členu ZISDU-2 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika,
– po 276. členu ZISDU-2 na novo ustanovljeni podsklad krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, prenese premoženje vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada, ali
– podsklad krovnega sklada po 326. členu ZISDU-2 vključi v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, vključno s priglasitvami transakcij po sedmem odstavku 525. člena ZISDU-2, in sicer v vsebini in obliki, kot sta določeni v osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 in v pravilniku, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine.«.
4. člen
V drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo »126. členu ZISDU-1B« nadomesti z besedilom »525. členu ZISDU-2«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-831/2011/10
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
EVA 2011-1611-0176
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost