Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4703. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 14385.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-111/2011-24/451, z dne 7. 12. 2011, družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+------------------------------------------+--------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev   |    [EUR]    |
|                     +----------+---------+
|                     | brez DDV | z DDV |
+--------------------------------+---------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  |  V(L) |     |     |
|meritev, kadar končni odjemalec |     |     |     |
|ni lastnik merilne naprave in  |     |     |     |
|jo sistemski operater vzdržuje, |     |     |     |
|umerja in skladno s predpisi  |     |     |     |
|izvaja periodične menjave    |     |     |     |
|merilne naprave         |     |     |     |
+--------------------------------+---------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  |  V(U) | 1,4375 | 1,7250 |
|meritev, kadar sistemski    |     |     |     |
|operater ni lastnik merilne   |     |     |     |
|naprave in jo sistemski     |     |     |     |
|operater vzdržuje in umerja   |     |     |     |
+--------------------------------+---------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  |  V(N) |     |     |
|meritev, kadar sistemski    |     |     |     |
|operater ni lastnik merilne   |     |     |     |
|naprave ter je ne vzdržuje in  |     |     |     |
|ne umerja            |     |     |     |
+--------------------------------+---------+----------+---------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 76/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM 1/12-341/11
Vrhnika, dne 21. decembra 2011
EVA 2011-2111-0128
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže l.r.