Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4683. Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 14322.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa vrste ukrepov, za katere se lahko izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (v nadaljnjem besedilu: nadomestila), način izplačevanja in merila za izračun višine nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.
(2) Nadomestila se podelijo kot državna pomoč v skladu s točko IV.C.3. Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C št. 319 z dne 27. 12. 2006, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57).
2. člen
(uporaba)
(1) Nadomestila se izplačajo na najožjih vodovarstvenih območjih, namenjenih za varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo najožje vodovarstveno območje.
(2) Nadomestila se ne izplačajo na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih, če so s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo najožje vodovarstveno območje, določena prehodna obdobja in vodovarstveni režim na teh zemljiščih še ne velja.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, navedenih v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju;
2. kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) je kmetijsko gospodarstvo, določeno v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
3. nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec KMG-ja) je pravna ali fizična oseba, določena s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
4. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je pravna ali fizična oseba, ki izvaja občinsko gospodarsko javno službo oskrbe prebivalstva s pitno vodo;
5. GERK (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva;
6. kmetijsko zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU) je zemljišče, ki ga nosilec tega gospodarstva prijavi v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot GERK-e z naslednjimi vrstami dejanske rabe: 1100 – njiva, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni nasadi in 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
7. za ustrezno obdelan GERK se šteje, če so njive obdelane in pridelek pravočasno pobran, trajno travinje pokošeno najmanj enkrat letno ali sejano travinje na njivah najmanj dvakrat letno in pokošena trava odstranjena ter trava v trajnih nasadih pokošena najmanj enkrat letno in pridelek pravočasno pobran.
4. člen
(upravičenec do nadomestila)
Upravičenec do nadomestila (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) je nosilec KMG-ja, ki:
– je zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti vložil zahtevek za izplačilo nadomestila iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
– izvaja kmetijsko dejavnost na KZU na najožjem vodovarstvenem območju,
– ima KMG vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo, in
– ima skupno površino GERK-ov ali delov GERK-ov znotraj najožjega vodovarstvenega območja večjo ali enako 0,1 hektara.
5. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
(1) Zavezanec za izplačilo nadomestila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, ki upravlja vodni vir, za katerega je določen vodovarstveni režim na najožjem vodovarstvenem območju.
(2) Nadomestila se financirajo iz sredstev, ki jih za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo pridobiva izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
6. člen
(ukrepi vodovarstvenega režima)
Ukrepi vodovarstvenega režima, za katere se lahko na najožjih vodovarstvenih območjih pridobijo nadomestila, so ukrepi, ki se nanašajo na prepovedi, omejitve in zaščitne ukrepe v zvezi z ravnanjem s kmetijskimi zemljišči, ki so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo najožje vodovarstveno območje.
7. člen
(določitev višine nadomestila)
(1) Nadomestila se določijo s točkovanjem KMG-jev na podlagi metodologije iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Za posamezen KMG je izračunano povprečno število točk na hektar KZU znotraj določenega najožjega vodovarstvenega območja. Višino nadomestila predstavlja zmnožek števila točk z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke znaša 1 euro.
(3) Za KMG-je za katere ni podatkov o stanju kmetijske pridelave pred uveljavitvijo vodovarstvenega režima se višina nadomestila izračuna na podlagi povprečnega števila točk KMG-jev z znanimi podatki na določenem najožjem vodovarstvenem območju.
(4) Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena najvišji znesek nadomestila v obdobju od leta 2011 do leta 2015 ne sme presegati 500 evrov na hektar KZU.
8. člen
(pogoji za izplačilo nadomestila)
Nadomestila se lahko izplačajo upravičencu, če:
– na GERK-u ali na delu GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja izvaja kmetijsko dejavnost v skladu z ukrepi vodovarstvenega režima,
– je GERK ali del GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja glede na vrsto rabe ustrezno obdelan in
– je povprečno število točk KMG-ja na hektar KZU znotraj najožjega vodovarstvenega območja večje ali enako 50.
9. člen
(obveznosti upravičenca)
Za izplačilo nadomestila mora upravičenec vsako leto od 31. januarja do 31. marca podati zahtevek na obrazcu iz Priloge 2 te uredbe pri zavezancu.
10. člen
(obveznosti zavezanca)
(1) Zavezanec mora:
– v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka za izplačilo nadomestila iz prejšnjega člena upravičencu predložiti pogodbo v podpis,
– izplačati nadomestilo upravičencu in
– poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu z zahtevami iz 12. člena te uredbe.
(2) Zavezanec ne sme izplačati nadomestila oziroma mora zahtevati vračilo že izplačanega nadomestila:
– če na podlagi podatkov iz 13. člena te uredbe ugotovi, da upravičenec ne izvaja ukrepov vodovarstvenega režima na najožjem vodovarstvenem območju ali jih izvaja v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– če je bilo nadomestilo izplačano upravičencu, ki ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena te uredbe.
11. člen
(izplačila)
Nadomestila se izplačajo v enkratnem znesku na tekoči račun upravičenca najpozneje v šestih mesecih od vložitve zahtevka 9. člena te uredbe.
12. člen
(poročanje o izplačanih nadomestilih)
Z namenom evidentiranja in poročanja v skladu s predpisi, ki urejajo državno pomoč, mora zavezanec poročati o izplačanih nadomestilih ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na svojih spletnih straneh.
13. člen
(podatki o ugotovljenih nepravilnostih na vodovarstvenih območjih)
Zavezanec pred izplačilom nadomestila od Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano pridobi podatke o pravnomočnih inšpekcijskih odločbah zaradi kršitev vodovarstvenega režima ali zaradi neustrezno obdelanega GERK-a na posameznem najožjem vodovarstvenem območju za upravičence, ki so oddali zahtevke v roku iz 9. člena te uredbe in izpolnjujejo pogoje iz 4. člena te uredbe.
14. člen
(izračun točk in posredovanje podatkov zavezancem)
(1) Število točk na KMG izračuna ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi grafičnega sloja točkovanja glede na vrsto rabe znotraj najožjih vodovarstvenih območij, ki ga prejme od Kmetijskega inštituta Slovenije in je izdelan na podlagi metodologije iz Priloge 1 te uredbe ter grafičnih podatkov o GERK-ih z vrsto rabe iz RKG. Podatek o površini se prevzame glede na stanje GERK-ov na dan 31. marec v letu, za katerega se vlaga zahtevek.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, sporoči zavezancem, za vsakega posameznega upravičenca, površino KZU znotraj vodovarstvenega območja v upravljanju zavezanca in povprečno število točk tega KMG-ja na hektar KZU znotraj najožjega vodovarstvenega območja.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posreduje podatke iz prejšnjega odstavka zavezancem vsako leto najkasneje en mesec po roku za oddajo zahtevkov iz 9. in 15. člena te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(zahtevki za leto 2011)
(1) Ne glede na določbo 9. člena te uredbe se zahtevki za leto 2011 lahko vlagajo do 31. marca 2012.
(2) Ne glede na določbo 11. člena te uredbe se nadomestila iz zahtevkov za leto 2011 izplačajo do 1. julija 2012.
16. člen
(odobritev sheme pomoči)
(1) Zavezanec sklene pogodbe z upravičenci, če je shema pomoči po tej uredbi odobrena s strani Komisije.
(2) Minister za okolje in prostor objavi odobritev iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-64/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-2511-0110
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti