Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4682. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih nepoklicnih funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih odborov in komisij Občine Žužemberk, stran 14320.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žužemberk na 11. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih nepoklicnih funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih odborov in komisij Občine Žužemberk
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo sejnine, nagrade, plačila za nepoklicne funkcionarje ter za člane komisij in odborov, člane nadzornega odbora in tudi merila za sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Žužemberk, ki niso člani občinskega sveta.
2. člen
Župan Občine Žužemberk je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 49. plačni razred (župan VI).
Županu pripada dodatek za delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Sklep o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3. člen
Plačni razred podžupana se na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 31.–41. plačni razred (podžupan V).
Plačni razred podžupana ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil določi župan s sklepom.
Podžupanu Občine Žužemberk, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo do višine 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Podžupanu Občine Žužemberk se plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana določi v razmerju: 50 % v fiksnem znesku in 50 % v variabilnem delu glede na pooblastila, vsebino in obseg dela od zneska, ki je določen za nepoklicno opravljanje funkcije. Višino variabilnega dela plačila določi župan na podlagi mesečnega poročila.
4. člen
Osnova za obračunavanje sejnin oziroma plačil za opravljanje dela članov občinskega sveta, nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, je plača župana določena v 4. členu tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana), ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno brez dodatka za delovno dobo.
5. člen
Članu občinskega sveta se letno obračuna sejnina za posamezno leto glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 7,5 % plače župana,
– za vodenje delovnega telesa občinskega sveta v višini 1,5 % plače župana,
– za članstvo v delovnem telesu v višini 1 % plače župana.
Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, se za udeležbo na seji obračuna sejnina v višini 2 % plače župana.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 90 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje nova sejnina ne izplačuje in se sejnina izplača na način, kot da seja ni bila prekinjena.
Za korespondenčno ali slavnostno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Žužemberk, ne sme presegati 15 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, in sicer tako, da znaša sejnina 7,5 % vrednosti plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, in sicer tako, da znaša sejnina 5 % vrednosti plače župana.
Vsa ostala določila glede stroškov prihoda na sejo, evidenc prisotnosti in najmanjše časovne prisotnosti na seji, sejnin za redne, izredne in korespondenčne seje ter prekinjene seje veljajo določila iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja izven območja Občine Žužemberk in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju njihove funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave ali podžupan.
Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
8. člen
Prejemki iz 5. in 6. člena tega pravilnika se izplačujejo enkrat letno, in sicer najkasneje do 20. decembra tekočega leta. Vsem upravičencem se izplačilo izvede na podlagi sklepa o imenovanju.
Povračila stroškov iz 7. člena tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec.
9. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugi organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funkcije oziroma dela in povračilo stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
10. člen
Članom komisij in drugih strokovnih organov, ki jih v skladu s statutom imenuje župan ali občinski svet, se lahko s sklepi o imenovanju določi nagrada v obliki sejnine v višini določeni v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika.
11. člen
Člani sveta ožjega dela občine opravljajo svoje delo brezplačno.
Članom volilnih organov, imenovanih za izvedbo splošnih lokalnih volitev se izplačuje nagrada za njihovo delo v skladu z zakonom. Za izvedbo drugih volitev se članom volilnih organov izplača nagrada v višini nagrade določene v 6. členu tega pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 135/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-37/2011-1
Žužemberk, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.