Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, stran 13998.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11 in 37/11 – popr.) se v drugem odstavku 1. člena šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),«.
2. člen
V 3. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko gospodarstvo, ki v letu pred objavo javnega razpisa vloži zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike, in ob predložitvi vloge na javni razpis ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo javnega razpisa. Enota vloženega dela pa pomeni obseg dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba za polni delovni čas v obdobju enega leta oziroma eno polno delovno moč, ki znaša 1800 ur letno;«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. upravičenec mora na ARSKTRP predložiti poročilo o izvedenem usposabljanju, dokazila o številu udeležencev na usposabljanju ter ostala dokazila, zahtevana v javnem razpisu.«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, kamor spada tudi gozd. Če kmetija obsega manj kot 3 ha primerljivih kmetijskih površin, mora biti vlagatelj imetnik oziroma lastnik najmanj:«.
V prvi točki pod b) se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje kriterija 3 ha primerljivih kmetijskih površin, mora biti kmetija prevzemnika dejavno kmetijsko gospodarstvo. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. Na prevzeti kmetiji mora imeti stalno ali začasno prebivališče;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje točke se upoštevajo podatki o katastrski kulturi (v nadaljnjem besedilu: kultura) na parceli iz zemljiškega katastra. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
a) 1 ha njiv (šifra kulture 101) ali vrtov (šifra kulture 102),
b) 2 ha travnikov (šifra kulture 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra kulture 104),
c) 4 ha pašnikov (šifra kulture 109),
d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra kulture 103) ali vinogradov (šifra kulture 105) ali hmeljišč (šifra kulture 106),
e) 8 ha gozdov (šifra kulture 112),
f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra kulture 111) ali
g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra kulture 108) ali trstičja (šifra kulture 110);«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. kot prevzem kmetije se šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. iz poslovnega načrta iz 10. točke tega odstavka mora biti razviden namen porabe pridobljenih sredstev najmanj v višini vlagateljevega preliminarnega izračuna, na osnovi meril, ki se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Višina sredstev, izračunana na podlagi preliminarnega izračuna, se lahko nameni za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge 1 k Pogodbi vključno z naložbami, namenjenimi za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, predelavo kmetijskih proizvodov, ter z naložbami v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti na prevzeti kmetiji;«.
Za 11. točko se dodajo nove 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:
»12. podrobnejši pogoji glede izvajanja in pogojev, vezanih na upravičenosti posamezne naložbe, ter vrste upravičenih naložb se določijo z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo;
13. sredstva se ne dodelijo za stroške in naložbe iz devetega in desetega odstavka 22. člena te uredbe, šestega in sedmega odstavka 34. člena te uredbe ter petega odstavka 63. člena te uredbe;
14. podrobnejša razlaga pogojev za dodelitev sredstev se določi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V tretjem odstavku se v 4. točki besedilo »določil poslovnega načrta« nadomesti z besedilom »določil v tistem delu poslovnega načrta«.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. kadar je pri kontroli ugotovljeno, da je prevzemnik kršil določbe 1. točke pod a) in 2. točke pod a) četrtega odstavka tega člena in le-to odstopanje, glede na podatke iz RKG, v celotnem obdobju, ki je lahko predmet kontrole, ne presega 10 odstotkov, se določbe o sankcioniranju ne uporabijo.«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se v 5. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»5. prenosnik mora na prevzemnika pred oddajo vloge na javni razpis prenesti lastninsko pravico na kmetiji, ki obsega najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Če takšna kmetija, ne obsega najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin, mora prenosnik na prevzemnika prenesti najmanj:«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. za izračun primerljivih kmetijskih površin iz prejšnje točke se upoštevajo podatki o kulturi na parceli iz zemljiškega katastra. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
a) 1 ha njiv (šifra kulture 101) ali vrtov (šifra kulture 102),
b) 2 ha travnikov (šifra kulture 107) ali ekstenzivnih sadovnjakov (šifra kulture 104),
c) 4 ha pašnikov (šifra kulture 109),
d) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (šifra kulture 103) ali vinogradov (šifra kulture 105) ali hmeljišč (šifra kulture 106),
e) 8 ha gozdov (šifra kulture 112),
f) 5 ha gozdnih plantaž (šifra kulture 111) ali
g) 6 ha barjanskih travnikov (šifra kulture 108) ali trstičja (šifra kulture 110);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. nepreklicno mora prenehati opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost, pri čemer se nobena veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, ob oddaji vloge na javni razpis ne sme več glasiti na ime prenosnika;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. kot prenos kmetije se šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. podrobnejša razlaga pogojev za dodelitev sredstev se določi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V drugem odstavku se v 3. točki črta beseda »notarsko«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. prevzemnik iz 1. točke pod a) tega odstavka mora pripraviti poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES in ga priložiti k vlogi na javni razpis.«.
V četrtem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. prevzemnik iz 1. točke pod a) drugega odstavka tega člena se obvezuje, da bo:
a) pripravil poslovni načrt o razvoju kmetijske dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe 1974/2006/ES in ga izpolnil najkasneje pred iztekom petih let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih,
b) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku, in sicer še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih,
c) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. prevzemnik iz 1. točke pod b) drugega odstavka tega člena se obvezuje da bo:
a) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža rejnih živali, najmanj v obsegu, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku, in sicer še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih;
b) nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije še najmanj pet let od dneva izdaje odločbe o prevzetih obveznostih.«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se 1. točka pod a) spremeni tako, da se glasi:
»a) če se prenosnik še vedno ukvarja s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in se katerakoli veljavna komercialna pogodba, ki se nanaša na opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti, še glasi na ime prenosnika, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje rente prekine za šest mesecev, ob drugi nepravilnosti pa se prenosnika izključi iz ukrepa;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za prevzemnika iz 1. točke pod a) drugega odstavka prejšnjega člena:
a) če krši določbe 7. točke drugega odstavka prejšnjega člena ali 1. točke pod a) in c) četrtega odstavka prejšnjega člena, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
b) če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. za prevzemnika iz 1. točke pod b) drugega odstavka prejšnjega člena:
a) če krši določbe 7. točke drugega odstavka prejšnjega člena ali 2. točke pod b) četrtega odstavka prejšnjega člena, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
b) če prevzemnik zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga najkasneje do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve;
c) če prevzemnik zmanjša obseg staleža rejnih živali, na podlagi katerega je bila dodeljena letna renta prenosniku in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, plača sankcijo v višini šestih mesečnih rent za vsako leto kršitve.«.
8. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Letna renta je sestavljena iz:
1. fiksnega dela, ki znaša 5.000 eurov na kmetijo na leto, razen v primeru kmetij, katere ne izpolnjujejo vstopnega kriterija glede minimalnega obsega primerljivih kmetijskih površin iz 5. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe, kjer pripada prenosniku renta, ki znaša 6.500 eurov na leto, in
2. variabilnega dela, ki se izračuna na podlagi podatka o primerljivih kmetijskih površinah. Za izračun variabilnega dela rente se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in rabi GERK-a iz zadnje oddane zbirne vloge, na podlagi katere je bila za kmetijo izdana odločba o izplačilu sredstev. Za vsak ha primerljivih kmetijskih površin po tem izračunu se izplača znesek v višini 300 eurov/ha na leto, vendar največ do vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin po tem izračunu. Če je kmetija po tem izračunu večja, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se za izračun variabilnega dela rente upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer:
a) 1 ha njiv (šifra dejanske rabe 1100; v nadaljnjem besedilu: raba),
b) 2 ha trajnih travnikov (raba 1300), ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov (raba 1222), ostalih trajnih nasadov (raba 1240) ali barjanskih travnikov (raba 1321),
c) 0,25 ha hmeljišč (raba 1160), trajnih rastlin na njivskih površinah (raba 1180), rastlinjakov (raba 1190), vinogradov (raba 1211), matičnjakov (raba 1212). intenzivnih sadovnjakov (raba 1221) ali oljčnikov (raba 1230) ali
d) 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem (raba 1800);«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se v 1. točki besedilo »ali obnove« nadomesti z vejico in besedilom »rekonstrukcije ali investicijskega vzdrževanja«.
V drugem, četrtem in osmem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V devetem odstavku se v 4. točki beseda »in« nadomesti s piko, 5. točka pa se črta.
10. člen
V tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V sedmem odstavku se v 6. točki beseda »in« nadomesti s piko, 7. točka pa se črta.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. gozdna posest vlagatelja, ki kandidira na predmet podpore iz 1. točke 27. člena te uredbe, ne sme biti manjša od 0,5 ha. Vlagatelj je lahko tudi združenje lastnikov gozdov, če gozdna posest, na kateri se ukrep izvaja, ni manjša od 0,5 ha. Kadar je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik, mora biti nosilec gozdarske dejavnosti in lastnik najmanj 0,5 ha gozda;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. sredstva se ne dodelijo za naložbe v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti pravnih oseb, katerih najmanj 50 odstotni delež je v lasti države.«.
12. člen
V prvem odstavku 34. člena se v 2. točki besedilo »gradnja in obnova« nadomesti z besedilom »novogradnje, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje«.
V 3. točki se za besedilom »IKT opreme« dodata vejica in besedilo »vključene v proces trženja ali predelave,«.
V 4. točki se za besedilom »izvedbo naložbe« doda besedilo »in izpolnjevanjem obveznosti iz javnih razpisov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
V tretjem odstavku se v točki a) in b) za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V petem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V šestem odstavku se v 9. točki beseda »in« nadomesti s piko, 10. točka pa se črta.
V sedmem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru drugih ukrepov iz PRP 2007–2013;«.
Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
13. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotoviti mora ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del in predpisana dovoljenja za naložbo;
2. v primeru zahtevne naložbe mora predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP. Poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za obdobje izvajanja naložbe ter za pet let od zadnjega izplačila sredstev, v primeru, če je doba vračanja investicijskih sredstev daljša, pa mora biti izdelan najmanj za dobo vračanja vloženih sredstev;
3. v vlogi na javni razpis mora prikazati prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. Podrobnejša določila, kaj se šteje za izboljšanje splošne učinkovitosti podjetja, so opredeljena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
4. v vlogi na javni razpis mora predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:
a) dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki,
b) skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe, ali
c) izvedljivosti naložbe;
5. z naložbo mora prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa:
a) uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
b) uvajanje učinkovitega trženja proizvodov,
c) stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela,
d) uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu;
6. naložbe, ki se nanašajo na 2., 3. in 5. točko prvega odstavka 33. člena te uredbe, so upravičene do podpore, če gre za naložbo, ki se nanaša na:
a) vzpostavitev novega obrata,
b) širitev obstoječega obrata,
c) povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
d) bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata.
7. biti mora lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku naložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe;
8. ne glede na prejšnjo točko je treba v primeru nakupa in postavitve aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov vlogi priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje namestitev aparata. Če je najemodajalec pravna oseba javnega prava, je treba k vlogi priložiti petletno pogodbo, ki vključuje klavzulo o možnosti podaljšanja;
9. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
10. izkazati mora sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, mora priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe;
11. ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe;
12. dokazati mora, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 36 mesecev od dneva, s katerim je standard za podjetje postal obvezen;
13. če se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Pogodbi, ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske oziroma gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi v skladu s 16.a členom Uredbe 1698/2005/ES ter četrtim in petim odstavkom 38. člena te uredbe ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore, potem mora vlagatelj predložiti:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
b) popis del in stroškov, ki se nanašajo na v tem odstavku opredeljene vrste naložb ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež podpore;
14. k vlogi mora za stroške storitev, dobav, del strojev in opreme, ki so višji od 10.000 eurov brez DDV, priložiti pisne ponudbe več med seboj neodvisnih ponudnikov;
15. do sofinanciranja nakupa nepremičnin so upravičena mikro, mala in srednja podjetja, katerih naložba se nanaša na predmet podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka 33. člena te uredbe. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a) nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto,
b) kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih proizvodov,
c) prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ petodstotni lastniški delež v enem ali drugem podjetju,
d) sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, če gre za prenos:
– od fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot petodstotni lastniški delež, ali
– od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo,
e) nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju sedmih let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;
16. tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
a) da je v primeru naložbe, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter izveden vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
b) da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta,
c) da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe,
d) da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za proizvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena).
(2) Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji glede na vrsto registracije:
1. vlagatelj iz 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora izkazati, da kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, ustvari primeren bruto prihodek iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na enoto vloženega dela. Višina primernega bruto prihodka na enoto vloženega dela in potreben obseg vloženega dela, opredeljen v višini polne delovne moči, se določi v javnem razpisu;
2. vlagatelj iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v RKG in je vložilo zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku za tekoče leto. Če v tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati zbirnih vlog, se upošteva zbirna vloga, oddana v predhodnem letu;
3. vlagatelj iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti vpisan v RKG kot nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba in katero je vložilo zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku za tekoče leto. Če v tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati zbirnih vlog, se upošteva zbirna vloga, oddana v predhodnem letu;
4. vlagatelj iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti vpisan v RKG kot planina, izpolnjevati pogoje o minimalnem staležu molznih živali na paši, ki se podrobneje določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ter vložiti zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku za tekoče leto. Če v tekočem letu še ni bilo mogoče vlagati zbirnih vlog, se upošteva zbirna vloga, oddana v predhodnem letu. Naložba, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena na planini.
(3) Končni prejemnik sredstev, ki je kmetija, mora začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKGP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na prijavnem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(4) V javnem razpisu se lahko omeji razpisan predmet naložbe, tip in velikost vlagateljev ter sektor pridelave oziroma predelave, za katere se razpisujejo sredstva.
(5) V javnem razpisu se lahko določi, koliko vlog na posamezen javni razpis lahko vloži vlagatelj ter koliko nezaključenih naložb iz naslova tega ukrepa ima lahko vlagatelj na dan vložitve vloge na javni razpis.
(6) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev glede na posamezno vrsto naložbe in posamezne upravičence se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.«.
14. člen
V četrtem in petem odstavku 40. člena se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V šestem odstavku se v 7. točki beseda »in« nadomesti s piko, 8. točka pa se črta.
15. člen
V prvem odstavku 42. člena se v 3. točki besedilo »najpozneje do 30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
V drugem odstavku se v 5. točki besedilo »najpozneje do 30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
V tretjem odstavku se v 3. točki besedilo »najpozneje do 30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
V četrtem odstavku se v 4. točki besedilo »najpozneje do 30. junija 2015« nadomesti z besedilom »do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
16. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
17. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do podpore so upravičeni stalni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2011 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.«.
V četrtem odstavku se v 3. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 4. točka pa se črta.
18. člen
Drugi odstavek 48. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
19. člen
V tretjem odstavku 49. člena se za besedo »Najvišji« doda beseda »letni«.
20. člen
V drugem odstavku 51. člena se v 4. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 5. točka pa se črta.
V tretjem in četrtem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
21. člen
Peti odstavek 53. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
22. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
23. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedo »leto« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V četrtem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V sedmem odstavku se v 2. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 3. točka pa se črta.
24. člen
Tretji odstavek 59. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
25. člen
V tretjem in četrtem odstavku 63. člena se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V petem odstavku se v 10. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 11. točka pa se črta.
26. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(vlagatelji)
(1) Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
(2) Kmetijska gospodarstva iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati kriterije za mikro podjetja iz Priloge I Uredbe 800/2008/ES.
(3) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.«.
27. člen
V prvem odstavku 65. člena se v 3. točki besedilo »prvim odstavkom prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjim členom«.
5. in 6. točka se črtata.
Dosedanje 7. do 10. točka postanejo 5. do 8. točka.
28. člen
Šesti odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
29. člen
V tretjem odstavku 69. člena se v 10. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 11. točka pa se črta.
V petem in šestem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
30. člen
V prvem odstavku 71. člena se 1. točka črta.
Dosedanje 2. do 8. točka postanejo 1. do 7. točka.
31. člen
V tretjem odstavku 75. člena se v 5. točki vejica in beseda »in« nadomestita s piko, 6. točka pa se črta.
V četrtem in petem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
32. člen
V prvem odstavku 77. člena se v 6. točki za besedo »sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
33. člen
V prvem odstavku 81. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. novogradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela;«.
V četrtem in šestem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
V osmem odstavku se v 9. točki beseda »in« nadomesti z vejico.
10. točka spremeni se tako, da se glasi:
»10. naložbe v objekte oziroma prostore za zasebno rabo,«.
Za 10. točko se dodajo nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. objekte za opravljanje pridobitne dejavnosti,
12. nakup nepremičnin, razen zemljišč in v okviru predmeta podpore iz 5. točke prejšnjega člena, in
13. prenovo fasad (zunanjih ometov) v okviru predmeta podpore iz 2. točke prejšnjega člena.«.
34. člen
V prvem odstavku 83. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. predložiti mora investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ter načrt upravljanja;«.
5. točka se črta.
Dosedanje 6. do 11. točka postanejo 5. do 10. točka.
Dosedanja 12. točka, ki postane 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. če vlagatelj ni lastnik oziroma edini lastnik predmeta podpore, mora vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. V kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika oziroma solastnika.«.
Dosedanja 13. točka postane 12. točka.
V tretjem odstavku se besedilo »kulturnovarstveno soglasje« nadomesti z besedo »izjavo«, za besedilom »kulturnovarstvenimi pogoji« pa se doda besedilo »in kulturnovarstvenim soglasjem«.
Četrti odstavek se črta.
35. člen
Drugi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila:
a) demografsko-socialni vidik,
b) naravovarstveni vidik,
c) regionalni vidik,
d) ekonomski vidik,
e) kulturnovarstveni vidik.«.
36. člen
Četrti odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
37. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 1. točke prejšnjega člena so:
1. rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje objektov nepremične kulturne dediščine na podeželju;
2. nakup nove opreme v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa;
3. nakup IKT opreme;
4. konservatorsko-restavratorska dela v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa;
5. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa.
(2) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 2. točke prejšnjega člena so:
1. rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki sodijo v okvir muzeja na prostem;
2. investicijsko vzdrževanje prostorov, v katerih se nahajajo stalne zbirke etnološke dediščine;
3. novogradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja stalnih zbirk etnološke dediščine, če to ni v nasprotju z varovanimi vrednotami območja;
4. nakup nove opreme;
5. nakup IKT opreme;
6. konservatorsko-restavratorska dela v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa;
7. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa.
(3) Upravičeni stroški za predmet podpore iz 3. točke prejšnjega člena so:
1. novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje tematskih poti;
2. novogradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov, namenjenih za potrebe varovanja objektov nepremične kulturne dediščine, če to ni v nasprotju z varovanimi vrednotami območja;
3. nakup nove opreme;
4. nakup IKT opreme;
5. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s konservatorskim načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko-restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa.
(4) Pri posameznih gradbeno-obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže, stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) in ureditev neposredne okolice objekta.
(5) Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(6) Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(7) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. prevozna sredstva in kmetijsko mehanizacijo,
4. stroške poslovanja,
5. bančne stroške in stroške garancij,
6. splošne upravne stroške,
7. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
8. premično in živo dediščino,
9. sakralne objekte, razen samostanov v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP in znamenj,
10. nakup sadilnega materiala enoletnih rastlin,
11. novogradnje, razen v primeru 5. točke prvega odstavka tega člena,
12. naložbe v notranje prostore za zasebno rabo in
13. nakup nepremičnin.«.
38. člen
V prvem odstavku 88. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je po predpisu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojen za varstvo nepremične kulturne dediščine, in Zavod za ohranjanje narave, ki je po predpisu, ki ureja ohranjanje narave, pristojen za ohranjanje narave, ne moreta biti vlagatelja.«.
39. člen
V prvem odstavku 89. člena se v 7. točki pod a) za besedo »prikazovati« doda besedilo »nepremično,«.
V 9. točki se za besedo »vlagatelj« doda beseda »dejavno«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. če vlagatelj ni lastnik predmeta podpore, mora vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. V kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora priložiti tudi overjeno soglasje lastnika.«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. v primeru, ko je vlagatelj koncesionar, mora predložiti koncesijsko pogodbo. Kadar je vlagatelj upravljavec, mora predložiti pogodbo o upravljanju oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno razmerje med lastnikom in upravljavcem in«.
V tretjem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. predložiti mora investicijsko dokumentacijo z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;«.
V četrtem odstavku se besedilo »kulturnovarstveno soglasje« nadomesti z besedo »izjavo«, za besedilom »kulturnovarstvenimi pogoji« pa se doda besedilo »in kulturnovarstvenim soglasjem«.
Peti odstavek se črta.
40. člen
Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila:
a) demografsko-socialni vidik,
b) naravovarstveni vidik,
c) kulturnovarstveni vidik,
d) regionalni vidik,
e) ekonomski vidik.«.
41. člen
Peti odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ukrep se izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja te uredbe.«.
42. člen
V 99. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. če je v NIP vključen projekt, ki vsebuje predmet podpore iz ostalih ukrepov 1., 2. ali 3. osi iz PRP 2007–2013, mora biti v skladu z Uredbo 1698/2005/ES in PRP 2007–2013. Nosilec projekta mora ob oddaji NIP izpolnjevati pogoje, ki jih za posamezen ukrep določa v času oddaje NIP ta uredba in uredba, ki ureja plačila ukrepov 2. osi iz PRP 2007–2013, in upoštevati določbe te uredbe, ki se nanašajo na upravičene stroške in finančne določbe za posamezen ukrep.«.
43. člen
V 106. členu se za devetim odstavkom doda novi deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.«.
44. člen
Drugi odstavek 115. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo, in podrobnejših meril, določenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
45. člen
Četrti odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sprememba vloge na javni razpis je dopustna do objave obvestila o zaprtju odprtega javnega razpisa, vendar se pri tem glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena, oziroma do roka zaprtja, določenega v zaprtem javnem razpisu.«.
46. člen
V četrtem in petem odstavku 118. člena se številka »56/10« nadomesti s številko »52/10«.
47. člen
V prvem odstavku 120. člena se drugi stavek črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja.
(3) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.«.
Dosedanji drugi do dvanajsti odstavek postanejo četrti do štirinajsti odstavek.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane petnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(15) V primeru kandidiranja na javne razpise iz naslova ukrepov Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112 in Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 mora kmetijsko gospodarstvo za pridobitev sredstev v letu pred objavo javnega razpisa vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. Kmetijsko gospodarstvo, ki kandidira na javne razpise iz naslova ukrepov Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121, Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123, Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311 in Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja – ukrep 323 (le v primeru naložb v gradove, graščine, dvorce in samostane) mora biti dejavno kmetijsko gospodarstvo.«.
Dosedanji štirinajsti odstavek postane šestnajsti odstavek.
48. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 121. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Končni prejemnik sredstev mora v skladu s to uredbo na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Pri ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa mora poročati prevzemnik v skladu s 3. točko četrtega odstavka 18. člena te uredbe. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se pri ukrepih Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane – ukrep 132, Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133, Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev – ukrep 142, Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 in Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja – ukrep 323 podatki za spremljanje kazalnikov pridobijo iz vlog ter zahtevkov.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi sredstva iz naslova ukrepov Pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112, Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121 in Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123, z izjemo čebelarjev, Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311, Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja – ukrep 323 (v primeru naložb v gradove, graščine, dvorce in samostane), mora še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če se upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.«.
V desetem odstavku se za besedilom »izplačilo sredstev« vejica nadomesti s piko, besedilo »vendar najkasneje do 30. junija 2015« pa se črta.
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, je 30. junij 2015.«.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta dvanajsti in trinajsti odstavek.
Doda se novi štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Končni prejemnik sredstev mora zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKGP, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES.«.
49. člen
V drugem odstavku 127. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. original izvoda računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa,«.
V četrtem odstavku se beseda »normiranih« črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz prejšnjega člena.«.
50. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2011-2311-0105
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina