Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4422. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, stran 13781.

Na podlagi 7., 14. in 21. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vlogo za vrednotenje izobraževanja, vsebino in obliko obrazca vloge za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: priznavanje izobraževanja), dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ter stroške vrednotenja in priznavanja izobraževanja.
II. VLOGA
2. člen
(vloga za vrednotenje izobraževanja)
(1) Prosilec poda vlogo za vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru.
(2) ENIC-NARIC center lahko določi vsebino in obliko vloge na posebnem obrazcu.
3. člen
(vloga za priznavanje izobraževanja)
(1) Vlagatelj, ki namerava v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje na izobraževalni instituciji, vloži vlogo za priznavanje izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni program pri izobraževalni instituciji, na katero se želi vpisati.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (Obrazec N – Priloga 1).
III. DOKUMENTACIJA
4. člen
(dokumentacija)
(1) K vlogi za vrednotenje izobraževanja ali k vlogi za priznavanje izobraževanja se priloži:
– izvirnik listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se vrednoti oziroma prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
– neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
– sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski jezik, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena,
– neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
– kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(2) Če organ vrednotenja oziroma priznavanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj oziroma prosilec zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, pa je mogoče o njegovem izobraževanju vseeno presojati, lahko odloči oziroma izda mnenje tudi brez prevoda.
(3) Organ vrednotenja oziroma priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da prosilec oziroma vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.
(4) Prosilec k vlogi za vrednotenje izobraževanja priloži potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja.
(5) Če prosilec uveljavlja oprostitev plačila stroškov skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.); v nadaljnjem besedilu: zakon), vlogi priloži veljavno dokazilo.
(6) Izvirnike listin o izobraževanju iz prvega odstavka tega člena, organ vrednotenja oziroma priznavanja izobraževanja vrne prosilcu oziroma vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov pa le, če je v postopku predložena tudi kopija prevodov.
IV. STROŠKI
5. člen
(stroški vrednotenja izobraževanja)
(1) Stroški vrednotenja izobraževanja, ki se zaključi z izdajo mnenja ali obvestila, znašajo 50 eurov in jih prosilec poravna ob vložitvi vloge osebno pri ENIC-NARIC centru ali na podračun Uprave Republike Slovenije za javna naročila, pri čemer je obvezna uporaba sklica skladno s predpisi, ki urejajo podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Stroški vrednotenja izobraževanja so prihodek državnega proračuna.
(2) Če se v postopku ugotovi, da stroški vrednotenja izobraževanja niso bili poravnani kljub pozivu ENIC-NARIC centra v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona, se zadrži vročitev mnenja do predložitve potrdila o plačilu. V primeru preplačila stroškov se le-to na zahtevo vrne prosilcu.
6. člen
(stroški priznavanja izobraževanja)
Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati 17. decembra 2011.
Št. 0072-9/2011
Ljubljana, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-3211-0038
v funkciji ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost