Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4420. Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje, stran 13770.

Na podlagi 8. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa območja, ki so primerna za ekološko čebelarjenje, za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189/07 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 967/2008 z dne 29. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (UL L št. 264 z dne 3. 10. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 337/08 z dne 18. 9. 2008, str.1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 426/2011 z dne 2. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 113 z dne 3. 5. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES).
2. člen
(določitev območij)
(1) Za ekološko čebelarjenje so primerna vsa območja, razen območij, določenih v drugem odstavku tega člena in označenih na Karti neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v merilu 1: 250 000 pri formatu izpisa A0 (v nadaljnjem besedilu: karta), ki je Priloga 1 tega pravilnika in je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(2) Območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje, so:
– kilometrski pasovi levo in desno od roba cestnega sveta avtocest in hitrih cest, ki so v skladu s predpisom, ki ureja status in kategorizacijo javnih cest, kategorizirane kot avtoceste in hitre ceste (v nadaljnjem besedilu: avtoceste);
– odlagališča odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem besedilu: odlagališča odpadkov);
– druga območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje (v nadaljnjem besedilu: druga območja).
3. člen
(kilometrski pasovi)
Za ekološko čebelarjenje niso primerna območja po en kilometer levo in desno od robov cestnega sveta avtocest.
4. člen
(odlagališča odpadkov)
(1) Odlagališča odpadkov so lokacije s premerom šest kilometrov, ki zajemajo trikilometrska območja oddaljenosti od središča odlagališč odpadkov.
(2) Lokacije odlagališč odpadkov so prikazane v preglednici, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(druga območja)
(1) V skladu s tem pravilnikom se med druga območja štejejo geografsko strnjena območja, omejena s posameznimi zemljepisnimi kraji ali referenčnimi točkami, ki zajemajo:
– strnjena mestna naselja, vključno s kilometrsko oddaljenostjo od strnjenih mestnih naselij,
– industrijska središča, vključno s trikilometrsko oddaljenostjo od industrijskih središč, in
– druga območja, ki zaradi vplivov urbanizma in industrije ne izpolnjujejo pogojev za ekološko čebelarjenje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES.
(2) Lokacije drugih območij so navedene na seznamu, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni list RS, št. 52/03).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 007-542/2010
Ljubljana, dne 13. decembra 2011
EVA 2009-2311-0132
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost