Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4340. Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov, stran 13533.

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), določa dodatne zahteve za pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov.
2. člen
Za razvrščanje, pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov se uporablja Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2011, str. 1).
3. člen
(1) Biocidni proizvodi, ki bi se lahko zamenjali za hrano, pijačo ali krmo, morajo biti zapakirani tako, da se zmanjša verjetnost, da bi prišlo do zamenjave.
(2) Biocidni proizvodi, ki so namenjeni za splošno uporabo in jih je mogoče zamenjati za hrano, pijačo ali krmo, naj vsebujejo sestavine, ki odvračajo od njihovega uživanja.
4. člen
Etiketa ne sme biti zavajajoča ali vzbujati napačnega vtisa o proizvodu, v nobenem primeru pa ne sme vsebovati navedb, kot so »biocidni proizvod z majhnim tveganjem«, »nestrupen«, »neškodljiv« ali podobno.
5. člen
(1) Poleg zahtev predpisa iz 2. člena tega pravilnika, je treba na etiketi jasno, neizbrisno in čitljivo navesti:
1. vsako aktivno snov posebej in njeno vsebnost v merskih enotah;
2. številko dovoljenja za promet, ki jo biocidnemu proizvodu dodeli Urad Republike Slovenije za kemikalije, razen v primeru priglasitve biocidnega proizvoda, ko se številka ne dodeli;
3. obliko pripravka (npr. tekoči koncentrat, zrnca, prašek, trdna snov itd.);
4. dovoljene uporabe biocidnega proizvoda;
5. navodila za uporabo in odmerek, izražen v merskih enotah, kot sta določena v dovoljenju za promet biocidnega proizvoda, in sicer za vsako posamezno vrsto uporabe;
6. podatke o morebitnih neposrednih in posrednih neželenih stranskih učinkih ter navodila za prvo pomoč;
7. če so navodila za uporabo priložena, se na etiketi navede stavek »Pred uporabo preberite priložena navodila«;
8. navodila za varno odstranjevanje biocidnega proizvoda in njegove embalaže, vključno s prepovedjo ponovne uporabe embalaže, kadar je to primerno;
9. serijsko številko ali oznako formulacije in rok uporabe v običajnih pogojih skladiščenja;
10. čas, potreben, da biocidni proizvod doseže učinek, časovni presledek, ki ga je treba upoštevati med posameznimi uporabami biocidnega proizvoda ali med uporabo biocidnega proizvoda in nadaljnjo uporabo tretiranega biocidnega proizvoda ali karenco za dostop človeka ali živali na območje, kjer se je uporabljal biocidni proizvod, vključno s podatki o sredstvih za dekontaminacijo, ukrepih in trajanju potrebnega prezračevanja tretiranih površin; navodila za čiščenje opreme; navodila o previdnostnih ukrepih med uporabo, skladiščenja in prevozom (npr. osebna zaščitna oblačila in oprema, ukrepi za zaščito pred požarom, prekrivanje pohištva, odstranitev hrane in krme ter navodila za preprečevanje izpostavljenosti živali biocidnemu proizvodu).
(2) Kjer je primerno, je na etiketi treba navesti še naslednje podatke:
1. skupine uporabnikov, ki smejo uporabljati ta biocidni proizvod,
2. podatke o katerikoli posebni nevarnosti za okolje, zlasti o zaščiti neciljnih organizmov in preprečevanju onesnaženja vode;
3. za biocidne proizvode, ki vsebujejo mikroorganizme, zahteve glede označevanja v skladu s predpisi o zaščiti delavcev pred tveganji v zvezi z njihovo izpostavljenostjo biološkim sredstvom na delovnem mestu.
(3) Kadar na etiketi ni dovolj prostora, se na njej ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena navedejo vsaj podatki iz 1., 2., 4. in 7. točke prvega odstavka tega člena in, kadar je potrebno, tudi podatki iz 1. točke prejšnjega odstavka. Ostali podatki se navedejo bodisi drugje na embalaži bodisi na priloženem navodilu, ki je sestavni del embalaže. Ti podatki se štejejo za podatke na etiketi za namene tega pravilnika.
(4) Kadar se daje biocidni proizvod v promet v Republiki Sloveniji, morajo biti podatki iz tega člena v slovenskem jeziku.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 53/07).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-134-2011
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
EVA 2011-2711-0065
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost