Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, stran 13165.

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s spremembami) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami) na seji dne 29. septembra 2011; Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 24. maja 2011; Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03 s spremembami) na seji dne 26. maja 2011; Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 21. junija 2011; Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 s spremembami) na seji dne 2. junija 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/05) se spremeni prva alineja v prvem odstavku 11. člena tako, da se glasi:
»– R/91.011 Dejavnost knjižnic«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Med dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje javne službe sodijo tudi:
– J/58.110  Izdajanje knjig
– J/58.130  Izdajanje časopisov
– J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike
– C/18.200  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnih zapisov
– J/58.190  Drugo založništvo
– C/18.120  Drugo tiskanje
– C/18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– C/18.130  Priprava za tisk in objavo
– C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G/47.782  Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G/47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
       blagom
– G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
– I/56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
– I/59.140  Kinematografska dejavnost
– J/62.03   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– H/49.410  Cestni tovorni promet
– J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
– M/73.1   Oglaševanje
– M/74.200  Fotografska dejavnost
– M/74.300  Prevajanje in tolmačenje
– N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.590  Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/91.012  Dejavnost arhivov
– R/91.030  Varstvo kulturne dediščine
– R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnost iz tega člena izvaja knjižnica, njen obseg pa se določi s programom dela in finančnim načrtom.«
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Knjižnica lahko opravlja tudi naslednje gospodarske dejavnosti:
– N/77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem
– N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup
– N/77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup.
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja knjižnica, morajo služiti izključno opravljanju osnovnih dejavnosti, za katere je ustanovljena.«
3. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »devet predstavnikov občin ustanoviteljic« nadomesti z besedilom »deset članov«.
Za peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– en predstavnik delavcev zavoda«
V drugem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in pomočnika direktorja. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.«
4. člen
Za 25. členom se dodajo novi 25.a do 25.h člen, ki se glasijo:
»25.a člen
Za izvolitev predstavnika delavcev svet knjižnice s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
25.b člen
Postopek volitev predstavnika v svetu knjižnice vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo kandidirati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet knjižnice, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja, objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
25.c člen
Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu knjižnice lahko predlagajo:
– najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico,
– reprezentativni sindikat.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
25.d člen
Volitve morajo biti tako organizirane, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
25.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
25.f člen
Za člana sveta knjižnice je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o poteku volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
25.g člen
Predstavniku delavcev v svet knjižnice preneha mandat v svetu knjižnice pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če izgubi pravico biti voljen, odstopi, mu preneha zaposlitev v zavodu ali če je odpoklican.
V primeru predčasnega prenehanja mandata predstavnika delavcev v svet knjižnice se glede imenovanja novega predstavnika delavcev v svet knjižnice uporablja drugi odstavek 29. člena ustanovitvenega akta.
25.h člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svet knjižnice se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet knjižnice in določi dan za glasovanje.
Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.«
5. člen
V 28. členu se za deveto alinejo dodata novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava vprašanja s področja delovanja zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,«
Dosedanja deseta in enajsta alineja postaneta dvanajsta in trinajsta alineja.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane štirinajsta alineja, se beseda »ali« zamenja z besedo »in«.
Za dosedanjo trinajsto alinejo, ki postane petnajsta alineja, se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,«
Dosedanja štirinajsta alineja postane sedemnajsta alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Predstavniki sveta knjižnice, ki so jih imenovale občine ustanoviteljice, opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
7. člen
V skladu s 3. členom tega odloka morajo zaposleni v javnem zavodu izvoliti predstavnika delavcev v svet knjižnice v roku 60 dni od začetka uveljavitve tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, in sicer petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011-9
Nova Gorica, dne 29. septembra 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.
Št. 0143-07/2011-02
Dobrovo, dne 24. maja 2011
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 9000-0006/2011-9
Kanal, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0034/2011-3
Miren, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 01101-10/2011-2
Šempeter pri Gorici, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti