Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4204. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 13094.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v prvem odstavku 6. člena črtata druga in tretja alineja.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (1) V sestavi Ministrstva za promet so:
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Direkcija Republike Slovenije za javni potniški promet,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direkcija Republike Slovenije za javni potniški promet izvaja strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja prevozov potnikov v notranjem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Določba 1. člena te uredbe, ki se nanaša na črtanje druge alineje prvega odstavka in tretjega odstavka 6. člena uredbe, se začne uporabljati z dnem začetka dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki prevzame vse javne uslužbence, ki so na dan prenehanja Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence zaposleni v uradu.
4. člen
Določba 1. člena te uredbe, ki se nanaša na črtanje tretje alineje prvega odstavka in četrtega odstavka 6. člena uredbe, se začne uporabljati 20. 12. 2011, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pa prevzame vse javne uslužbence, ki so na dan prenehanja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov zaposleni v uradu.
5. člen
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet in Direkcije Republike Slovenije za javni potniški promet se s uskladita to uredbo.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-3111-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost