Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4200. Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu, stran 13065.

Na podlagi drugega odstavka 35.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba v skladu s prvim odstavkom 9. člena Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 29 z dne 31. 1. 2009, str. 45), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES) določa sistem ocenjevanja tveganja (v nadaljnjem besedilu: sistem), merila glede izvajanja sistema ter postopek in izvajanje sistema.
2. člen
(sistem ocenjevanja tveganja)
(1) Faktor tveganja za podjetje (R) se izračuna po naslednji formuli:
R = Sum (I*L*T)/S
pri čemer pomeni:
a) I: število ugotovljenih kršitev;
b) L: stopnjo kršitve. Stopnje kršitve (L) glede na merila iz 4. člena te uredbe so:
– faktor 1 (majhna kršitev),
– faktor 10 (resna kršitev),
– faktor 40 (zelo resna kršitev);
c) T: časovni faktor:
– faktor 3 (obdobje enega leta),
– faktor 2 (obdobje dveh let),
– faktor 1 (obdobje treh let).
č) S: število opravljenih nadzorov. Kot opravljen nadzor se šteje preverjanje 29 delovnih dni voznika na cesti ali sedežu podjetja. V primeru manj ali več opravljenih preverjanj delovnih dni voznika se izračunano število nadzorov zaokroži na najbližje celo število;
d) R: faktor tveganja za podjetje.
(2) Če je vrednost R iz prejšnjega odstavka manj kot 30, to predstavlja nizko tveganje, če je vrednost R med 30 in 80, to predstavlja srednje tveganje, če pa je vrednost R več kot 80, to predstavlja visoko tveganje za kršenje predpisov s področja delovnega časa in obveznih počitkov mobilnih delavcev ter zapisovalne opreme v cestnih prevozih.
3. člen
(uporaba sistema)
Sistem se uporablja za cestna preverjanja in preverjanja v podjetjih, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4. člen
(merila glede izvajanje sistema)
Merila glede izvajanja sistema predstavlja kategorizacija kršitev s področij delovnega časa in obveznih počitkov mobilnih delavcev ter zapisovalne opreme v cestnih prevozih glede na njihovo na težo, kakor je določena v Prilogi III k Direktivi 2006/22/ES.
5. člen
(postopek in izvajanje sistema)
(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije vzpostavi, vzdržuje in izvaja sistem.
(2) Prometni inšpektorat Republike Slovenije omogoči dostop do baze podatkov iz sistema le nadzornim organom iz 3. in 5. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11).
(3) Prometni inšpektorat Republike Slovenije, inšpekcija za delo in policija imajo pooblastila za vnos podatkov v bazo podatkov ter pregled nad temi podatki za namen analize podatkov.
(4) Prometni inšpektorat Republike Slovenije, inšpekcija za delo in policija po opravljenem nadzoru oziroma ugotovljeni kršitvi evidentirajo nadzor in stopnjo resnosti ugotovljene kršitve v skladu s kategorizacijo iz Priloge III k Direktivi 2006/22/ES v podatkovno bazo sistema. Vsebina baze je določena v Prilogi, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
(5) Policija in inšpekcija za delo zbrane podatke iz Priloge te uredbe posredujejo Prometnemu inšpektoratu do 15. februarja za predhodno koledarsko leto in kadarkoli na zahtevo.
(6) Na podlagi izračunanega faktorja R, ki ga sistem izračuna po formuli iz 2. člena te uredbe, nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena za podjetja s srednjo stopnjo tveganja (R med 30 in 80) ter podjetja z visoko stopnjo tveganja (R več kot 80) zagotovijo natančnejši in pogostejši nadzor teh podjetij.
(7) Nadzor nad podjetji z visoko stopnjo tveganja je sorazmerno natančnejši in pogostejši kot nadzor nad podjetji z nižjimi stopnjami tveganja.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00721-27/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2411-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
                             Priloga


+-----------+-----------+---------------------------+----------+
|Podatki o |Izračunano |Število kršitev (I)    |Opomba  |
|prevozniku |število  +--------+--------+---------+(opcijsko |
|(firma,  |nadzorov  |Manjše |Resne  |Zelo   |polje)  |
|naslov)  |(S)    |kršitve |kršitve |resne  |     |
|      |      |    |    |kršitve |     |
+-----------+-----------+--------+--------+---------+----------+
|      |      |    |    |     |     |
+-----------+-----------+--------+--------+---------+----------+

AAA Zlata odličnost