Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4198. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, stran 12951.

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– III. pododdelka oddelka IVa III. poglavja in oddelka IVb IV. poglavja naslova I II. dela Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011 z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne 23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).
(2) Izpolnjevanje zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2, ki sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.
(3) Za potrebe izpolnjevanja nekaterih zahtev iz Standarda za nitrate iz Priloge 1 te uredbe je v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, določena evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil za tekoče koledarsko leto.
2. člen
(pristojni organ)
Za kontrolo navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vlagatelji zahtevkov za:
– neposredna plačila iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, in so navedena v Prilogi I Uredbe 73/2009/ES;
– plačila za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
(2) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so tudi prejemniki podpore iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES v obdobju, določenem v 85.t in 103.z členu Uredbe 1234/2007/ES.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene na Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe izvaja Agencija na način, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila, plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES. Stopnja kršitve je določena z ocenami 10, 20, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 10 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe se zniža za en odstotek, če je vsota ocen v enem standardu manjša ali enaka 49. Če je vsota ocen v enem standardu enaka 50 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe zniža za tri odstotke. Če je vsota ocen v enem standardu enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe zniža za pet odstotkov. Če je kršitev v več standardih na posameznih področjih, se za znižanje izplačil uporabi seštevek ocen v enem standardu, in sicer tistem, ki ima višji oziroma najvišji odstotek znižanja. Področja in standardi so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil, plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES po vseh področjih in standardih izračuna po postopku iz 70., 71. in 72. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v zvezi z ukrepom 121 »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne upošteva ocena kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih standardov s področja zaščite rejnih živali pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje teh standardov, v obdobju 36 mesecev od dneva, ko je postal standard za kmetijsko gospodarstvo obvezen.
(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v zvezi z ukrepom 112 »pomoč mladim prevzemnikom kmetij« iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne upošteva ocena kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe za izpolnjevanje obstoječih standardov s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz točke (c) prvega odstavka 22. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), v obdobju 36 mesecev od dneva prevzema kmetijskega gospodarstva.
7. člen
(male kršitve)
(1) Male kršitve so kršitve, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se dajo odpraviti na kraju samem ali v razumno kratkem roku, ter so ugotovljene ob kontroli na kraju samem ali administrativni kontroli Agencije.
(2) Male kršitve iz prejšnjega odstavka so navedene v Prilogi 1 te uredbe in so označene z okrajšavo v oklepaju (MK) za zaporedno številko kršitve v stolpcu ZAHTEVE oziroma v stolpcu STOPNJA KRŠITVE.
(3) Kontrolo odprave malih kršitev se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
8. člen
(opredelitev neskladnosti)
Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabljajo opredelitve iz 47. člena Uredbe 1122/2009/ES.
9. člen
(namerne neskladnosti)
Če Agencija v postopku kontrole in po predhodnem opozorilu, naj se odpravijo določene nepravilnosti, ali med vodenjem postopka ugotovi, da gre za namerno ali namerno ponavljajoče se kršenje zahtev in standardov navzkrižne skladnosti, nosilcu pa po pisnem pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ne uspe dokazati nasprotnega, se uporabijo znižanja in izključitve iz 72. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma iz točke (a) prvega odstavka 18. člena in 21. člena Uredbe 65/2011/EU.
10. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu s 3. členom Uredbe 1122/2009/ES. Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več kot deset odstotkov.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot osem odstotkov, se ukrepa v skladu s 4. členom Uredbe 1122/2009/ES.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 7/10).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00715-27/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2311-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost