Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3940. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug, stran 11910.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 4. oktobra 2011
Št. 3505-12/2009
Piran, dne 7. novembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
1. člen
(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Vzhodni Pacug (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje U-M-A, d.o.o., pod številko projekta 06/09.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje odlok.
Tekstualni del OPPN je urejen v naslednjih poglavjih:
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom;
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela;
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
Izsek iz kartografskega dela občinskega       M 1:5000
prostorskega plana
Geodetski načrt območja urejanja OPPN         M 1:500
1.  Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem   M 1:500
   1/b Območje OPPN – obstoječi objekti in    M 1:500
      predvidene rušitve
2.  Zazidalna situacija               M 1:500
   2/a Zazidalna situacija – prerezi       M 1:250
   2/b Zazidalna situacija – prerezi       M 1:250
   2/c Zazidalna situacija – prerezi       M 1:250
3.  Funkcionalne celote in parcelacija       M 1:500
4.  Vplivi in povezave s sosednjimi območji     M 1:500
5.  Lega in funkcionalno tehnična zasnova      M 1:500
   objektov ter tehnični elementi za
   zakoličenje gradbenih parcel
6.  Zasnova zelenih površin             M 1:500
7.  Zasnova prometne ureditve            M 1:500
   7/a Zasnova prometne ureditve – prerezi    M 1:100
   7/b Zasnova prometne ureditve – prerezi    M 1:100
   7/c Zasnova prometne ureditve – prerezi    M 1:100
   7/d Zasnova prometne ureditve – prerezi    M 1:100
   7/e Zasnova prometne ureditve – prerezi    M 1:100
8.  Zasnova komunalnih in energetskih ureditev   M 1:500
9.  Zasnova ureditev, potrebnih za varovanje    M 1:500
   okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
10.  Zaščita in reševanje              M 1:500
(4)  Priloge OPPN so:
   2.1 Izvleček iz strateškega prostorskega akta
   2.2 Prikaz stanja prostora
   2.3 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
      OPPN
   2.4 Smernice in mnenja
   2.5 Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega
      prostorskega načrta
   2.6 Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(lega območja OPPN in njegova meja)
(1) Območje, velikosti pribl. 25.200 m2, se nahaja na vzhodnem pobočju naselja Pacug ter obsega naslednje parcele oziroma dele parcel št.: 240/3, 240/2, 240/4, 241/2, 239/2, 239/4, 237/3, 239/3, 240/1, 240/5, 237/2, 237/4, 237/1, 244, 243, 245, 247/4, 247/5, 248, 253/2, 253/1, 251/3, 251/4, 251/5, 251/1, 250/2, 252/2, 252/1, 255/1, 255/2, 251/8, 251/2, 251/7, 254/5, 254/1, 254/11, 254/12, 254/14, 254/2, 254/6, 254/10, 254/13, 254/3, 254/9, 254/16, 254/15, 254/8, 258, 257, 256/3, 256/2, 256/1, 254/7, 251/6, 7713, 7712, vse k.o. Portorož.
Glavni dostop do območja poteka iz vzhodne smeri neposredno s poti JP 813811 (Pot na Pacug), ki se na skrajnem vzhodnem delu priključuje na cesto LC 312211 (Beli Križ–Strunjan). Na zahodnem delu se z neposrednim uvozom območje priključuje na JP 813851 (Mladinska pot). Peš dostop do območja poteka tudi po parceli 225/1, k.o. Portorož.
(2) S tem odlokom se ureja tudi območja izven OPPN za potrebe priključevanja območja na prometno infrastrukturo in potrebe modifikacije prometne infrastrukture na delih parcel št. 326, 325, 7712, 283, 292, 324, 7706/1, 259, 261, 262, 263, 264/2, vse k.o. Portorož.
(3) S tem odlokom se ureja tudi območja izven OPPN za potrebe izgradnje in priključevanja območja na gospodarsko javno infrastrukturo. Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN 326, 327, 328, vse k.o. Portorož.
(4) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Poleg navedenih zemljišč je na območje posegov izven območja OPPN možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke, če se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže to za potrebno.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Kontaktna območja so na vzhodni in južni strani nezazidljive kmetijske površine. Na južnem delu meji območje na kompleks počitniškega doma Pacug, na zahodnem delu pa na kompleks Doma paraplegikov.
(2) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega dela OPPN, karta št. 4 – Vplivi in povezave s sosednjimi območji.
(3) Posegi na območju OPPN bodo na sosednja območja urejanja vplivali predvsem glede povečanja obremenitev gospodarske javne infrastrukture (cest, kanalizacije, vodovoda ipd.). Zaradi mirnega programa, predvidenega na območju OPPN, se večji vplivi na sosednja območja ne pričakujejo.
5. člen
(delitev na funkcionalne celote)
Območje OPPN sestavlja sedem prostorskih sklopov oziroma funkcionalnih celot (v nadaljevanju FC), ki so podrobneje členjene na posamezne gradbene parcele in druge parcele. Gradbene parcele so vsebinsko delijo na površine prometne infrastrukture (FCP – promet) in površine za pozidavo s stanovanjskimi objekti (FCS – stanovanjski objekti):
– Funkcionalna celota FCP1 zajema gradbene parcele, na katerih je predvidena rekonstrukcija Poti na Pacug in priključevanja na cesto Beli Križ–Strunjan.
– Funkcionalna celota FCP2 zajema gradbene parcele notranjih napajalnih poti in manipulativnih površin (cesta 1, cesta 2, cesta 3) v osrednjem delu OPPN.
– Funkcionalna celota FCP3 zajema gradbene parcele, na katerih je predvidena rekonstrukcija Poti k izviru in priključevanja na Mladinsko pot.
– Funkcionalna celota FCS A zajema jugovzhodni predel pozidave s stanovanjskimi objekti med Potjo na Pacug in cesto 1. V njej je predvidena gradnja 12 novih objektov (označeni so v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
– Funkcionalna celota FCS B zajema osrednji predel pozidave s stanovanjskimi objekti med cesto 1 in Potjo k izviru. Dostopi do posameznih zemljišč so organizirani tudi preko ceste 2 in ceste 3. V njej je predvidena gradnja 15 novih objektov, trije obstoječi objekti pa ostanejo v okviru sedanjih gabaritov (označeni so v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
– Funkcionalna celota FCS C zajema severni predel pozidave s stanovanjskimi objekti. Dostopi do posameznih zemljišč so organizirani preko vzhodnega in jugovzhodnega kraka Poti k izviru. V njej je predvidena gradnja 4 novih objektov, ena nadomestna gradnja ter ena dozidava k obstoječemu objektu. En obstoječi objekt ostane v okviru sedanjih gabaritov (označeno v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
– Funkcionalna celota FCS D zajema zemljišča na zahodnem delu OPPN, kjer se nahaja obstoječi objekt št. 35. Območje predstavlja zaključeno ureditveno celoto, v kateri ni predvidenih novih objektov (označeno v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
6. člen
(koncept prostorske ureditve območja OPPN)
(1) Na celotnem območju OPPN je predvidena pritlična oziroma dvoetažna gradnja z nizkim faktorjem izrabe zemljišč. Pozidava sledi obstoječi parcelni strukturi, nadomešča število obstoječih objektov ter smiselno dopolnjuje pozidavo območja.
(2) OPPN predvideva rekonstrukcijo prometne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(3) OPPN predvideva urejanje obstoječih brežin in teras.
7. člen
(dopustni posegi na območju OPPN)
(1) Na območju OPPN je dovoljena pozidava z manjšimi, prosto stoječimi stanovanjskimi objekti, v grafičnem delu OPPN označenimi z oznakami 1–31.
(2) Na območju OPPN je dovoljena rekonstrukcija tistih obstoječih objektov, ki niso predvideni za rušenje, v grafičnem delu OPPN označenih z oznakami 33 in 35–38. Dovoljene so tudi rekonstrukcije novih objektov, v grafičnem delu OPPN označenih z oznakami 1–31. Pri rekonstrukciji objektov povečanje gabaritov ni dovoljeno.
(3) Na območju OPPN je dovoljena dozidava objekta št. 32 v okviru gabaritov, kot jih določa grafični del OPPN.
(4) Na območju OPPN je dovoljena vključitev obstoječih kleti v zasnovo novih objektov št. 13 in 20 v okviru gabaritov, kot jih določa grafični del OPPN.
(5) Na območju OPPN je dovoljena nadomestna gradnja objekta št. 34. Objekt mora biti zgrajen v gabaritih, ki so enaki obstoječemu stanju objekta.
(6) Na območju OPPN je dovoljena izgradnja vseh potrebnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, izgradnja vseh potrebnih gradbenih inženirskih objektov ter izgradnja vseh potrebnih objektov v javni rabi (ceste itd.).
(7) Na območju OPPN so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitev objektov.
(8) Na območju OPPN so na gradbenih parcelah dovoljene ureditve funkcionalnih površin s parkirnimi površinami, dostopi, parterne ureditve (tlakovanja, zunanje javne površine – platoji, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.) ter hortikulturne ureditve (kot npr. ureditev zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.).
(9) Na območju OPPN so na drugih zemljiščih, ki niso vključena med gradbene parcele, dovoljene hortikulturne ureditve.
(10) Na območju OPPN je na vseh zemljiščih dovoljena sanacija zemljišč po pravnomočnih odločbah (ARSO, inšpekcijske službe ipd.).
(11) Prepovedane so vse gradnje, ki z odlokom niso izrecno dovoljene in vrisane v grafičnem delu.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
8. člen
(splošno)
(1) Novogradnje in urbanistični pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN.
(2) Višinske kote ter etažnost posameznih objektov so podani v grafičnem delu OPPN ter v Tabeli višinskih kot, etažnosti in gabaritov objektov (v nadaljevanju: tabela), ki je priloga in sestavni del tega odloka.
(3) Objekti so višinsko omejeni s kotami streh, ki so v tabeli podane kot maksimalne absolutne kote slemena (v metrih nadmorske višine). V tabeli so določene tudi absolutne kote pritličij in kleti.
(4) Horizontalni gabariti objektov so omejeni z »gradbeno mejo«, ki predstavlja linijo, ki jo predvideni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost v okviru dovoljenih toleranc. Gradbena meja za vsak posamezni objekt je prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Na območju OPPN je predvidena izgradnja ograjnih in podpornih zidov ter stebrov po naslednjih tipih:
– ograjni zidovi pravokotno ali vzporedno s terasami smejo segati največ 1 m nad nivo terena (eno ali dvostransko vidni). Zelene ograje (vegetacija) so lahko tudi višje. Materiali iz javnih prostorov vidnih površin morajo biti avtohtoni kamen, avtohtona kamnita obloga ali vegetacija;
– zid 1: podporni zidovi, namenjeni premagovanju višinskih razlik oziroma oblikovanju teras, se prilagodijo višini terena in so lahko maks. višine 150 cm. V primerih, ko presegajo višino 150 cm (vidna površina), je potrebno zasnovati terasasto členitev zidu v min. razmaku 150 cm. Materiali vidnih površin podpornih zidov morajo biti avtohtoni kamen ali avtohtona kamnita obloga. V grafičnem delu OPPN so posebej označeni tisti podporni zidovi, ki določajo linijo zasipavanja stranskih fasad kletne etaže objektov. Gradbena meja teh podpornih zidov predstavlja minimalno horizontalno in vertikalno linijo (vključno z debelino podpornega zidu), do katere mora biti izvedeno nasutje stranskih fasad posameznega objekta, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN. Podporni zid, kot ga v posameznem primeru določa gradbena meja, lahko v celoti nadomesti tudi izvedba travnate brežine, pod pogojem, da le-ta zagotavlja vsaj tolikšno zasutje stranskih fasad, kot ga je določala gradbena meja podpornega zidu;
– zid 2: podporni zidovi teras s parkirišči spodaj so višinsko omejeni z absolutno koto vrha nivoja terase, ki je enaka absolutni koti kleti ali pritličja posameznega objekta. Pri objektu št. 10 je absolutna kota vrha podpornega zidu posebej prikazana v grafičnem delu OPPN. Materiali vidnih površin podpornih zidov teras s parkirišči spodaj pri objektih št. 3, 5, 9, 10 morajo biti avtohtoni kamen ali avtohtona kamnita obloga. Terasa s parkirišči spodaj je lahko podprta tudi s stebri, ki morajo biti obloženi z avtohtono kamnito oblogo;
– zid 3: podporni zidovi prometne infrastrukture bodo podrobno določeni v projektu prometne infrastrukture, ki se bo izdelala v okviru izdelave PGD projektov.
(6) Lokacija podpornih zidov iz prejšnjega odstavka je razvidna iz grafičnega dela OPPN (karte št. 2 do 2/c – prerezi).
(7) Fasade objektov naj bodo zasnovane enotno. Spodnja, to je kletna etaža, se obloži z avtohtonim kamnom. Predpisana barva fasad je bela.
(8) Zasteklitve prednje fasade (severne oziroma SZ) se izvedejo po celotni višini fasade (od estriha do strešnega venca) v celoti ali v vertikalnih pasovih. Majhne okenske odprtine na prednji t.j. severni fasadi, niso dovoljene.
(9) Strehe pritlične etaže so ravne (do 6°) ali plitke enokapnice (do naklona 22°) (sleme je na liniji zidu prednje, to je severne fasade). Širina napušča znaša največ 20 cm, izvede se ga v gabaritih znotraj gradbene linije. Na strehah pritlične etaže je dovoljena izvedba ozelenjenih ravnih ali pohodnih ravnih streh. Strehe kletne etaže so vedno pohodne ali ozelenjene ravne strehe. Enaka določila veljajo tudi za objekt št. 34 (nadomestna gradnja). Streha objekta in predvidenega prizidka, ki je označen s št. 32, je dvokapna streha naklona 18–22°, krita s korci. V primeru adaptacije celotnega objekta št. 32 se njegova streha lahko izvede tudi kot ravna ali plitka enokapnica pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge novogradnje.
(10) Pritlična etaža objekta št. 20 je v osi zidu vzhodne fasade lahko podprta s podpornimi stebri ali steno. Podporni elementi morajo biti avtohtoni kamen ali avtohtona kamnita obloga.
(11) Pri urejanju zelenih površin je potrebno vnašanje submediteranske vegetacije.
9. člen
(novi in obstoječi stanovanjski objekti)
(1) Na južnem in osrednjem delu območja OPPN je načrtovana gradnja 31 novih stanovanjskih objektov, prikazanih v grafičnem delu OPPN. Dovozi do 30 objektov so organizirani z dovoznih cest, objekt št. 30 je dostopen po služnostni pešpoti iz severovzhodne smeri. Za dostop do objekta št. 30 na parceli 240/3 k.o. Portorož si mora lastnik pridobiti služnost dostopa. Če se te služnosti ne pridobi, na parceli 240/3 k.o. Portorož gradnja objekta ni mogoča.
(2) Objekti so označene z oznakami od 1 do 31 ter so etažnosti P ali K+P. Vhodi so organizirani glede na konfiguracijo terena.
(3) Gradbena meja je določena za vsak objekt v grafičnem delu OPPN. Prikazana je za vsako posamezno etažo objekta posebej, in sicer za klet in pritličje.
(4) Višinski gabariti objektov so opredeljeni v tabeli, v kateri so določene absolutna višinska kota strehe ter absolutna višinska kota kleti in pritličja za vsak posamezni objekt.
(5) Objekti, ki so v grafičnem delu OPPN označeni z oznakami 33 in 35–38, se ohranijo. Ohrani se obstoječa namembnost objektov. Dovoljene so rekonstrukcija v obstoječih gabaritih ter redna in investicijska vzdrževalna dela.
(6) Objekt, ki je v grafičnem delu OPPN označen z oznako 32, se ohrani in dozida tako, kot je določeno v grafičnem delu OPPN. Višinski gabariti so opredeljeni v tabeli, v kateri so določene absolutna višinska kota strešnega venca ter absolutna višinska kota pritličja.
(7) Objekt, ki je v grafičnem delu OPPN označen z oznako 34, se nadomesti z novim objektom na istem mestu in istih višinski in tlorisnih gabaritih.
10. člen
(odstranitev objektov)
(1) Obstoječi objekti na gradbenih parcelah, označenih v grafičnem delu OPPN z oznakami gradbenih parcel: 1–31, se odstranijo, razen obstoječih kleti objektov št. 13 in 20.
Prav tako se odstrani objekt, označen v grafičnem delu OPPN z oznako 34.
(2) Enostavni in pomožni objekti (lope, prikolice itd.) na vseh gradbenih parcelah se odstranijo.
(3) Ohrani se 6 obstoječih objektov, označenih v grafičnem delu OPPN z oznakami: 32–33 in 35–38.
11. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt gradbenih parcel, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN, temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov ter upošteva funkcijo objektov, potrebno prometno ureditev in druge ureditve gospodarske javne infrastrukture. Načrt se lahko prilagodi glede na idejni projekt prometne in komunalne infrastrukture oziroma na urejanje premoženjskopravnega stanja pri izvajanju programa komunalnega opremljanja.
(2) Zemljišča oziroma parcele, ki niso namenjeni gradnji, se ne vključijo v načrt gradbenih parcel.
V. PROMET
12. člen
(zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na območju je predvideno zgraditi celotno prometno infrastrukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni v grafičnem delu OPPN, na karti št. 7 – Zasnova prometne ureditve.
(2) Nova cestna mreža upošteva obstoječe prometnice, smeri in priključke in se navezuje na obstoječe ceste oziroma predvidene rekonstrukcije tako, da je upoštevan situativni in vertikalni potek tras. Dovozi v posamezne funkcionalne celote so načrtovani iz dveh obodnih cest, in sicer na jugu iz JP 813811 Pot na Pacug, na zahodu pa iz JP 813851 Mladinska pot.
(3) Rekonstrukcija JP 813811 Pot na Pacug določa širino vozišča 2 x 2 m, glede na nov Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05) je predviden pločnik, širine 1,50 m, bankina pa se zaradi manjših posegov na sosednja zemljišča izvede na strani pločnika v širini 0,25 m, na nasprotni strani pa 0,75 m.
(4) Načrtovana je rekonstrukcija tudi drugih javnih poti, in sicer:
– JP 813812 – cesta 1 v širini 3,5 m z enostranskim naklonom in odvodnjavanjem v predvideno meteorno kanalizacijo;
– JP 813852 – Pot k izviru – A in B v širini 4,5 m (pri čemer je 3,5 m vozišče ter dodatno obojestransko 0,5 m kot območje utrditve voziščne konstrukcije in območje izogibališč).
(5) Načrtovana je rekonstrukcija internih napajalnih poti, in sicer: ceste 3 v širini 3,5 m z enostranskim naklonom in odvodnjavanjem v predvideno meteorno kanalizacijo. Cesta 2, ki omogoča dostop do le treh objektov, se izvede v širini 2,5 m.
(6) Lastništvo poti:
– Javne poti: JP 813811 Pot na Pacug, JP 813812 – cesta 1, cesta 2, cesta 3, Pot k izviru–A
– Zasebna pot: Pot k izviru–B.
13. člen
(parkiranje)
Parkiranje je načrtovano na lastnih parcelah posameznih hiš.
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
14. člen
(kanalizacija)
(1) Odvajanje meteornih in sanitarnih vod z območja OPPN je predvidena z izvedbo nove kanalizacije s pripadajočimi objekti. Sistem je zasnovan tako, da se meteorne in fekalne vode zajemajo v ločenem sistemu. Čiste meteorne vode se v končni fazi odvodnjavajo v morje. Sanitarna fekalna kanalizacija poteka po cesti na Pacug do centralne čistilne naprave.
(2) Padavinske vode s strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo, padavinske vode s povoznih površin pa v kanalizacijo preko cestnih rešetk, peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev maščob. Meteorne vode se bodo s sistemom požiralnikov in peskolovov vodile v meteorno kanalizacijo. Kanali so zasnovani tako, da bodo na odsekih predstavljali meteorni zadrževalnik. Iz posameznih meteornih zadrževalnikov se bodo vode v omejenih količinah spuščale v meteornih priključek na severu območja OPPN. Zaradi strmega terena je potrebno izvesti več kaskadnih jaškov.
(3) Predviden sistem sanitarne kanalizacije zagotavlja zbiranje kuhinjskih in straniščnih vod iz posameznih objektov in vodenje le-teh v obstoječ sistem odvodnjavanja – v črpališče, od koder se preko tlačnega kanala prečrpava v obstoječ gravitacijski kanal po Poti na Pacug. Sanitarna kanalizacija Na območju OPPN je sestavljena iz treh kanalov. Trase kanalov potekajo po območju dostopnih cest oziroma vzdolž obstoječih parcelnih mej.
(4) Upoštevati je treba določila naslednjih aktov:
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1),
– Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/96, 43/97, 41/00, 35/07).
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi slabega napajalnega omrežja na širšem območju je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za predvidene objekte izdelati študijo vpliva nove obtežbe na obstoječe omrežje (v nadaljevanju: študija). To študijo je potrebno poslati v pregled Elektro Primorska, ki jo mora potrditi.
(2) V skladu s podanimi smernicami za PS dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran za območje Fiesa – Pacug je predvidena izdelava pokablitve daljnovoda od stojnega mesta, kjer je izveden odcep za TP Šentjane, do TP Fiesa 1, v katero se vzanka novo predvideno transformatorsko postajo za napajanje območja OPPN. Trasa pokablitve je vrisana v grafični prilogi št. 8. Zasnova komunalnih in energetskih ureditev.
(3) Za napajanje nove transformatorske postaje Na območju OPPN se zgradi novo 20 kV vzankanje v kabelski kanalizaciji iz 4 x SF 160 mm in izvede delna pokablitev. 20 kV kablovod je zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kabli v kabelski kanalizaciji na celi trasi in je v skladu s študijo in tipizacijo elektrodistribucije.
(4) Za napajanje z električno energijo znotraj območja OPPN je predvidena nova transformatorska postaja, ki je zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno močjo ter z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t.
(5) Nizkonapetostno kabelsko omrežje je zgrajeno v kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s šivanjem v priključnih omarah, z zaščitnim ukrepom pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja.
(6) Pri posegih v prostor se predvidi sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev. Pri izvedbi se upoštevajo vsi predpisani odmiki od objektov in drugih komunalnih naprav po zahtevah tehničnih predpisov.
(7) V projektni dokumentaciji je treba upoštevati:
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04),
– Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02),
– Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03).
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodooskrbo južnega območja se zagotovi iz vodohrana RZ Valeta III, 1180 m3, na koti 124,50 mn.m., vodooskrbo zahodnega in severnega območja pozidave pa se zagotovi iz vodohrana RZ Pacug, 40 m3, na koti 99,74 mn.m.
(2) Zgradi se sekundarni cevovod po Poti na Pacug iz nodularne litine DN 100 s priključitvijo na obstoječe omrežje pod tlakom vodohrana RZ Valeta III, 1180 m3, na koti 124,50 mn.m. Zgradi se sekundarni cevovod po cesti 1, 3 in 4 iz nodularne litine DN 100 s priključitvijo na obstoječe omrežje pod tlakom vodohrana RZ Pacug, 40 m3, na koti 99,74 mn.m.
(3) Obstoječi sekundarni vodovod NL DN 100 po Poti k izviru se podaljša.
(4) Potrebno je izdelati idejno zasnovo vodovodnega omrežja s prikazom priključitve objektov na javno vodovodno omrežje ter študijo zagotavljanja požarne varnosti območja, pri čemer je potrebno upoštevati projektne pogoje Rižanskega vodovoda ter vso veljavno zakonodajo.
(5) Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati na javnih površinah. Detajlno morajo biti obdelana vsa križanja z drugimi komunalnimi napravami in zaščita vodovoda. Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.
(6) Hidranti so lahko nadzemni pod pogojem, da niso izvedeni kot slepi žepi in da ne motijo rabe prostora.
(7) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
(8) Pred zaključkom gradnje, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in prenosom v upravljanje vodovodnih naprav priključitev objektov znotraj obravnavanega območja na javno vodovodno omrežje ni možna.
(9) Upoštevati je treba določila naslednjih aktov:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave Primorskih novic, št. 33/02),
– Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Območje OPPN se priključi na telefonsko omrežje. Priključno mesto so obstoječe rezervne kapacitete na kabelskem omrežju na lokaciji TKO Fiesa 51. Priključek se načrtuje s sistemom kabelske kanalizacije.
(2) Telefonsko omrežje se izvede z vgradnjo PVC cevi iz obstoječega kabelskega jaška v smeri novonačrtovanih cest z odcepi do obstoječih (in novih) naročnikov. V glavnih ceveh se predvidijo cevi Ø 110 mm, odcepi iz kabelskega jaška do posameznega objekta pa s cevmi Ø 63 mm.
(3) Pri urejanju območja OPPN se upošteva obstoječe telefonsko omrežje ter se ohranja kontinuiteta napajanja naročnikov.
(4) V fazi izvajanja del se predvidi začasno prestavitev obstoječega nadzemnega omrežja in njegova pokablitev v končni celoviti ureditvi.
(5) Izvedbo kabelske kanalizacije za novo zazidavo in rekonstrukcijo obstoječega nadzemnega telefonskega omrežja v podzemno izvedbo se obdela v posebnem načrtu telekomunikacij.
18. člen
(ogrevanje)
(1) Na območju OPPN niso predvidene plinovodne inštalacije za rešitve oskrbe z energijo s plinom UNP. Uporabi naj se okolju prijazne, obnovljive, trajnostne vire ogrevanja: toplotne črpalke, sprejemnike sončne energije, biomaso ipd.
(2) V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije.
(3) V primeru, da bi se v prihodnosti predvidela izgradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti po izvedbi le-tega nanj priključijo.
19. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Zaradi varovanja okolja in higiensko estetskih pogojev je zagotovljeno zbiranje in odvoz odpadkov v skladu z veljavnim občinskim odlokom (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/07) in s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). V sklopu izvedbe posega bodo med gradnjo nastajali odpadki, predvsem nenevarni gradbeni odpadki. Treba je upoštevati tudi Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
(2) Pri vsaki posamezni stavbi se uredi ustrezni prostor za namenske predpisane posode oziroma vreče za odpadke, skladno z občinskim programom in odlokom o ravnanju z odpadki. Uredi se tudi skupno mesto za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ekološki otok.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Območje urejanje je zavarovano kot kulturna krajina. Sodi v območje varovanja KK 1.7.9. Piranski polotok.
(2) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.
21. člen
(varstvo okolja)
(1) Na območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) Upoštevati je potrebno določila 35. in 36. člena ZON, ki se nanašajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območju se v čim večji meri ohranjajo drevesa, gozdni in grmovni sestoji na strminah ali v grapah ter vodni viri.
(3) Povečani negativni vplivi na okolje bodo predvsem v času gradnje, vendar ti in tudi tisti v času obratovanja ne bodo presegli zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
(4) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.
22. člen
(varstvo zraka in voda)
(1) Predvsem v času gradnje je treba preprečevati prašenje.
(2) Med gradnjo naj se izvajajo ukrepi za preprečevanje prašenja z gradbišča, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi ter upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(3) Ustrezno se uredi odvod zalednih vod.
(4) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ravni hrupa ne smejo presegati vrednosti predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
(2) Med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi:
– časovna omejitev gradnje na dnevni čas med 6. in 18. uro,
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(3) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi:
– Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11).
(3) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Požarna varnost se bo zagotavljala s požarno varno gradnjo, ustreznimi odmiki od mej parcel in objekti ter s potrebnimi protipožarnimi ločitvami.
(5) Dovozne ceste bodo med drugim služile intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Vse intervencijske poti in površine, predvidene za manipulacijo, morajo biti primerno utrjene, ustrezno dimenzionirane skladno z lastnostmi merodajnega vozila ter urejene brez ovir. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«.
(7) Potrebno je zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavnimi predpisi: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10).
(8) Tehnične rešitve gradnje morajo upoštevati erozivnost in plazovitost terena (strm hrib). Pred posegi je potrebno pridobiti geomehansko, geološko mnenje, v katerem bodo podani ukrepi glede erozivnosti, plazljivosti.
Načrti gradnje morajo ustrezno upoštevati cono potresne ogroženosti in projektni pospešek tal (intenziteta VII, g 0,100).
IX. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
25. člen
(začasna raba)
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
X. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA
26. člen
(etapnost izvajanja)
(1) OPPN je mogoče izvajati v več etapah, skladno s fazo gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Gradnja objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno varstvo.
27. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Višinske kote streh, pritličij in kleti posameznih objektov so podane kot maksimalne absolutne kote. Odstopanje od navedenih kot je dovoljeno navzdol, in sicer do –1 m, ter navzgor, in sicer do +0,50 m, z namenom prilagoditve koti terena. Če se kota pritličja ali kleti spremeni, se obvezno spremeni tudi višinska kota strehe za isto višino, pri čemer se bruto etažna višina pritličja (3,5 m) in kleti (3,3 m) ne spremeni. Nad absolutnimi višinskimi kotami streh so lahko le posamezni manjši konstrukcijski oziroma infrastrukturni elementi (odduhi, antene, dimnik, sončni kolektorji ipd.). To določilo se smiselno uporablja tudi pri absolutnih višinskih kotah podpornih zidov teras s parkirišči spodaj.
(2) Horizontalni gabariti objektov so omejeni z gradbeno mejo, ki dopušča naslednja odstopanja:
– odstopanje za pritlično etažo je možno znotraj gradbene meje za –1,0 m
– odstopanje za vidni, to je nevkopani del kletne etaže, je možno znotraj gradbene meje za –1,0 m
– odstopanje za nevidni, to je vkopani del kletne etaže, znotraj gradbene meje ni omejeno.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane pogoje, določene s tem odlokom. Oblika in velikost bazenov se prilagodi zunanji ureditvi, bazeni ne smejo biti večji od 50 m2.
(4) Na vseh gradbenih parcelah je možna tudi drugačna ureditev parkirišč, kot je prikazano v tem OPPN.
(5) Na vseh gradbenih parcelah je mogoča tudi drugačna postavitev podpornih zidov in zunanjih stopnic, kot je prikazano v tem OPPN, pri čemer je treba upoštevati vse pogoje, določene s tem OPPN, z izjemo tistih podpornih zidov, ki jih določa gradbena meja in so prikazani v grafičnem delu OPPN (glej oznako v legendi: gradbena meja – podporni zid).
(6) Zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij in izgradnje prometne in komunalne infrastrukture je možen horizontalen premik objektov.
28. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)
(1) Pri izvedbi OPPN so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje OPPN), če gre za prilagajanje ZK stanju in stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora obravnavati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo. Obvezno je zasutje kletne etaže, kot je predvideno v grafičnem delu OPPN.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
XII. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
30. člen
(program opremljanja)
Opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN Vzhodni Pacug se izvaja na podlagi »Programa opremljanja stavbnih zemljišč«, ki bo izdelan naknadno, po pridobitvi idejnih projektov za gospodarsko javno infrastrukturo in prometno infrastrukturo.
XIII. GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
31. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe, razen enoetažnega pritličnega objekta. Gradnja enostavnih objektov je možna samo znotraj gradbene parcele. Izvaja se skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki.
(2) Pri umeščanju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometnovarnostne režime.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem območju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Odloka o spremembi zazidalnega načrta Fiesa – Pacug (Uradne objave Primorskih novic, št. 36/02).
(2) Tega odloka ni mogoče spreminjati in dopolnjevati do sprejetja OPN Občine Piran.
33. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu: Upravna enota v Luciji.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2009
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS., n. 72/93, n. 6/94 – Sentenza della C.C., 45/94 – Sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Pazzugo Est”, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 4 ottobre 2011
N. 3505-12/2009
Pirano, 7 novembre 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 108/09), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS – testo unico 2, Gazzetta Ufficiale della RS, No. 94/07) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 46/2007) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7ª seduta ordinaria del 4 ottobre 2011 approva il seguente
D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale “Pazzugo Est”
I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Art. 1
(denominazione del PRPC e il suo elaboratore)
(1) Con il presente decreto è approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale “Pazzugo Est” (nel prosieguo: il PRPC).
(2) Il PRPC è stato elaborato dalla società U-M-A s.r.l., al numero del progetto 06/09.
Art. 2
(parti integranti del PRPC)
(1) Il PRPC comprende la parte testuale e cartografica.
(2) La parte testuale del PRPC contiene il decreto.
La parte testuale del PRPC è organizzata nelle seguenti sezioni:
1. Descrizione dell’assetto del territorio regolato dal piano particolareggiato;
2. Collocazione del progetto nel territorio, in osservanza di quanto segue:
– impatto ambientale e coordinamento della pianificazione territoriale con le zone adiacenti,
– soluzioni progettuali degli stabili e delle superfici,
– condizioni e linee guida di progettazione e costruzione;
3. Concetto delle soluzioni progettuali e delle condizioni di allacciamento delle utenze alle infrastrutture pubbliche, tenuto conto del demanio pubblico edificato;
4. Soluzioni e misure per la conservazione integrata del patrimonio culturale;
5. Soluzioni e misure per la protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e la preservazione della natura;
6. Modalità, tipologia e finalità dei lavori di ristrutturazione dell’insediamento o di parte di esso;
7. Soluzioni e misure per la difesa e la protezione contro le calamità naturali e di altra origine, compresa la protezione antincendio;
8. Realizzazione in fasi dell’assetto della zona;
9. Tolleranze dimensionali ancora ammissibili rispetto alle adottate soluzioni funzionali, del design e tecniche;
10. Linee guida per stabilire i criteri e le condizioni da applicare dopo la scadenza del piano particolareggiato.
(3) La parte cartografica del PRPC include:
L’estratto cartografico dal piano regolatore    M 1:5000
generale del comune (in scala)
Il piano geodetico dell’area interessata dal PRPC  M 1:500
1.  Lo stato di fatto delle particelle catastali  M 1: 500
   nell’area interessata dal PRPC
   1/b.  L’area del PRPC – gli edifici      M 1:500
      esistenti e le previste demolizioni
2.  Stato di costruzione              M 1:500
   2/a.  Prospetto di costruzione – sezioni    M 1:250
   2/b.  Prospetto di costruzione – sezioni    M 1:250
   2/c.  Prospetto di costruzione – sezioni    M 1:250
3.  Unita funzionali e suddivisione in particelle  M 1:500
   (lottizzazione)
4.  Impatti e collegamenti ad aree limitrofe     M 1:500
5.  Posizione e design tecnico funzionale delle   M 1:500
   strutture ed elementi tecnici per il
   picchettamento dei lotti di terreno
   edificabile
6.  Progettazione di spazi verdi           M 1:500
7.  Progettazione della regolamentazione del      M:500
   traffico
   7/a.  Progetto di regolamentazione del     M 1:100
      traffico – sezioni
   7/b.  Progetto di regolamentazione del     M 1:100
      traffico – sezioni
   7/c.  Progetto di regolamentazione del     M 1:100
      traffico – sezioni
   7/d.  Progetto di regolamentazione del     M 1:100
      traffico – sezioni
   7/e.  Progetto di regolamentazione del     M 1:100
      traffico – sezioni
8.  Progetto di regolamentazione delle opere di   M 1: 500
   urbanizzazione ed energetiche
9.  Progetto delle misure necessarie per       M 1:500
   proteggere l'ambiente, le risorse naturali e
   per la preservazione della natura
10. Protezione civile e soccorso           M 1:500
(4) Allegati al PRPC sono:
   2.1.  Estratto del piano strategico
      territoriale
   2.2.  Presentazione dello stato di fatto
      dell'area
   2.3.  Basi tecniche su cui poggiano le
      soluzioni del piano regolatore
      particolareggiato comunale
   2.4.  Linee guida e pareri
   2.5.  Motivazione e giustificazione del PRPC
   2.6.  Sintesi per il pubblico.
II. ZONA DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Art. 3
(ubicazione della zona del PRPC e la rispettiva delimitazione)
(1) L’area delle dimensioni di cca 25.200 mq è situata sul versante orientale dell’abitato di Pazzugo e comprende le seguenti particelle catastali o parti delle stesse: 240/3, 240/2, 240/4, 241/2, 239/2, 239/4, 237/3, 239/3, 240/1, 240/5, 237/2, 237/4, 237/1, 244, 243, 245, 247/4, 247/5, 248, 253/2, 253/1, 251/3, 251/4, 251/5, 251/1, 250/2, 252/2, 252/1, 255/1, 255/2, 251/8, 251/2, 251/7, 254/5, 254/1, 254/11, 254/12, 254/14, 254/2, 254/6, 254/10, 254/13, 254/3, 254/9, 254/16, 254/15, 254/8, 258, 257, 256/3, 256/2, 256/1, 254/7, 251/6, 7713, 7712, tutte nel c.c. di Portorose.
L'accesso principale alla zona scorre da est direttamente dalla strada pubblica JP 813.811 (Strada verso Pazzugo), che nella estrema parte orientale si connette alla strada locale LC 312.211 (Croce Bianca–Strugnano). Nella parte occidentale si immette direttamente nella strada pubblica JP 813851 (Via della Gioventù). L’accesso pedonale alla zona in questione interessa anche la particella catastale 225/1, c.c. di Portorose.
(2) Con il presente decreto è disciplinata anche la zona circostante l’area del PRPC per quanto concerne il collegamento alle infrastrutture viarie e le varianti alle infrastrutture viarie stesse, su parti delle particelle catastali n. 326, 325, 7712, 283, 292, 324, 7706/1, 259, 261, 262, 263, 264/2, tutte c.c. di Portorose.
(3) Il decreto disciplina anche l'area esterna del PRPC per quanto concerne la costruzione e la connessione con il settore delle infrastrutture pubbliche. Le infrastrutture comunali nella zona del PRPC interessano le seguenti particelle catastali, esterne alla zona del PRPC, n. 326, 327, 328, tutte c.c. di Portorose.
(4) Graficamente la zona è presentata nei prospetti grafici del PRPC.
(5) Oltre alle particelle menzionate, alla zona dei possibili interventi esterni al PRPC si possono aggiungere o escludere ulteriori particelle catastali, se ciò si rivela necessario nel corso della predisposizione della documentazione per le infrastrutture pubbliche e viste le soluzioni tecniche professionalmente verificate.
III. FINALITÀ FUNZIONALI DELL’AREA, CONDIZIONI D’UTILIZZO ED EDIFICAZIONE A REGOLA D’ARTE OVVERO DEGLI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO
Art. 4
(impatto ambientale e collegamenti con le unità di pianificazione contermini)
(1) Le aree contermini, ubicate ad est e a sud, sono costituite da terreni agricoli non edificabili. Nella parte meridionale la zona confina con il complesso della Casa di villeggiatura Pazzugo, nella parte occidentale invece con il complesso della sede dei paraplegici.
(2) L’impatto ambientale e i collegamenti con le unità di pianificazione contermini sono evidenziati nella parte cartografica del PRPC. N. 4 Impatto ambientale e collegamenti con le zone limitrofe.
(3) Gli interventi nella zona del PRPC influiranno sulle aree contermini principalmente per quanto concerne la progressiva insistenza delle infrastrutture pubbliche (strade, fognature, acquedotti, ecc). In ragione di un programma dedicato ad attività non produttive, nella zona del PRPC non è previsto un impatto ambientale di maggiore intensità.
Art. 5
(divisione in unità funzionali)
L'area del PRPC si compone di sette comprensori ovvero di unita funzionali (di seguito comprensori), che sono ulteriormente suddivisi in singoli lotti edificabili e le rimanenti particelle catastali. I lotti fabbricabili si suddividono in aree comprendenti le infrastrutture viarie (comprensori FCP – viabilità) e superfici destinate all’edilizia residenziale (comprensori FCS – alloggi):
– Il comprensorio FCP1 inclusivo dei lotti fabbricabili sui quali sono previsti la ricostruzione della Strada verso Pazzugo e l’allacciamento alla strada Croce Bianca–Strugnano.
– Il comprensorio FCP2 comprende i lotti fabbricabili interessati da vie interne di approvvigionamento e delle aree di movimentazione interna (strada 1, strada 2, strada 3) nella parte centrale del PRPC.
– Il comprensorio FCP3 comprende i lotti fabbricabili sui quali è prevista la ricostruzione della Via della Sorgente e l’allacciamento alla Via della Gioventù.
– Il comprensorio FCS A include i lotti fabbricabili a sud est della zona di edificazione con edifici residenziali previsti fra la Strada verso Pazzugo e la Strada 1. In detto comprensorio è prevista la costruzione di 12 nuovi fabbricati (segnati nella parte cartografica del PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS B comprende la zona centrale con l’edilizia residenziale, ubicata tra la Strada 1 e la Via della Sorgente. Gli accessi verso i singoli appezzamenti sono organizzati anche tramite la Strada 2 e la Strada 3. Nel comprensorio è prevista la costruzione di 15 nuovi stabili, i tre edifici esistenti conservano le altezze attuali (come nella parte cartografica del PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS C copre la parte settentrionale dell’edificazione con l’edilizia residenziale. Gli accessi ai singoli lotti sono organizzati attraverso gli allacciamenti che ad est e a sudest si connettono alla Via della sorgente. Ivi è prevista la costruzione di 4 nuovi fabbricati, di un edificio sostitutivo e l'estensione di un edificio preesistente. Un edificio esistente manterrà le dimensioni attuali (come nella parte cartografica del PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS D include i lotti nella parte occidentale del PRPC con l’esistente fabbricato No. 35 L'area rappresenta un insieme obbligatorio nel quale non sono previste nuove strutture (come indicato nella cartografia del PRPC: Mappa n. 3: unità funzionali e suddivisione).
Art. 6
(concetto di regolamentazione del PRPC)
(1) Nell’intera area del PRPC sono previsti edifici realizzati al piano terra ovvero ad un unico piano, con un basso coefficiente di sfruttamento del territorio. L’edificazione segue la struttura esistente delle particelle catastali, sostituisce un determinato numero di fabbricati presenti e si adegua opportunamente all’edificazione esistente dell’area, con strutture complementari.
(2) Il PRPC prevede la ricostruzione della rete viaria e delle altre infrastrutture pubbliche.
(3) Il PRPC prevede l'adeguamento degli esistenti declivi e dei terrazzamenti.
Art. 7
(interventi ammissibili nella zona del PRPC)
(1) Nella zona del PRPC è consentita la costruzione di edifici individuali di dimensioni minori, contrassegnati nelle carte grafiche del PRPC dai numeri 1–31.
(2) Nella zona del PRPC è consentita la ricostruzione dei fabbricati che non sono previsti per la demolizione, contrassegnati nella cartografia del PRPC dai numeri 33 e 35–38. È ammessa anche la ricostruzione di impianti nuovi, contrassegnati nella cartografia del PRPC dai numeri 1-31. Nella riedificazione di strutture preesistenti non è ammesso incrementarne le dimensioni.
(3) Nella zona del PRPC è ammessa l’estensione dimensionale del fabbricato n. 32, come definite dalla cartografia del PRPC.
(4) Nella zona del PRPC è consentito l'inserimento di seminterrati esistenti nella progettazione di nuove strutture n. 13 e 20 nelle dimensioni, come definite dalla cartografica del PRPC.
(5) Nella zona del PRPC è ammessa l'edificazione sostitutiva del fabbricato n ° 34 L'impianto dovrebbe garantire le stesse altezze della struttura esistente.
(6) Nell’area PRPC è ammessa la realizzazione di tutti i necessari impianti infrastrutturali con pubblica finalità e di tutte le opere di ingegneria civile, e nonché la costruzione di tutte le strutture necessarie a uso pubblico (strade, ecc.)
(7) Nella zona del PRPC sono autorizzati i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione a fine investimento sulle strutture esistenti e le manutenzioni nel pubblico interesse, inclusa la rimozione di strutture.
(8) Nella zona PRPC, con riferimento ai lotti edilizi, è autorizzato l'adeguamento della rete di pertinenza ad aree di parcheggio, punti di accesso, ripavimentazione (lastricati, arredo pubblico di superfici esterne – piazzali, adeguamento dei percorsi pedonali, le scale esterne, ecc.), e arredo verde (come la creazione di aree verdi, messa a dimora di filari di alberi, arbusti, ecc.).
(9) Nella zona del PRPC nei lotti che non fanno parte delle particelle costruibili è comunque ammesso l'adeguamento a verde.
(10) Su tutti i lotti oggetto del PRPC è ammesso il risanamento dei terreni, eseguito sulla scorta delle decisioni degli organi competenti passate in giudicato (ARSO, servizi ispettivi, ecc.).
(11) Sono vietate tutte le altre opere di costruzione che non sono esplicitamente autorizzate dal decreto e tracciate nel piano cartografico.
IV. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA DELLA ZONA, DEGLI EDIFICI E DEGLI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO
Art. 8
(linee generali)
(1) Le nuove costruzioni e le condizioni di assetto urbanistico sono riportate nella cartografia del PRPC.
(2) Le quote di elevazione e la divisione in piani dei singoli fabbricati sono riportate nella parte cartografica del PRPC e nella tabella delle quote di elevazione dei piani e delle altezze degli edifici (nel seguito: la tabella) che è parte integrante del presente decreto.
(3) Le strutture sono limitate in altezza per le elevazioni del tetto, che sono riportate nella tabella come quote di colmo di massimo assoluto (in metri sul livello del mare). La tabella fornisce anche un assoluto delle quote del piano terra e dei piani seminterrati.
(4) Le dimensioni orizzontali delle strutture sono delimitate dai confini dell’area di costruzione, da considerarsi termine invalicabile dalle costruzioni previste, che possono tuttavia rasentarla oppure collocarsi verso l’interno dell'area osservando le distanze consentite. I limiti di costruzione di ogni impianto sono indicati nella parte grafica del PRPC.
(5) Nella zona PRPC è prevista la costruzione di recinzioni e di muri di contenimento e di pilastri, secondo la seguente tipologia:
– i muri di recinzione perpendicolari o paralleli ai terrazzamenti possono estendersi al massimo 1 m sopra il livello del suolo (visibili da un lato o da ambo i lati). Le siepi vive (il verde) possono essere anche più elevate. I materiali utilizzati in aree pubbliche sulle superfici visibili sono pietra locale, vale per i lastricati e i rivestimenti; o la vegetazione;
muratura n. 1: i muri di contenimento destinati a superare le differenze in altezza o alla progettazione del patio, si adeguano al livello del terreno e possono alzarsi fino ad un massimo di 150 cm. Nei casi in cui la superficie visibile superi i 150 cm è necessario progettare un’articolazione del terreno a terrazzamenti con distanze minime di 150 centimetri. Le superfici visibili dei muri di contenimento devono essere realizzate in pietra o lastre di pietra locale. Nella parte grafica del PRPC sono appositamente segnalati quei muri di sostegno che definiscono la linea di interramento delle facciate laterali del piano seminterrato degli edifici. La linea di costruzione di tali muri di contenimento è rappresentata da una linea orizzontale e verticale di minima (incluso lo spessore del muro di sostegno), entro la quale deve essere effettuato il tamponamento delle facciate laterali dei edifici singoli, come mostrato nella cartografia del PRPC. Il muro di contenimento come sancito nel caso singolo dai limiti di costruzione, può essere interamente sostituito da un terrapieno in erba, alla sola condizione che garantisca quantomeno il riempimento delle facciate laterali, come determinato dalla linea di costruzione del muro di contenimento;
muratura n. 2: i muri di contenimento dei terrazzamenti, con i parcheggi sottostanti, si delimitano con la quota assoluta del punto più alto della terrazza, corrispondente alla quota assoluta dello scantinato e del piano terra del singolo fabbricato. Nel caso dell’edificio n. 10 la quota assoluta della parte superiore del muro di contenimento è evidenziata nella parte grafica del PRPC. Le superfici visibili dei muri di contenimento delle terrazze con sottostanti strutture di parcheggio, presso gli edifici No. 3, 5, 9, 10 devono essere realizzate in pietra locale o rivestite in lastre di pietra locale. Il piano con parcheggio sottostante può eventualmente essere sostenuto da pali rivestiti in pietra locale;
muratura n. 3: i muri di contenimento delle infrastrutture viarie saranno definiti nei particolari nel progetto dedicato alle infrastrutture di trasporto, fornito nell’ambito della documentazione urbanistica e edilizia.
(6) L’ubicazione dei muri di contenimento, di cui al comma precedente è presentata nella parte cartografica del PRPC (carte grafiche No. 2 fino a 2/c – Sezioni).
(7) Le facciate degli edifici devono essere progettate in stile uniforme. Il piano inferiore ovvero il piano seminterrato è rivestito in pietra locale. Per le facciate è prescritto il colore bianco.
(8) Le vetrate sulla facciata anteriore (a nord o nord-ovest) vanno eseguite per tutta la lunghezza di quest'ultima (dal massetto alla flangia del cornicione del tetto), nell’insieme o in bande verticali. Non sono ammesse luci o piccole finestre sulla facciata frontale, cioè la facciata nord.
(9) Le coperture del piano terra risulteranno piani (fino a 6°) ossia tetti di contenuta profondità, ad uno spiovente (fino a 22° di inclinazione) (la linea di colmo è nella linea della facciata frontale ovvero la facciata nord). La larghezza massima dello sporto di gronda è di 20 centimetri, che viene eseguito nell’ambito delle altezze prescritte all’interno delle linea di costruzione. Le coperture piane del livello di terra sono arredabili a verde o a superficie pedonale. I tetti dei piani interrati sono invece sempre arredati a verde o predisposti a percorso pedonale. Le medesime disposizioni si applicano all’edificio n. 34 (costruzione sostitutiva). Il tetto dell'edificio e dell’annesso previsto, contrassegnato dal n. 32, sarà a due spioventi con pendenza 18–22°, coperto da tegole. Nel caso della ristrutturazione dell’intero edificio n. 32 anche il tetto dello stesso può essere eseguito a piano ovvero a sviluppo contenuto ad unico spiovente, allo stato medesimo delle altre nuove realizzazioni.
(10) Il piano terra dell’edificio n. 20, eseguito nell’asse del muro di facciata orientale può essere sostenuto da pali di sostegno o da pareti. Gli elementi di sostegno devono essere eseguiti in pietra locale o rivestiti in lastre di pietra locale.
(11) Nel predisporre aree verdi è necessario inserire la vegetazione mediterranea.
Art. 9
(abitazioni nuove e preesistenti)
(1) Nella parte meridionale e centrale della zona regolata dal PRPC è prevista la costruzione di 31 nuovi edifici residenziali, come mostrato nella cartografia del PRPC. L'introduzione a 30 edifici è garantita dalle strade di accesso, l’edificio n. 30 è accessibile mediante servitù in direzione nord-est. Per l'accesso all’edificio n. 30, particella catastale n. 240/3 c.c. Portorose, il proprietario deve godere della servitù di accesso. Ove la suddetta servitù non venga riconosciuta, sulla particella n, 240/3, c.c. di Portorose non è ammessa l'edificazione residenziale qui intesa.
(2) Gli edifici sono contrassegnati dalla numerazione da 1 a 31 e sono articolati nei piani P oppure K + P. Gli ingressi sono organizzati in base alla configurazione del terreno.
(3) Il limite di costruzione è stabilito per ogni edificio a parte, dalla cartografia del PRPC. È indicato per ogni piano della struttura, in particolare per il piano seminterrato ed il piano terra.
(4) Le quote in altezza degli edifici sono definite nella tabella, che fissa il termine assoluto di elevazione rispettivamente del tetto, del piano seminterrato e del piano terra di ogni edificio.
(5) Gli edifici, contrassegnati nella cartografia del PRPC dai numeri 33 e 35 fino a 38, verranno conservati. Rimane inalterata l’esistente destinazione d’uso degli stessi. È autorizzata la ricostruzione nell’ambito delle altezze esistenti e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
(6) L'impianto, che nella cartografia del PRPC è contrassegnato dal numero 32, viene conservato ed ampliato, come definito nella parte grafica del PRPC. Le quote di altezza dell’edificio sono definite nella tabella, che fissa la quota assoluta di elevazione del cornicione del tetto e la quota assoluta del piano terra.
(7) L'edificio che nella parte grafica del PRPC reca il numero 34 è sostituito con un nuovo edifico nella stessa ubicazione con gli stessi perimetri di pianta e di altezza.
Art. 10
(Rimozione degli edifici)
(1) Le strutture esistenti sui lotti edificabili, contrassegnati nella parte grafica del PRPC dalla numerazione: da 1 a 31, vengono rimossi, fatta eccezione per gli esistenti degli scantinati degli edifici n. 13 e 20.
Si rimuove anche l'edificio indicato nella cartografica del PRPC contrassegnato dal numero 34.
(2) Le strutture semplici ed accessorie (tettoie, rimorchi, ecc.) devono essere rimosse in tutte le particelle.
(3) Vengono conservati 6 (sei) edifici esistenti identificati nel PRPC con le numerazioni: da 32 e 33, e da 35 a 38.
Art. 11
(piano di lottizzazione)
(1) Il piano delle particelle costruibili, così come incluso nella cartografia del PRPC, si basa sulla determinazione dei singoli lotti di costruzione e tiene conto della funzione degli edifici, delle necessarie modalità di trasporto e degli ulteriori e necessari adeguamenti delle pubbliche infrastrutture. Il piano ammette aggiornamenti alla luce della progettazione preliminare delle infrastrutture di trasporto e urbane ovvero della regolazione dello stato patrimoniale legale per l'attuazione delle opere di urbanizzazione.
(2) I terreni o le particelle non destinati alla costruzione, non sono inclusi nel piano delle particelle costruibili.
V. TRAFFICO
Art. 12
(infrastrutture viarie)
(1) Sul comprensorio è prevista la realizzazione di un sistema viario integrale. Gli impianti e le attrezzature facenti parte del sistema infrastrutturale sono rappresentati nella documentazione cartografica del PRPC, mappa, no. 7 – Progettazione della regolamentazione del traffico.
(2) La nuova rete stradale tiene conto delle direzioni e delle diramazioni, dell’esistente viabilità, ed è collegata alle strade esistenti ovvero alle previste ricostruzioni osservando il percorso nello stato di fatto e verticale dei tracciati. I passi carrabili alle singole unità funzionali sono previsti per due strade perimetrali, a sud dalla strada pubblica JP 813811 Percorso Pazzugo e ad ovest dalla strada JP 813851 Percorso della Gioventù.
(3) Nella ricostruzione della strada pubblica JP 813811 Percorso Pazzugo è definita la larghezza della carreggiata, 2 x 2 m, e in base alla nuova normativa sulla progettazione delle strade (Gazzetta Ufficiale RS, no. 91/05) è prevista la larghezza del marciapiede di 1,50 m, la banchina, per una minore interferenza negli spazi adiacenti, verrà effettuata dalla parte del marciapiede per una larghezza di 0,25 metri, mentre sul lato opposto sarà di 0,75 m.
(4) È pianificata anche la ricostruzione di altre strade pubbliche, come segue:
– strada pubblica JP 813812 – strada n. 1 per una larghezza di 3,5 m con pendenza unilaterale e con il drenaggio nella prevista canalizzazione meteorica;
– strada pubblica JP 813852 – Via della Sorgente, tratte A e B, per una larghezza di 4,5 m (con 3,5 m di carreggiata e in più su ambo i lati una banchina di 0,5 m come area di consolidamento della costruzione stradale e come area di sosta).
(5) È pianificata la ricostruzione delle vie di comunicazione interne come segue: Strada n. 3 nella larghezza di 3,5 m, a pendenza unilaterale e drenaggio delle acque piovane nella prevista canalizzazione meteorica. La Strada n. 2, che consente l'accesso solo a tre edifici sarà invece eseguita per una larghezza di 2,5 metri.
(6) La proprietà delle strade:
Sono strade pubbliche: la strada JP 813811 Percorso Pazzugo, JP 813812 – Strada 1, Strada 2, Strada 3, Via della Sorgente–A
– È strada privata: la Via della Sorgente–B.
Art. 13
(Parcheggi)
Il parcheggio è previsto sui rispettivi appezzamenti delle singole case.
VI. INFRASTRUTTURE URBANE ED ENERGETICHE
Art. 14
(fognature)
(1) Lo scarico delle acque piovane e delle acque reflue urbane dalla zona che interessa il PRPC è previsto con la realizzazione di nuove fognature e impianti di pertinenza. È prevista una rete separata di scarico delle acque meteoriche e delle reflue urbane. Le acque piovane verranno scaricate attraverso apposito sistema fognario a mare, quale destinazione finale delle acque reflue piovane. La canalizzazione delle reflue urbane verrà realizzata lungo la strada verso Pazzugo fino a raggiungere il depuratore centrale.
(2) Le acque piovane dai tetti saranno convogliate attraverso gli impianti di dissabbiatura e direttamente nelle fognature meteoriche, mentre le acque piovane provenienti dai parcheggi e dalle superfici di stazionamento temporaneo, convogliate attraverso le griglie stradali, prima del rilascio in fognatura, dovranno essere sottoposte ad un trattamento nei disoleatori e collettori di grassi appositamente dimensionati e posti in rete. Le acque meteoriche verranno convogliate nelle fognature meteoriche attraverso un sistema di tombini e dissabbiatori. I canali sono progettati in modo che in determinati segmenti costituiranno un bacino di ritenzione delle acque piovane. Grazie all’azione dei singoli bacini di ritenzione le acque verranno convogliate in quantità limitate nell’allacciamento meteorico sito a nord della zona del PRPC. A causa del terreno scosceso, sarà altresì necessario realizzare vari pozzi a mo' di cascata.
(3) Il previsto sistema delle reti fognarie urbane consente la raccolta degli scarichi di acque chiare e scure dei singoli edifici e il loro convogliamento nell’esistente sistema di smaltimento delle reflue urbane – di cui fa parte la stazione di sollevamento, da dove vengono pompate attraverso il canale di pressione verso un canale di gravitazione lungo la Strada per Pazzugo. Le reflue urbane nella zona del PRPC saranno servite da tre canali. I tracciati dei canali saranno ubicati in zona di strade d’accesso oppure lungo gli esistenti confini fondiari.
(4) Devono essere osservate le disposizioni dei seguenti atti:
– Legge sulle acque (Gazzetta ufficiale della RS, n. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1.)
– Decreto sulle condizioni di smaltimento e depurazione delle acque reflue piovane (Bollettino ufficiale, n. 7/96, 43/97, 41/00, 35/07).
Art. 15
(energia elettrica di rete)
(1) A causa della debole rete di alimentazione, caratteristica per l'intera area più ampia, è necessario, prima di ottenere la concessione edilizia per gli edifici previsti, eseguire uno studio sull'impatto del nuovo carico sulla rete esistente (in seguito – lo studio). Questo studio deve essere inviato per la revisione all’impresa Elektro Primorska, la quale deve dare la sua conferma.
(2) In conformità alle linee guida, come nel Piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano, per l’area di Fiesso – Pazzugo è prevista la realizzazione delle linee elettriche via cavo, a partire dal punto perno, da cui si esegue una diramazione per il trasformatore di Santiane, fino al trasformatore di Fiesso 1, al quale viene allacciato il nuovo trasformatore per l’alimentazione del comprensorio del PRPC. Il corso del tracciato dei cavi è presentato nell’allegato grafico, n.8. Concetto della regolamentazione delle opere di urbanizzazione ed energetiche.
(3) Per l’alimentazione del nuovo trasformatore nel comprensorio del PRPC viene eseguito un nuovo allacciamento di 20 kV (4xSF da 160 mm) realizzato in parte anche via cavo. Il cavodotto di 20 kV sarà costruito con cavi standard di una canalina di 20 kV, per l'intero percorso, in linea con lo studio e la codificazione di distribuzione di energia elettrica.
(4) Per la fornitura di elettricità all’interno della zona del PRPC è previsto un nuovo trasformatore, costruito per la fornitura di 20/0,4 kV di tensione e la potenza nominale corrispondente, con una piattaforma sistemata per l’accesso di camion-gru dal peso totale di 20 t.
(5) Le reti di cavi di bassa tensione dovranno essere eseguite in pesante realizzazione radiale, dotate di giunzioni in armadio di allacciamento, adottando ogni accorgimento di protezione contro gli sbalzi elettrici, mediante disconnessione automatica dell’alimentatore.
(6) Nella progettazione di interventi nel territorio va prevista la ristrutturazione della rete elettrica esistente, la quale essendo obsoleta non corrisponde alle esigenze di potenza, alle prestazioni tecniche o ai requisiti di pianificazione. Nella messa in opera vanno osservate tutte le distanze prescritte dai fabbricati e dalle altre infrastrutture comunali, come richiesto dalle rispettive norme tecniche.
(7) Per la documentazione di progetto devono essere considerati i seguenti disposti normativi:
– Legge energetica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 79/99,
– Legge di modifica ed integrazione alla Legge energetica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 51/04),
– Regolamento sulle condizioni generali per la fornitura ed il consumo di energia elettrica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 117/02),
– Regolamento per le infrastrutture energetiche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 62/03).
Art. 16
(rete idrica)
(1) L’approvvigionamento idrico per l'area meridionale è fornito dal serbatoio d’acqua di Valletta RZ III, 1180 m3, a quota di 124,50 m s.l.m., l'approvvigionamento idrico per le aree occidentali e settentrionali è invece garantito dal serbatoio Pazzugo RZ, di 40 m3, a quota di 99,74 m slm.
(2) Viene costruito un acquedotto secondario lungo Il Percorso per Pazzugo di ghisa sferoidale DN 100, collegando la rete esistente sotto pressione al serbatoio di Valletta RZ III, di 1180 m3, a quota di 124,50 m slm. Viene costruito anche l’acquedotto secondario lungo la strada 1 e 3 e 4 di ghisa sferoidale DN 100, collegando la rete esistente sotto pressione al serbatoio Pazzugo RZ, di 40 m3, a quota di 99,74 m slm.
(3) L’esistente acquedotto secondario NL DN 100 lungo la Via della Sorgente è esteso.
(4) È necessario sviluppare la progettazione concettuale della rete idrica, mostrando gli allacciamenti ai servizi di distribuzione di rete idrica pubblica ed eseguire uno studio sulla sicurezza antincendio nell'area, tenendo conto della condizioni di progetto presentate dall'Acquedotto del Risano e di tutte le leggi applicabili.
(5) I tracciati degli impianti e delle attrezzature idriche devono essere eseguiti su aree comuni. Devono essere elaborati nei dettagli tutti gli incroci delle infrastrutture di rete e la protezione dell’acquedotto. L’arredo verde non deve in nessun caso influire negativamente sugli impianti di approvvigionamento idrico esistenti e/o quelli progettati. All'interno della fascia di rispetto non si devono allestire piantagioni di arredo verde.
(6) Gli idranti possono essere fissati sopra suolo, a condizione che non si realizzino a flangia cieca e non interferiscano con l'utilizzo dello spazio.
(7) Il sistema di distribuzione interna deve essere realizzato in modo che non possa avere effetto di rimbalzo nel sistema pubblico di acqua potabile. Lo stesso vale per il sistema interno di sicurezza antincendio, che deve essere affrontato nel quadro della documentazione di progetto degli edifici previsti, conformemente allo studio e alle norme di sicurezza antincendio in modo da garantire lo scambio di acqua.
(8) Non è ammesso l’allacciamento degli impianti all’interno dell’area trattata alla rete di approvvigionamento idrico pubblico preliminarmente all’ultimazione dei lavori di costruzione, dell’acquisizione del permesso di agibilità e del trasferimento della gestione degli impianti di rifornimento idrico.
(9) Devono essere considerati i seguenti disposti normativi:
– Decreto sull’approvvigionamento dell’ acqua potabile (Bollettino Ufficiale, No. 33/02).
–Regolamento Tecnico dell'Acquedotto del Risano.
Art. 17
(rete di telecomunicazione)
(1) La zona del PRPC si connette alla rete telefonica. Come punto di connessione si utilizzano le attuali capacità di riserva sulla rete via cavo sul sito TKO Fiesso 51. La connessione al sistema è prevista con l'installazione via cavo.
(2) La rete telefonica si esegue con l'installazione di tubi in PVC dal pozzo cavi esistente in direzione di strade di nuova progettazione con diramazioni verso gli abbonati esistenti (e quelli nuovi). I condotti principali saranno forniti da tubi di Ø 110 mm di diametro, gli allacciamenti dal pozzo cavi al singolo edificio invece da tubi di Ø 63 mm.
(3) Nel predisporre il PRPC viene presa in considerazione la rete telefonica esistente e viene mantenuta la continuità della fornitura abbonati.
(4) Nella fase di attuazione si prevede un trasferimento temporaneo della rete esistente sopra suolo e la sua esecutore via cavo nella sistemazione finale.
(5) La realizzazione di una nuova canalizzazione via cavo per i nuovi edifici previsti e la ricostruzione dell’esistente rete telefonica sopra suolo collocandola sotto suolo è trattata in un piano speciale della rete di telecomunicazione.
Art. 18
(riscaldamento)
(1) Nella zona PRPC non sono previste installazioni di gasdotto per la soluzione di fornitura di energia del GPL. Si consiglia l’utilizzo di fonti di riscaldamento ecologiche, rinnovabili, e sostenibili: pompe di calore, collettori solari, biomasse, ecc.
(2) Gli edifici devono fornire almeno il 25 % della potenza per il riscaldamento, ventilazione, raffreddamento e acqua potabile calda da fonti energetiche rinnovabili.
(3) Se in futuro, verrà prevista la costruzione del gasdotto, a costruzione ultimata dello stesso, gli edifici, potranno esservi ad esso collegati.
Art. 19
(smaltimento rifiuti)
(1) Per motivi ambientali, condizioni estetiche ed igieniche è assicurato il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti in conformità alle vigente decreto comunale (Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 18/7) e al Regolamento sulla gestione dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03). Nel corso dei lavori saranno prodotte risulte edili soprattutto dei detriti non pericolosi. È necessario, tuttavia, considerare il regolamento relativo alla gestione dei rifiuti derivanti da costruzioni Gazzetta Ufficiale della RS, n. 34/08.
(2) Presso ogni edificio deve essere rispettata un area per gli appositi contenitori, come prescritti, o sacchetti per i rifiuti, in conformità al programma comunale e al Decreto sulla gestione dei rifiuti. Inoltre, deve essere sistemato un punto di prelievo per la raccolta differenzia ossia un’isola ecologica.
VII. ALTRE CONDIZIONI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO, NONCHÉ MISURE E PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, PRESERVAZIONE DELLA NATURA, TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Art. 20
(tutela del patrimonio culturale)
(1) L’area di regolamentazione è protetta da vincoli paesaggistici. È situata all’esterno dei comprensori di tutela del patrimonio culturale KK 1.7.9. Penisola di Pirano.
(2) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto territoriale e delle strutture stesse, come nel PRPC, è necessario rispettare tutte le normative vigenti in materia.
Art. 21
(preservazione naturale)
(1) Nella zona non si rilevano ricchezze naturali o aree protette, ovvero riserve particolari per la biodiversità.
(2) Si dovranno prendere in considerazione le disposizioni degli articoli 35 e 36 della Legge sulla preservazione naturale riguardanti la conservazione della biodiversità. Nella zona è necessario conservare il più possibile gli alberi, ovvero i tratti di foresta e di macchia sulle pendici e nei borri nonché le risorse idriche.
(3) Si presume il maggiore impatto ambientale in concomitanza con le attività di costruzione, tuttavia lo stesso non supererà i limiti di legge né durante l’edificazione, né con il successivo esercizio.
(4) Nella progettazione e realizzazione dell’assetto territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve rispettare la normativa vigente in materia.
Art. 22
(protezione dell’aria e dell’acqua)
(1) In particolare, durante la costruzione della necessità di evitare di polvere.
(2) Durante la costruzione devono essere adottate adeguate misure per evitare la dispersione della polvere dal cantiere, evitando percorsi di trasporto incontrollati dei materiali da costruzione dall'area del cantiere e rispettando le norme di emissione per macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati.
(3) Deve essere sistemato un adeguato drenaggio delle falde acquifere periferiche.
(4) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve rispettare la normativa vigente in materia.
Art. 23
(tutela dal rumore)
(1) Le emissioni sonore non devono superare i limiti disposti in conformità con il Regolamento concernente i valori limite degli indicatori del rumore ambientale (GU RS, No. 105/05).
(2) In fase di realizzazione si devono applicare le seguenti misure:
– Limitazione temporale dei lavori nell'orario diurno 6:00–18:00.
– Uso delle attrezzature di lavoro nel cantiere e delle macchine operatrici, in conformità alle norme di emissione di rumore sancite per macchinari per l'edilizia in base al Regolamento di valori di emissione sonora delle macchine utilizzate all'aperto.
(3) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve rispettare la normativa vigente in materia.
VIII. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRA ORIGINE
Art. 24
(difesa e protezione contro le calamità naturali e di altra origine, comprese le misure antincendio)
(1) L'area non è dotata di strutture o impianti di difesa.
(2) La sicurezza antincendio deve essere garantita nel rispetto della normativa applicabile:
– Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3/07 – testo unico, 9/11.)
(3) L'intera zona d’assetto deve essere dotata di rete di idranti in grado di fornire sufficiente alimentazione d’acqua per la protezione antincendio.
(4) La sicurezza antincendio sarà assicurata con la realizzazione antincendio delle strutture, osservando apposite distanze tra i confini delle particelle e tra gli edifici nonché con le necessarie delimitazioni antincendio.
(5) Le strade di accesso saranno progettate, tra l'altro, anche come vie d’intervento o evacuazione di persone e cose, nelle specifiche circostanze. I percorsi di intervento e l'area riservata per la manipolazione, dovranno essere adeguatamente consolidate, opportunamente dimensionate secondo le caratteristiche del corrispondente veicolo e disposte senza barriere. Sulle direzioni dei percorsi d'evacuazione decide il progettista.
(6) Il conseguimento dei livelli prescritti di sicurezza antincendio deve risultare dall’elaborato »progetto di sicurezza antincendio”.
(7) È necessario garantire la protezione contro le calamità naturali e di altra origine in conformità con la normativa vigente:
– Legge sulla protezione contro le calamità naturali e di altra origine (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 51/06 – testo unico, 97/10).
(8) Le soluzioni tecniche devono tener conto del grado di erosione e di franamento del terreno (collina ripida). Prima di eseguire un intervento è necessario ottenere i pareri in materia di geomeccanica e geologia, nei quali verranno determinate le misure per prevenire l’aspetto erosivo e franoso del terreno.
I progetti di costruzione devono tenere debitamente conto del grado di pericolosità sismica della zona e l'accelerazione di gravita in rapporto della terra (intensità VII, g 0,100).
IX. USO TEMPORANEO DEL SUOLO
Art. 25
Fino all’avvio delle opere di edificazione dei fabbricati previsti, i lotti possono essere utilizzati con ragione dell’attuale destinazione d’uso ovvero diversamente, a condizione che ciò non pregiudichi il territorio adiacente, le finalità e lo stato di fatto dell’area e non ostacoli gli interventi previsti.
IX. ESECUZIONE IN FASI E TOLLERANZE
Art. 26
(esecuzione in fasi)
(1) Il PRPC può essere implementato in diverse fasi, a seconda della fase di costruzione delle infrastrutture della viabilità, dei servizi pubblici e delle infrastrutture energetiche.
(2) La costruzione degli impianti e l’allestimento dell’arredo devono essere realizzati come un insieme circoscritto e definitivamente sistemato nell’ambito delle altezze definite, con tutte le appartenenti infrastrutture della viabilità, dei servizi pubblici ed energetici, incluse le necessarie misure di tutela dell'ambiente e di protezione antincendio.
Art. 27
(tolleranze consentite)
(1) Le quote di elevazione dei tetti, dei pianterreni e degli scantinati dei singoli fabbricati sono espresse quali quote di altezza massima assoluta. Sono ammissibili le variazioni verso il basso e cioè fino a –1 m e verso l’alto e cioè fino a + 0,50 m in ragione di adattamento alla quota di terreno. Se la quota del piano terra o del seminterrato subisce un cambiamento, deve assolutamente cambiare anche la quota del tetto per la medesima altezza, non deve cambiare pero l’altezza massima lorda del piano (3,5 m) e del seminterrato (3,3 m). Sopra le quote di altezza assoluta si possono tuttavia elevare singoli manufatti o elementi infrastrutturali minori (canali di ventilazione, antenne, camini, pannelli solari, ecc.). Questa disposizione si applica, in modo opportuno anche nel caso di quote di altezza assoluta dei muri di sostegno delle terrazze con i parcheggi sottostanti.
(2) Le dimensioni orizzontali dei fabbricati sono delimitate dai confini delle opere edili, vi sono ammissibili però le seguenti variazioni:
– variazioni delle dimensioni del piano terra entro i limiti dell’area di costruzione di –1,0 m
– variazioni delle dimensioni della parte visibile non interrata dello scantinato, entro i limiti dell’area di costruzione di –1,0 m
– variazioni delle dimensioni della parte invisibile -interrata dello scantinato, non hanno limiti.
(3) È ammessa la trasformazione delle superfici esterne, con osservanza di tutte le pertinenti condizioni fissate dal decreto. La forma e le dimensioni delle piscine si adeguano al paesaggio, tuttavia la superficie delle piscine non deve essere superiore a 50 mq.
(4) In tutti i lotti fabbricabili è ammessa anche un diversa organizzazione dei parcheggi, come dimostrato in questo PRPC.
(5) In tutte le particelle costruibili è possibile tracciare anche una diversa collocazione dei muri di contenimento, muri e scale esterne, rispetto a come mostrato in questo PRPC, tenendo conto di tutte le condizioni stabilite da questo PRPC, ad eccezione dei muri di sostegno frontalieri, definiti dal confine dell’area di costruzione, indicati nella cartografia del PRPC (vedi nella leggenda: bordi edili speciali – muri di contenimento).
(6) Per regolare i rapporti legali e patrimoniali e per realizzare le opere infrastrutturali e viarie è possibile uno scostamento orizzontale degli edifici.
Art. 28
(deroghe alle norme di costruzione delle infrastrutture)
(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse varianti dei percorsi delle opere di urbanizzazione e della sistemazione del traffico indicati (anche fuori della zona di regolamentazione), ove trattasi dell’implementazione dello stato tavolare alla situazione sul territorio, di adeguamento alla pianificazione di edifici e alla costruzione dei piani interrati, dell’individuazione di soluzioni tecniche più consone dal punto di vista del design, della tecnica dei trasporti, delle aree verdi ed in ottica ambientale. Le stesse però non devono compromettere le condizioni spaziali ed ambientali, né ostacolare o pregiudicare la futura regolamentazione, tenendo conto delle norme applicabili per tali reti ed impianti. Alle stesse condizioni, al fine di migliorare lo stato delle opere di urbanizzazione è possibile realizzare ulteriori accorgimenti impiantistici e reti sotterranee.
(2) Sono ammesse varianti in relazione all’adeguamento della pianificazione stradale e degli incroci nei punti di contatto con i piani urbanistici attuativi delle zone contermini.
XI. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Art. 29
(obblighi dei committenti e degli esecutori nell’attuazione dell’atto urbanistico)
(1) Il committente e l'appaltatore, in aggiunta alle prescrizioni generali, devono osservare la norma secondo cui la progettazione e l'attuazione di interventi devono essere effettuati in modo da recare il minimo disturbo, mantenendo o anche migliorando le condizioni tecniche di edificazione, la sicurezza dei trasporti e le condizioni ambientali.
(2) Le opere di scavo sono soggette a regole specifiche per la movimentazione di terra fertile. Il materiale di scavo deve essere utilizzato per i terrapieni, lo spianamento del terreno e le sistemazioni esterne. Altri inerti da scavi devono essere trattati e depositati conformemente alle disposizioni di legge vigenti. È obbligatorio l’interramento del piano scantinato come risulta nella cartografia del PRPC.
(3) Durante l'attività di edificazione è necessario consentire lo svolgimento quanto più indisturbato delle funzioni in capo agli edifici e terreni adiacenti, condizione da garantirsi mediante il piano di organizzazione dei cantieri edili. Contestualmente, è necessario adottare apposite misure contro l’eccessiva formazione di polveri, l’inquinamento acustico ed i carichi vibratori. Al fine di garantire il minimo impatto sulle condizioni di vita nella zona (trattandosi in particolare di rumori, polveri e vibrazioni) nei piani per la selezione delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere edile è necessario analizzare dettagliatamente le soluzioni tecniche e le modalità di attuazione delle opere edili.
XII. PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI
Art. 30
(programma di urbanizzazione)
Le opere di urbanizzazione delle aree fabbricabili nella zona del PRPC “Pazzugo Est” verranno realizzate in base al “Programma di urbanizzazione delle aree fabbricabili”, che sarà elaborato in secondo tempo, in seguito all’acquisizione dei progetti concettuali per le infrastrutture pubbliche di rilevanza economica e per le infrastrutture viarie.
XIII. COSTRUZIONE DI SEMPLICI MANUFATTI EDILIZI
Art. 31
(semplici manufatti edilizi)
(1) Nella zona del PRPC è consentita la costruzione di semplici manufatti edilizi per proprie necessità ad eccezione dell’edificio di un piano al piano terra. La costruzione di semplici manufatti edilizi è ammessa solamente nel perimetro delle particelle costruibili e si esegue conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti,.
(2) Le semplici strutture edilizie si possono collocare in osservanza del regime prescritto di tutela, di protezione e di sicurezza del traffico.
XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
(1) Con l’approvazione del presente decreto, nella zona regolamentata dal PRPC sono abrogate le disposizioni deL Decreto di modifica al Piano particolareggiato Fiesso – Pazzugo (Bollettino ufficiale PN 36/02).
(2) Il presente Decreto non può subire ulteriori modifiche e integrazioni fino a che non sia approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pirano.
Art. 33
Il PRPC è esposto in libera e costante visione del pubblico presso il competente organo: l’Unità amministrativa a Lucia.
Art. 34
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della R.S.
N. 3505-12/2009
Pirano, 4 ottobre 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost