Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3935. Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice, stran 11898.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 40/09 in 62/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 10. redni seji dne 8. 11. 2 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij v Občini Moravske Toplice, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista (študenta) in štipenditorja (Občine Moravske Toplice).
2. člen
(1) Štipendije se podelijo za eno študijsko leto in se izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta. Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
(2) Štipendije se podeljujejo za študij v Republiki Sloveniji in v tujini.
(3) Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.
3. člen
Občina Moravske Toplice zagotavlja sredstva za izplačilo štipendij v okviru vsakoletnega proračuna občine.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
(1) Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati s statusom študenta dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice,
– da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
– da niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
– da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.
(2) Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
(3) Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
5. člen
Občina Moravske Toplice pristopi k Pomurski izobraževalni fundaciji (v nadaljevanju: PIF), s katero sklene Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju štipendiranja študentov iz Občine Moravske Toplice iz namenskih proračunskih sredstev Občine Moravske Toplice.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
(1) Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsako leto najkasneje do 15. novembra v občinskem glasilu ter na spletni strani Občine Moravske Toplice in PIF. Sklep o razpisu štipendij sprejme župan.
(2) Objavljen javni razpis mora vsebovati: predmet razpisa, splošne določbe, pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo ter roke in način oddaje vlog.
7. člen
(1) Prijava na razpis mora biti podana na predpisanem obrazcu.
(2) K prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– potrdilo o vpisu,
– dokazilo o študijskem uspehu.
8. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje 3 člane v naslednji sestavi:
– dva predstavnika občinske uprave,
– en predstavnik PIF.
9. člen
(1) Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu s pogoji in kriteriji tega pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in dokazil, komisija izdela predlog za dodelitev štipendij.
(2) V primeru če se ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi; če je le-ta ne dopolni v roku 8 dni, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep, s katerim se vloga zavrže, ni pritožbe.
(3) O podelitvi štipendij odloča na predlog komisije občinska uprava. Zoper tako odločitev je dopustna pritožba v 15 dneh od vročitve odločitve, o pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
(1) Višina štipendije Občine Moravske Toplice se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih:
a. Oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja (zaokrožena na poln km):
– oddaljeno do vključno 40 km: 10 točk
– oddaljeno od 41 do vključno 80 km: 60 točk
– oddaljeno od 81 do vključno 150 km: 70 točk
– oddaljeno od 151 do vključno 250 km: 80 točk
– oddaljeno nad 251 km: 90 točk.
b. Povprečna ocena (zaokrožena na eno decimalko):
– za študente s povprečno oceno od 7,5 do vključno 8,0: 20 točk
– za študente s povprečno oceno od 8,1 do vključno 8,5: 30 točk
– za študente s povprečno oceno od 8,6 do vključno 9,0: 40 točk
– za študente s povprečno oceno od 9,1 in več: 50 točk.
c. Letnik študija:
– 2. letnik dodiplomskega študija: 5 točk
– 3. letnik dodiplomskega študija, absolvent po do 3 letih dodiplomskega študija: 10 točk
– 4. letnik dodiplomskega študija, vsak naslednji letnik dodiplomskega študija: 15 točk
– absolvent po 4 ali več letih dodiplomskega študija: 20 točk
– podiplomski študij: 20 točk.
(2) Če ima štipendist podaljšan absolventski staž, se mu štipendija za čas podaljšanja absolventskega staža ne izplačuje.
(3) Vrednost točke določi s sklepom župan na predlog komisije za štipendiranje glede na višino razpoložljivih sredstev v sprejetem proračunu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
11. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Moravske Toplice kot štipenditorjem in študentom kot štipendistom, se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju, kjer se tudi določijo pravice in obveznosti ter morebitno vračilo zaradi prikazovanja neresničnih podatkov.
12. člen
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
– da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
– da Pomurski izobraževalni fundaciji poda letno poročilo o poteku študija,
– da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oziroma Pomursko izobraževalno fundacijo.
13. člen
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
– uspešno ne zaključi letnika, za katerega je prejel štipendijo,
– ob prijavi posreduje neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
– se redno zaposli v nasprotju s Pogodbo o štipendiranju,
– brez opravičljivega razloga ni pripravljen sodelovati na projektih, razpisanih s strani Občine Moravske Toplice oziroma PIF.
(2) V zgoraj navedenih primerih je štipendist dolžan štipenditorju vrniti že prejeto štipendijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do plačila.
(3) Štipendist je dolžan sporočiti štipenditorju vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Razpis za študijsko leto 2011/12 se objavi v prvi številki občinskega glasila po sprejemu tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 48/96).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-00011/2011-1
Moravske Toplice, dne 8. novembra 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti