Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3933. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log, stran 11887.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
A)
6. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05) – v nadaljevanju: odlok – določa, da v območju urejanja L2S/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
»a) Vrste posegov v prostor
– gradnja objektov na trasi opuščene železniške proge ni dovoljena.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– prevladuje tip enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše P+M in P+1, velikosti objektov pa so 8 x 10 m, s strmim naklonom strešin (40 stopinj). Med stanovanjsko gradnjo je velik delež (30 %) gospodarskih objektov. Pri oblikovanju vseh vrst gradenj je potrebno upoštevati omenjene parametre.
c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– za območje velja režim varovanja naravne dediščine VRN A in arheološke dediščine VRA 3.
d) Energetsko urejanje
– dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 kV.«
Pobudo za spremembo odloka je dal investitor objekta na parceli 1809/19, k.o. Log, in sicer, da se točka b) 6. člena odloka črta. Določilo glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor predstavlja nepotrebno omejitev, saj v resnici tip objektov s tako tlorisno velikostjo v tem delu območja urejanja ne prevladuje. Realizacija investicijske namere v skladu z določili Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03 in 323/6), ki se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporablja tudi v Občini Log - Dragomer, bo omogočila vzpostavitev oblikovne identitete tega območja urejanja.
B)
11. člen odloka določa:
»V območju urejanja L2S/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 1B/2
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.«
Pobudo za spremembo odloka je dala Občinska uprava Občine Log - Dragomer, in sicer, da se 11. člen odloka v celoti črta. Za predmetno območje urejanja je predvidena izdelava OPPN-ja, zato je dodatna zahteva za izdelavno lokacijskih smernic nepotrebna.
2. Območje sprememb
Območje sprememb odloka vključuje območje urejanja L2S/1 in območje urejanja L2S/6.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi in financira Občina Log - Dragomer.
4. Roki za pripravo sprememb odloka
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni
– pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni
– dopolnitev osnutka: 5 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni
– priprava predloga osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni
– pridobitev mnenj: 30 dni
– potrditev predloga sprememb in dopolnitev odloka: 15 dni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti, so:
1. Občina Log - Dragomer
2. drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka izkazala potreba.
6. Objava
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-14/2011
Dragomer, november 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost