Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3931. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka Log, stran 11884.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka Log
1. člen
(razlog za pripravo OPPN)
(1) Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka Log je podala Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
(2) Pobuda je bila podana z namenom, da se območje Športnega parka Log ustrezno uredi in zagotovi možnosti za razvoj športnih dejavnosti ter izgradnjo potrebnih športnih objektov.
2. člen
(območje OPPN)
Predlagana prostorska ureditev obsega zemljišča s parc. št. 1388/1, 1389/1, 1362/1, 1362/6, 1362/7, 1362/5, 1386/1 in 1361/24, vse k.o. Log.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi izbrani načrtovalec.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– (1) prostorskih sestavin planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in Srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05),
– (2) prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03),
– (3) prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95, 38/00, 54/09 – obvezna razlaga, 80/09),
– Poplavne študije za Občino Log - Dragomer (Aquadata, november 2009),
– prikaza stanja prostora,
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– Idejne zasnove prenove in izgradnje Športnega parka Log (februar 2008) in
– smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Strokovna rešitev se lahko pripravi v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave OPPN poteka na podlagi 57. do 61. člena ZPNačrt v naslednjih fazah:
+----------------------------------+---------------------------+
|FAZA               |OKVIRNI ROK        |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava osnutka OPPN       |december 2011–januar 2012 |
|                 |(30 dni)          |
+----------------------------------+---------------------------+
|smernice             |januar–februar 2012    |
|– vloga za smernice,       |              |
|– smernice nosilcev,       |              |
|– odločitev o CPVO        |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava dopolnjenega osnutka   |februar 2012        |
|OPPN               |              |
|– izdelava variantnih rešitev   |              |
|– priprava okoljskega poročila  |              |
|– preveritev okoljskega poročila |              |
|– izdelava osnutka programa    |              |
|opremljanja            |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|sodelovanje javnosti       |februar, marec, april 2012 |
|– obvestilo o javni razgrnitvi  |              |
|– javna razgrnitev        |              |
|– javna razgrnitev okoljskega   |              |
|poročila             |              |
|– prva obravnava na seji     |              |
|občinskega sveta         |              |
|– javna obravnava         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava predloga OPPN      |maj 2012          |
|– preučitev pripomb in predlogov |              |
|javnosti, priprava stališč    |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|mnenja nosilcev urejanja prostora |junij 2012         |
|– vloga za mnenja         |              |
|– mnenja nosilcev urejanja    |              |
|prostora             |              |
|– opredelitev nosilcev o     |              |
|sprejemljivosti vplivov OPPN s  |              |
|stališča njihove pristojnosti   |              |
|– sklep o potrditvi vplivov    |              |
|izvedbe OPPN           |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|sprejem OPPN in programa     |julij 2012         |
|opremljanja – druga obravnava na |              |
|seji občinskega sveta       |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|objava odloka in programa     |avgust 2012        |
|opremljanja in izdelava končnega |              |
|elaborata             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
Opombi:
– v primeru, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna, se roki ustrezno skrajšajo
– če se program opremljanja izdela in sprejme kot poseben dokument, se roki za izdelavo in sprejem dokumenta določijo posebej.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
7. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
12. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
13. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
14. JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
15. Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici
16. Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana
17. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN-ja izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Občina Log - Dragomer.
Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka o OPPN, lahko pa se izdela in sprejme kot poseben dokument.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2011
Dragomer, dne 3. novembra 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.
(1, 2, 3,) Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana in prostorski ureditveni pogoji za Občino Vrhnika se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporabljajo tudi v Občini Log - Dragomer.

AAA Zlata odličnost