Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011, stran 11883.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 9. seji dne 9. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/11, 33/11, 35/11) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  13.831.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  11.013.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  10.316.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.094.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   778.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   444.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   697.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   458.000|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    5.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   229.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.400.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    20.000|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.380.000|
|    |in neopredmetenih sredstev        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.418.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.248.000|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   170.000|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  15.331.045|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  3.736.665|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   637.200|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   110.600|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.265.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   116.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   607.265|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  5.650.880|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |   112.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  3.313.700|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim       |   587.280|
|    |organizacijam in ustanovam        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.637.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.108.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.108.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  1.835.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   148.300|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |  1.686.800|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –1.499.545|
|    |PRIMANJKLJAJ)              |       |
|    |(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj  |       |
|    |odhodki)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–  |  –1.386.545|
|    |7102) – (II.–403–404)          |       |
|    |(Skupaj prihodki brez prihodkov od    |       |
|    |obresti minus skupaj odhodki brez plačil |       |
|    |obresti)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – |  1.625.955|
|    |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    13.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    13.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    12.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    40.000|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    40.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    40.000|
|    |finančnih naložb             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –27.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  1.900.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.900.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.900.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –41.545|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.485.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  1.499.545|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    41.545|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011 (Uradni list RS, št 12/11, 33/11, 35/11) se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 1.900.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010
Litija, dne 9. novembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost